ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deliberation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliberation-, *deliberation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberation(n) ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม, การใคร่ครวญ, Syn. consideration, thought

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม, ความรอบคอบ, เจตนา, การพิจารณาหารือ, การปรึกษา, ความเชื่องช้า, Syn. thought, Ant. haste

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberation(n) การตรึกตรอง, การปรึกษาหารือ, การใคร่ครวญ, เจตนา, ความสุขุมรอบคอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว" Becoming Jane (2007)
And I think with a little deliberation we can figure out what links these deaths.ฉันมาคิดดูดีๆแล้ว เราสามารถเชื่อมโยงการตายทั้งหมดได้ Hot Fuzz (2007)
They started deliberations this afternoon.พวกเขาเริ่มไตร่ตรอง ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ Ka Ho' Oponopono (2012)
After meticulous deliberation and an online poll, the new Rachel is...หลังจากได้มีการปรึกษาและทำโพลออนไลน์ เรเชลคนไหม่คือ... The New Rachel (2012)
Perhaps you'll find this information irrelevant in your deliberation of my refund, but I think you deserve the whole story.คุณอาจจะพบว่าสิ่งที่ผมบอก มันไม่เกี่ยว กับสิ่งที่ผมร้องเรียน แต่ผมคิดว่าคุณอยากจะรู้เรื่องนี้ Demolition (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliberationFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
deliberationHe performed his duty with deliberation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรึกษาหารือกัน[kān preuksāhāreū kan] (n, exp) EN: consultation ; deliberation ; discussion

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
deliberation
deliberations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliberation
deliberations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ,   /  ] deliberation; pondering; due consideration #3,115 [Add to Longdo]
熟思[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ,  ] deliberation #215,395 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beratung { f } | Beratungen { pl }deliberation | deliberations [Add to Longdo]
Überlegung { f } | Überlegungen { pl } | nach reiflicher Überlegungdeliberation | deliberations | after due deliberation; after mature deliberation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
審議[しんぎ, shingi] (n, adj-no, vs) deliberation; (P) #1,833 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion #7,216 [Add to Longdo]
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp, v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
凝議[ぎょうぎ, gyougi] (n, vs) deliberation; consultation [Add to Longdo]
考量[こうりょう, kouryou] (n, vs) consideration; deliberation [Add to Longdo]
再議[さいぎ, saigi] (n, vs) reconsideration; redeliberation [Add to Longdo]
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations)) [Add to Longdo]
熟議[じゅくぎ, jukugi] (n, vs) careful deliberation [Add to Longdo]
熟考[じゅっこう, jukkou] (n, vs) careful consideration; deliberation; thinking over carefully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deliberation \De*lib`er*a"tion\, n. [L. deliberatio: cf. F.
   d['e]lib['e]ration.]
   1. The act of deliberating, or of weighing and examining the
    reasons for and against a choice or measure; careful
    consideration; mature reflection.
    [1913 Webster]
 
       Choosing the fairest way with a calm deliberation.
                          --W. Montagu.
    [1913 Webster]
 
   2. Careful discussion and examination of the reasons for and
    against a measure; as, the deliberations of a legislative
    body or council.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deliberation
   n 1: (usually plural) discussion of all sides of a question;
      "the deliberations of the jury"
   2: careful consideration; "a little deliberation would have
     deterred them" [syn: {deliberation}, {weighing},
     {advisement}]
   3: planning something carefully and intentionally; "it was the
     deliberation of his act that was insulting" [syn:
     {calculation}, {deliberation}]
   4: a rate demonstrating an absence of haste or hurry [syn:
     {slowness}, {deliberation}, {deliberateness},
     {unhurriedness}]
   5: the trait of thoughtfulness in action or decision; "he was a
     man of judicial deliberation" [syn: {deliberation},
     {deliberateness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top