ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประเมิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเมิน-, *ประเมิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเมิน(v) estimate, See also: assess, evaluate, appraise, approximate, Syn. ประมาณ, กะ, คะเน, คาดคะเน, หยั่ง, เก็ง, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลสูงขึ้นร้อยละ 6.7 ของจีดีพี, Thai Definition: กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น กะประมาณคุณค่าหรือผล
ประเมินผล(v) evaluate, See also: assess, estimate, Syn. ให้คะแนน, ประมวลผล, วัดผล, Example: คณะกรรมการประเมินผลการจัดงานว่าอยู่ในระดับดี
ประเมินค่า(v) evaluate, See also: assess, value, appraise, Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน, Example: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท
ประเมินภาษี(v) assess, See also: assess the tax of, Example: เธอให้เขาช่วยประเมินภาษีที่ดินเพื่อที่เธอจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง, Thai Definition: กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้
ประเมินราคา(v) estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai Definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
ประเมินคุณค่า(v) appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai Definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเมินก. กำหนดหรือให้ค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น เจ้าหน้าที่กรมที่ดินประเมินราคาที่ดินผืนนี้ไว้ ๗ ล้านบาท.
ประเมินผลก. พิจารณาและวัดคุณค่าของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น ประเมินผลการสัมมนา ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของบริษัท
ประเมินผลวัดคุณค่าหรือผลความก้าวหน้าการศึกษา เช่น การสอบไล่เป็นวิธีประเมินผลการศึกษาวิธีหนึ่ง.
ประเมินภาษีก. กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraisal, Projectประเมินค่าโครงการ [การแพทย์]
Evaluateประเมิน [การแพทย์]
Evaluationประเมินผล, ประเมินผลโครงการ, ประเมินผลงานที่ทำ, การทดลองประเมินผล, การประเมินผล, การประเมินคุณค่า, การประเมิน, การประเมินค่า, ประเมินผลที่ได้ปฏิบัติไป [การแพทย์]
Evaluation, Contextประเมินสภาพแวดล้อม [การแพทย์]
Evaluation, Graphic Ratingประเมินแบบการให้คะแนนโดยตาราง [การแพทย์]
Evaluation, Inputประเมินปัจจัยเบื้องต้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน The Blues Brothers (1980)
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า The Blues Brothers (1980)
If my estimations are correct... we should be very close to the Honorable Richard J. Daley Plaza.ถ้าการประเมินของผมถูกต้อง เราควรจะอยู่ใกล้ๆที่ ฮอนโนแอบล ริชาดแจแดยลี พลาซา The Blues Brothers (1980)
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)
Bury it in the sand for a thousand years and it becomes priceless.ฝังมันไว้ในทรายสัก 1, 000 ปี มันจะกลายเป็นมีค่าประเมินไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I might go up in their estimation.เขาอาจจะประเมินค่าผมสูงไปก็ได้ Clue (1985)
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย Mannequin (1987)
I underestimated him.ฉันประเมินค่าเขาต่ำเกินไป Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเมิน[pramoēn] (v) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate  FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินค่า[pramoēn khā] (v, exp) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise  FR: évaluer
ประเมินคุณค่า[pramoēn khunkhā] (v, exp) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge  FR: estimer ; évaluer
ประเมินผล[pramoēnphon] (v, exp) EN: evaluate ; assess ; estimate  FR: évaluer
ประเมินผลการปฏิบัติงาน[pramoēn phon kān patibatngān] (n, exp) EN: assess the performance ; performance appraisal
ประเมินภาษี[pramoēn phāsī] (v, exp) EN: assess ; assess the tax of
ประเมินราคา[pramoēn rākhā] (v) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise  FR: évaluer ; estimer ; expertiser
ประเมินอย่างหยาบ ๆ[pramoēn yāng yāp-yāp] (v, exp) EN: make a rough estimate  FR: estimer grossièrement

English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(vt) พิจารณา, See also: ประเมินค่า, Syn. consider, judge, value
appraise(vt) ประเมินคุณค่า, See also: ประเมินคุณภาพ, Syn. evaluate
appraise(vt) ประเมินราคา, See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า, Syn. estimate
assess(vt) ประเมิน, See also: ประเมินราคา
budget for(phrv) คำนวณค่าใช้จ่ายให้พอกับ, See also: ประเมินเงินให้เพียงพอกับ
cost up(phrv) ตีราคา, See also: ประเมินราคา
estimate at(phrv) ประเมินไว้ที่ (จำนวน, ราคา)
evaluate(vt) ประเมินผล, See also: ประเมินค่า, Syn. appraise, assess, judge
figure(vt) คิดคำนวน, See also: ประเมิน, คาดคะเน, Syn. calculate, guess, reckon
gauge(vt) วัดด้วยมาตรวัด / เครื่องวัด, See also: ประเมิน, ตัดสิน, Syn. weigh, calculate, judge, estimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน, การตีราคา., Syn. appraisement, estimate
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน, ตีราคา.
appreciable(อะพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าได้, จำนวนมาก (discernible, noticeable)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก, การหยั่งรู้, การเพิ่มขึ้นของราคา, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance, Ant. disregard, depreciation
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า, พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม, สารที่ได้รับวิเคราะห์, รายงานการวิเคราะห์, ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination
assess(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน, การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน, ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา, ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) { capitalized, capitalised, capitalizing, capitalising, capitalizes, capitalises } vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่, เสนอทุนให้, ให้ทุน, ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น, ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
cessn. ภาษี, การประเมิน, โชค, ดวง -vt. เก็บภาษี, ประเมิน

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา, การประเมินค่า, การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา, ประเมินค่า, หาค่า
appreciable(adj) ซึ่งประเมินได้, ซึ่งรู้สึกได้
assess(vt) เก็บเงิน, กำหนดราคา, ตีราคา, ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา, การตีราคา, การกำหนด, เงินที่เก็บได้
assessor(n) ผู้ประเมิน
estimate(n) การประมาณ, การตีราคา, ความคิดเห็น, ค่าที่ประเมิน
estimate(vt) ประมาณ, ประเมิน, ตีค่า, กะ, คำนวณ
estimation(n) การประมาณ, การประเมิน, การตีราคา, ความคิดเห็น, การวินิจฉัย
evaluate(vt) ประเมินค่า, ตีราคา, หาค่า, คิดราคา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
misprice[มิส-ไพรส์] (vt) ประเมินค่าพลาด, ประเมินราคาผิด, เช่น investors misprice stocks. I misprice real state during housing bubble . insurers misprice their contracts., See also: valuation

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
踏む[ふむ, fumu] TH: ประเมิน

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. halten von jmdn./ etw.ประเมินหรือคิดเห็นต่อคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น Ich halte viel von ihm. ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา, See also: einschätzen
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ
bewerten(vt) |bewertete, hat bewertet| ตัดสินระดับคุณภาพ, ประเมินค่า
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า
auswerten(vt) |wertete aus, hat ausgewertet| วิเคราะห์ออกมา, ประเมินผลออกมา เช่น Seine Gruppe wertete unter anderem aus, wie viele Patente die Unternehmensgründer zusammen mit Kollegen anmeldeten.

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top