Search result for

think over

(36 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -think over-, *think over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
think over[VT] ใคร่ครวญอย่างละเอียด
think over[PHRV] ทบทวน, See also: ไตร่ตรอง, Syn. think out, think through

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think over there.ผมว่าที่นี่แหละ Ohitori sama (2009)
Come. I think over again my small adventures, my fears, those small ones that seemed so big.มาสิ ฉันคิดถึงมันอีกครั้ง การพจญภัยเล็กๆของฉัน Hitting the Ground (2010)
Against the corporate fat cats who think overpaid athletes are more important than our city's children?สู้กับพวกนายทุนกระเป๋าตุง ที่คิดว่านักกีฬาค่าตัวแพง สำคัญกว่าลูกๆ หลานๆ ของเรา? Need to Know (2010)
I didn't think oversight would have any members from the private sector.ฉันไม่คิดว่า โอเวอร์ไซท์จะมีสมาชิก จากองค์กรเอกชน Clawback (2011)
If you get there after 10:30, you can't hear yourself think over the sounds of people skyping to the Philippines.ถ้าเธอได้รับ หลังจากที่มี 10: 30\ เธอไม่สามารถได้ยิน ตัวเอง คิด มากกว่า เสียงของ คนฟิลิปปินส์ บนท้องฟ้า And the Really Petty Cash (2011)
Well, you can't change the way you think overnight.เธอเปลี่ยนความคิด ในคืนเดียวไม่ได้หรอกนะ Buck the System (2012)
Just give me a couple of days to think over your proposal.ขอพิจารณาขอเสนอของคุณ ซักสองสามวัน Kingsman: The Secret Service (2014)
Think over it carefully, that money was going towards this house for six months, and during that time, you were planning on saving money to get your own house.คิดให้ดีดีละกัน เงินที่จ่ายค่าบ้านหกเดือน ระหว่างนั้น เธอก็เก็บเงินไว้ซื้อบ้านไง 9 Ends 2 Out (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
think overI must think over the matter before giving my answer.
think overI think overestimating the people masterminding that conspiracy is exactly what they want.
think overIt is important to think over what you will do, to pursue your studies economically, and effectively.
think overNow that I think over it, it's somehow embarrassing.
think overThat story made me think over the future of Tokyo.
think overWe have to think over the plan.
think overWe must think over the issues carefully.
think overYou ought to think over whether the premise is valid or not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดทบทวน[V] think over, See also: ponder deeply over (the matter), Thai definition: ไตร่ตรองอย่างละเอียด
คิดมาก[V] think over, See also: consider seriously, Example: เธออย่าคิดมากไปเลย ผู้จัดการไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเธอหรอก, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย
ไตร่ตรอง[V] think over, See also: consider, ponder, Syn. ใคร่ครวญ, ตริตรอง, ตรอง, Ant. บุ่มบ่าม, ไม่รอบคอบ, Example: ผู้บริหารไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน, Thai definition: คิดทบทวน
บวกลบคูณหาร[V] consider, See also: think over, meditate, ponder, deliberate, Syn. คิด, พิจารณา, Example: ฉันบวกลบคูณหารดูแล้วว่ามันไม่คุ้มเลยไม่ได้ลงทุนไป
ชั่งใจ[V] consider, See also: think over, weigh up, weigh in the mind, Example: เจ้านายชั่งใจอยู่สักครู่ จึงสั่งงานลูกน้อง, Thai definition: ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
ขบ[V] think over, See also: solve, ponder, figure out, Syn. ขบคิด, ใคร่ครวญ, พิเคราะห์, Example: ครูสอนให้นักเรียนขบปัญหาด้วยตนเอง
คิดไปคิดมา[V] think over, See also: consider completely, think about the whole (e.g. picture, situation), Example: ฉันคิดไปคิดมาถึงได้รู้ว่า จริงๆ แล้วไม่ได้รักเขาแต่เป็นเพียงเพราะความผูกพัน, Thai definition: ไตร่ตรองพิจารณาหาเหตุผลอย่างถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนึงถึง[v. exp.] (khamneung theung) EN: consider ; take into consideration ; think over   FR: considérer
คิดมาก[v. exp.] (khit māk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard   FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci
ขบ[v.] (khop) EN: think over ; solve ; ponder ; figure out   FR: résoudre
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over   FR: considérer ; examiner
ไตร่ตรอง[v.] (traitrøng) EN: ponder ; think over ; reflect on ; medidate   FR: considérer ; peser ; penser à la chose
ตรึกตรอง[v.] (treuktrøng) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account   FR: réfléchir ; méditer

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い巡らす[おもいめぐらす, omoimegurasu] (v5s,vt) to think over [Add to Longdo]
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out [Add to Longdo]
反芻[はんすう, hansuu] (n,adj-no) (1) chewing the cud; rumination; (vs) (2) to ruminate on; to think over [Add to Longdo]
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 think over
   v 1: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of
      the afternoon"; "philosophers have speculated on the
      question of God for thousands of years"; "The scientist
      must stop to observe and start to excogitate" [syn: {chew
      over}, {think over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate},
      {contemplate}, {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over},
      {ruminate}, {speculate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top