Search result for

considerable

(48 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -considerable-, *considerable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
considerable[ADJ] สำคัญ, Syn. important, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
inconsiderable(adj) ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,ไม่ถูกเรื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It strikes me that there's a considerable amount of bullshit going on here.มันนัดฉันว่ามีจำนวนมากของพล่ามเกิดขึ้นที่นี่ Revolutionary Road (2008)
Given the size of the compound, it would take a considerable force to locate these weapons.ทั้งขนาดของสถานที่นั้น กองกำลัง ที่อยู่บริเวรอาวุธ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
A traitor whose life you went to considerable lengths to save.คนทรยศที่คุณทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อช่วยชีวิตไว้ Bound (2009)
A considerable number of hours on a simulator.เครื่องฝึกขับรถจำลองหลาย ชม. The Adhesive Duck Deficiency (2009)
I don't believe so. These wounds could only have been inflicted by a beast of considerable size.ข้าพระองค์ก็ไม่เชื่อเช่นกัน บาดแผลเกิดจากสัตว์ร้ายขนาดมหึมา The Lady of the Lake (2009)
You have developed considerable deductive powers of your own.คุณพัฒนาทักษะ การอนุมานขี้นมาก Sherlock Holmes (2009)
It does make a considerable difference to me, having someone with me on whom I can throughly rely.มันเป็นความแตกต่าง ที่เห็นได้ชัดของผม เวลาที่มีใครคนหนึ่ง ที่วางใจได้ทุกอย่าง Sherlock Holmes (2009)
As home secretary, I have a considerable influence over the police.ในฐานะเลขานุการผมมีอิทธิพลกับ ทางตำรวจอยู่ค่อนข้างมาก Sherlock Holmes (2009)
Now, I am asking you for the last time, let's take the considerable resources at our disposal and sue him in federal court.ครั้งนี้ ฉันขอนายเป็นครั้งสุดท้าย หาทนายแล้วก็ฟ้องเขา ในศาลกลางเลย The Social Network (2010)
Always part of your considerable attraction.จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเสมอ The Thing in the Pit (2010)
You're putting Reed at considerable risk.คุณทำให้รีดส์ตกอยู่ในความเสี่ยงสูงมาก Episode #1.6 (2010)
Well, I needed some time to rationally assess the best use of my considerable skills.- อืมม ฉันก็แค่ต้องการบางเวลา ใช้ความสามารถ ตรรกะของฉัน ในวิธีทางที่เหมาะที่สุด The Couple in the Cave (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerableA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
considerableA considerable amount of time and effort have been spent already.
considerableA considerable number of students want to go to college.
considerableAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
considerableHe bequeathed a considerable fortune to his son.
considerableHe enjoys considerable standing among his peers.
considerableHe gave her a considerable sum of money.
considerableHe has a considerable income.
considerableHe is a man of considerable influence.
considerableHe is a man of considerable means.
considerableHe is under considerable stress.
considerableHis debt amounted to a considerable sum.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นกอบเป็นกำ[ADJ] substantial, See also: considerable, Syn. มาก, Example: อาชีพที่ทำให้เกิดรายได้เป็นกอบเป็นกำได้แก่การเลี้ยงไหมและการขายผ้าไหม, Thai definition: เป็นก้อนใหญ่ ทำประโยชน์ต่อไปได้ดี, Notes: (สำ)
น่าคิด[ADJ] considerable, See also: important, worthy of respect or attention, Syn. น่าพิจารณา, น่าไตร่ตรอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various   FR: nombreux ; considérable ; abondant
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously   FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
เป็นกอบเป็นกำ[adj.] (pen køp pen kam) EN: substantial ; considerable   
อย่างมาก[adj.] (yāng māk) FR: considérable ; substantiel

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIDERABLE    K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
considerable    (j) (k @1 n s i1 d @ r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可观[kě guān, ㄎㄜˇ ㄍㄨㄢ, / ] considerable, #10,392 [Add to Longdo]
甚巨[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, ] considerable; substantial; very great [Add to Longdo]
甚钜[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, / ] considerable; substantial; very great [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich {adj} | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]
相当数[そうとうすう, soutousuu] (n) a considerable number; a fair number [Add to Longdo]
大した[たいした, taishita] (adj-pn) considerable; great; important; significant; a big deal; (P) [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Considerable \Con*sid"er*a*ble\ (k[o^]n*s[i^]d"[~e]r*[.a]*b'l),
   a. [Cf. F. consid['e]rable.]
   1. Worthy of consideration; requiring to be observed, borne
    in mind, or attended to.
    [1913 Webster]
 
       It is considerable, that some urns have had
       inscriptions on them expressing that the lamps were
       burning.               --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
       Eternity is infinitely the most considerable
       duration.               --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Of some distinction; noteworthy; influential; respectable;
    -- said of persons.
    [1913 Webster]
 
       You are, indeed, a very considerable man. --Junius.
    [1913 Webster]
 
   3. Of importance or value.
    [1913 Webster]
 
       In painting, not every action, nor every person, is
       considerable enough to enter into the cloth.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A considerable sum of money.     --Prescott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 considerable
   adj 1: large or relatively large in number or amount or extent
       or degree; "a considerable quantity"; "the economy was a
       considerable issue in the campaign"; "went to
       considerable trouble for us"; "spent a considerable
       amount of time on the problem" [ant: {inconsiderable}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 considerable
  considerable; sizable(konsiderinda)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top