ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

considerable

K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -considerable-, *considerable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
considerable(adj) สำคัญ, Syn. important, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่, ค่อนข้างมาก, น่าพิจารณา, น่านับถือ. n.จำนวนมาก, จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large, Ant. trifling
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
considerable(adj) มาก, มากมาย, สำคัญ, น่าพิจารณา
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ไม่ถูกเรื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some considerable time, all of you have been paying what you can afford, and in some cases more than you can afford, to someone who threatens to expose you, and none of you know who's blackmailing you.ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ พวกคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ที่คุณพอรับได้ และในบางคน อาจจะมากกว่าที่สามารถจ่ายได้ Clue (1985)
Miss Austen, you may know that I have known you for some considerable time during my visits to Steventon.มิสออสติน คุณก็รู้ว่า... ผมรู้จักคุณ... มาสักพักนึงแล้ว ตั้งแต่ตอนที่ผมไปสตีเวนตั้น Becoming Jane (2007)
Now, you've all shown considerable ability in the area of signals analysis.ในฐานะที่ทุกคนคือระดับแนวหน้า ในสายงานถอดรหัสสัญญาณ Transformers (2007)
Well, I won't argue that it was a no holds barred, adrenalin fueled thrill ride but there's no way you could perpetrate that amount of carnage and mayhem and not incur a considerable amount of paperwork.เออ ฉันไม่มีความเห็นอะไรมากมาย แต่มันไม่มีทางที่ทั้งนายจะรวมทุกอย่าง ทั้งฆาตรกรรมความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นในงานเดียว Hot Fuzz (2007)
Besides, we have to do a considerable amount of paperwork.นอกจากนี้ มีงานเอกสารต้องทำอีกเยอะเลย Hot Fuzz (2007)
Tell me, or I will be forced to cause you... considerable agony.บอกมาไม่งั้นชั้นก็จำเป็นที่จะทำให้แกทรมานอย่างนึกไม่ถึง Shoot 'Em Up (2007)
Joe Gundha was a man of considerable faith.โจ กันดาเป็นผู้มีจิตศรัทธาสูง There Will Be Blood (2007)
So there are considerable risks to the surgery.- คุณบอกว่าการผ่าตัดนี้อาจจะเสียงเหรอ? - อาจจะเสียงสัหน่อยเหรอ? Rise Up (2008)
A considerable number of people say that they were worse off than before winningมีคนเคยตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า ชีวิตของพวกเค้าแย่ยิ่งกว่าก่อนจะถูกรางวัลเสียอีก The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
It strikes me that there's a considerable amount of bullshit going on here.มันนัดฉันว่ามีจำนวนมากของพล่ามเกิดขึ้นที่นี่ Revolutionary Road (2008)
Given the size of the compound, it would take a considerable force to locate these weapons.ทั้งขนาดของสถานที่นั้น กองกำลัง ที่อยู่บริเวรอาวุธ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
A traitor whose life you went to considerable lengths to save.คนทรยศที่คุณทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อช่วยชีวิตไว้ Bound (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerableA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
considerableA considerable amount of time and effort have been spent already.
considerableA considerable number of students want to go to college.
considerableAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
considerableHe bequeathed a considerable fortune to his son.
considerableHe enjoys considerable standing among his peers.
considerableHe gave her a considerable sum of money.
considerableHe has a considerable income.
considerableHe is a man of considerable influence.
considerableHe is a man of considerable means.
considerableHe is under considerable stress.
considerableHis debt amounted to a considerable sum.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นกอบเป็นกำ(adj) substantial, See also: considerable, Syn. มาก, Example: อาชีพที่ทำให้เกิดรายได้เป็นกอบเป็นกำได้แก่การเลี้ยงไหมและการขายผ้าไหม, Thai Definition: เป็นก้อนใหญ่ ทำประโยชน์ต่อไปได้ดี, Notes: (สำ)
น่าคิด(adj) considerable, See also: important, worthy of respect or attention, Syn. น่าพิจารณา, น่าไตร่ตรอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากมาย[mākmāi] (adj) EN: many ; numerous ; several ; various  FR: nombreux ; considérable ; abondant
เป็นอันมาก[pen-anmāk] (adv) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously  FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
เป็นกอบเป็นกำ[pen køp pen kam] (adj) EN: substantial ; considerable
อย่างมาก[yāng māk] (adj) FR: considérable ; substantiel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSIDERABLE K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
considerable (j) kˈənsˈɪdərəbl (k @1 n s i1 d @ r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可观[kě guān, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄢ, / ] considerable #10,392 [Add to Longdo]
甚巨[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, ] considerable; substantial; very great [Add to Longdo]
甚钜[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, / ] considerable; substantial; very great [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich { adj } | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P) #15,214 [Add to Longdo]
相当数[そうとうすう, soutousuu] (n) a considerable number; a fair number [Add to Longdo]
大した[たいした, taishita] (adj-pn) considerable; great; important; significant; a big deal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Considerable \Con*sid"er*a*ble\ (k[o^]n*s[i^]d"[~e]r*[.a]*b'l),
   a. [Cf. F. consid['e]rable.]
   1. Worthy of consideration; requiring to be observed, borne
    in mind, or attended to.
    [1913 Webster]
 
       It is considerable, that some urns have had
       inscriptions on them expressing that the lamps were
       burning.               --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
       Eternity is infinitely the most considerable
       duration.               --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Of some distinction; noteworthy; influential; respectable;
    -- said of persons.
    [1913 Webster]
 
       You are, indeed, a very considerable man. --Junius.
    [1913 Webster]
 
   3. Of importance or value.
    [1913 Webster]
 
       In painting, not every action, nor every person, is
       considerable enough to enter into the cloth.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A considerable sum of money.     --Prescott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 considerable
   adj 1: large or relatively large in number or amount or extent
       or degree; "a considerable quantity"; "the economy was a
       considerable issue in the campaign"; "went to
       considerable trouble for us"; "spent a considerable
       amount of time on the problem" [ant: {inconsiderable}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 considerable
  considerable; sizable(konsiderinda)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top