Search result for

considerably

(48 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -considerably-, *considerably*, considerab
English-Thai: Nontri Dictionary
considerably(adv) อย่างมาก,อย่างสำคัญ,อย่างใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After that,I shut you down and put the case in what I believe will be considerably more capable hands.ให้กับหน่วยงานที่ผมเชื่อว่ามีความสามารถมากกว่า The No-Brainer (2009)
If Arthur's van was spotted close to where he has the boy, that should narrow my search down considerably.ถ้ารถอาร์เธอ จอดอยู่ใกล้ ที่ๆ เขาซ่อนเด็กไว้ นี่จะช่วยให้ตัวเลือกแคบลงเยอะเลย Lost Boys (2009)
I'm sure there are considerably more.ผมมั้นใจว่าพวกนั้น มากขึ้นเรื่อยๆ Blinded by the Light (2009)
The color in her face has become considerably better.สีหน้าของเธอ ดีขึ้นเยอะนะครับ Orutorosu no inu (2009)
That would speed up mutation considerably.สัดว์ร้าย Daybreakers (2009)
Considerably more.มากกว่านั้นเยอะ Legends (2010)
Considerably less.รู้สึกว่าเขาหายเร็วกว่า Mark of the Brotherhood (2010)
Mostly with Demosthenes. I feel considerably improved.ส่วนใหญ่ก็วุ่นอยู่กับเรื่อง Demostenes ค่ะ รู้สึกว่าจะมีสมาธิกับมันมากขึ้น The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Which brought down his weight considerably.ซึ่งทำให้น้ำหนักเขาลดฮวบ My Bloody Valentine (2010)
That narrows the field considerably. And, of course, the message was left at 11.34 last night.นั่นช่วยตีวงให้แคบลงได้มาก และแน่นอน ข้อความนี่ถูกทิ้งไว้ตอน... The Blind Banker (2010)
BECAUSE THE FORCE OF GRAVITY IS CONSIDERABLY LESS FOR MARSดาวอังคารจะช้าที่สุด, โลกที่ช้าที่สุดต่อไป Beyond the Darkness (2010)
These unsubs, or unknown subjects, are considerably organized.อันซับ/Nหรือผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้ มีการจัดระเบียบวางแผนอย่างดี Remembrance of Things Past (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerablyBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
considerablyComputers have changed the industrial picture considerably.
considerablyHer health seems to have improved considerably of late.
considerablyIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
considerablyJapan's import of manufactured goods has increased considerably.
considerablyManufactured imports into Japan have increased considerably.
considerablyOur price is considerably higher than the current market price.
considerablyThe number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.
considerablyThe situation has improved considerably compared with what it was.
considerablyThe spread of television has considerably deprived us of our time for reading.
considerablyThis area has been considerably built up of late.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอการ[ADV] much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอตัว[ADV] considerably, See also: fairly, suitably, Syn. พอใช้, พอสมควร, Example: พ่อของเขาเป็นคนในพื้นที่ที่กว้างขวางพอตัว
เป็นอันมาก[ADV] greatly, See also: considerably, enormously, hugely, vastly, tremendously, Syn. เป็นอย่างมาก, มากมาย, Example: ขั้นตอนการลบโปรแกรมแบบเก่าทำให้สิ้นเปลืองเวลาเป็นอันมาก น่าจะคิดหาวิธีใหม่ได้แล้ว, Thai definition: อย่างมากมาย
จ้าน[ADV] intensely, See also: considerably, exceedingly, extremely, Syn. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, จัดจ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously   FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
เป็นชิ้นเป็นอัน[adv.] (pen chin pen an) EN: substantially ; tangibly ; considerably   
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly   
เป็นการใหญ่[adv.] (pen kān yai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably   FR: en grand ; à grande échelle
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably   FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāngying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly   FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIDERABLY    K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
considerably    (a) (k @1 n s i1 d @ r @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
可也(P);可成[かなり, kanari] (adj-na,adv) (uk) considerably; fairly; quite; (P) [Add to Longdo]
少なからず(P);尠からず[すくなからず, sukunakarazu] (adv) considerably; not a little; in no small numbers; (P) [Add to Longdo]
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P) [Add to Longdo]
善き程[よきほど, yokihodo] (n,adv) (arch) greatly; considerably [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]
多分に[たぶんに, tabunni] (adv) in great amount; considerably; substantially; quite [Add to Longdo]
大分[だいぶ(P);だいぶん(P), daibu (P); daibun (P)] (adv) considerably; greatly; a lot; (P) [Add to Longdo]
中中(P);中々[なかなか, nakanaka] (adv) (1) (uk) very; considerably; easily; readily; fairly; quite; highly; rather; (2) by no means (with negative verb); (P) [Add to Longdo]
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Considerably \Con*sid"er*a*bly\, adv.
   In a manner or to a degree not trifling or unimportant;
   greatly; much.
   [1913 Webster]
 
      The breeds . . . differ considerably from each other.
                          --Darwin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 considerably
   adv 1: to a great extent or degree; "I'm afraid the film was
       well over budget"; "painting the room white made it seem
       considerably (or substantially) larger"; "the house has
       fallen considerably in value"; "the price went up
       substantially" [syn: {well}, {considerably},
       {substantially}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top