ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moot

M UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moot-, *moot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moot(adj) น่าโต้แย้ง, See also: ซึ่งไม่แน่นอน, น่าสงสัย, Syn. doubtful, debatable, disputable, disputed, unsettled, Ant. definite, certain, proved
moot(adj) ไม่สำคัญ, See also: ไม่สัมพันธ์
moot(vt) เสนอความคิดหรือหัวข้อเพื่อการอภิปราย (มักใช้รูป passive voice), Syn. broach, raise, propose, Ant. repress, conceal
moot(vi) ถกเถียง (คำทางการ), See also: โต้แย้ง, Syn. debate, argue, discuss, dispute
moot(n) การอภิปราย, See also: การโต้แย้ง, การโต้เถียง, Syn. debate, argument, discussion
moot(n) สภาประชาชนในสมัยแองโกล-แซกซอนซึ่งมีอำนาจบริหารและร่างกฎหมาย
moot court(n) ศาลฝึกหัดสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moot(มูท) adj. น่าสงสัย, ไม่จริง, เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง, การถกเถียง, การอภิปราย, Syn. debatable, academic
smooth(สมูธ) adj., adv., vt., n. (การ) (ทำให้) เรียบ, ลื่น, ราบ, ราบรื่น, ราบเรียบ, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, อ่อนโยน, ไพเราะ, กลมกล่อม, ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น, ไม่มีหนวดเครา, ไม่มีขน, ดึงดูดใจ, เพลิดเพลิน, สิ่งที่ราบ-รื่น, สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
smooth-tongued(สมูธ'ทังดฺ) adj. พูดคล่องแคล่ว, มีคารมดี, พูดจานิ่มนวลน่าฟัง
smoothen(สมูธ'เธิน) vt., vi. = smooth (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
moot(adj) เป็นที่สงสัย, เป็นที่ถกเถียง, เป็นทฤษฎี
moot(vi, vt) โต้เถียง, เสนอปัญหา, ถกเถียง, ดำริ
smooth(adj) เรียบ, เกลี้ยง, ราบรื่น, ลื่น, กลมกล่อม
smooth(vt) ปราบ, ทำให้เรียบ, รีด, ลูบ, แผ้วถาง, เกลี่ย
smoothness(n) ความเรียบ, ความเกลี้ยงเกลา, ความราบรื่น, ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moot courtศาลจำลอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which is why, if you don't know who the woman is... it's rather a moot point.ซึ่งถ้าฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้น ก็ยากที่จะบอกได้ The Perfect Man (2005)
It's kind of a moot point now.มันก็น่าสงสัยอยู่หรอก Withdrawal (2010)
Everything I spoke to you about is moot now.สิ่งที่ผมเคยพูดกับพี่ไป คอนนี้มันไม่สำคัญแล้วล่ะ Episode #1.11 (2010)
I asked if you were in the shower, but that's moot now!ฉันถามว่านายอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่า แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว! The Agreement Dissection (2011)
The statute of limitations renders Sarbanes-Oxley moot post 2007.อายุความยอมให้ พรบ.ซาร์เบนส์ ออกซ์ลีย์ ใช้แย้งได้หลังปี 2007 Pilot (2011)
I've been pulling an all- nighter, and I've been trying to find that commune, but I guess it's moot now.ผมพยายามตามหาคอมมูนนั่น อยู่ทั้งคืน แต่ผมคิดว่าคงไม่สำคัญแล้ว Restless (2011)
Perhaps, uh, we could moot a provisional sum on the basis of... ongoing negotiation.Fосkіn' wаѕtе. Cloud Atlas (2012)
That's a moot point. Her body's gone.นั่นประเด็นที่ไม่สำคัญ ศพเธอไม่อยู่แล้ว Ua Hopu (2012)
If you ever break up with that moot guy, let me know.ถ้าเธอเลิกกับคนไม่สำคัญคนนั้น บอกฉันนะ The Safe (2012)
This is all a moot point because Johnny, he left.แล้วนี่จะเถียงกันทำไมเนี่ย จอนนี่ไปจากที่นี่แล้ว Hotel Transylvania (2012)
Which is now moot thanks to blond and blonder, thank goodness.ขอขอบคุณคนผมบลอนด์และบลอนด์เข้มกว่า ขอบคุณพระเจ้า Fade Into You (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบกลม[būap klom] (n, exp) EN: Smooth Loofah
โดยระเบียบเรียบร้อย[dōi rabīep-rīeprøi] (adv) EN: smoothly
โดยเรียบร้อย[dōirīeprøi] (adv) EN: smoothly
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝนตะไบ[fon tabai] (v, exp) EN: use a file to rub something smooth/sharp
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
กล้ามเนื้อเรียบ[klāmneūa rīep] (n, exp) EN: smooth muscle
เกลี้ยง[klīeng] (adj) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten  FR: lisse ; uni ; plan
กระแตหางหนู[krataē hāng nū] (n, exp) EN: Northern Smooth-tailed Treeshrew
กรวดในรองเท้า[krūat nai røngthāo] (n, exp) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOOT M UW1 T
MOOTS M UW1 T S
MOOTY M UW1 T IY0
MOOTZ M UW1 T S
MOOTHART M UW1 TH AA0 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moot (v) mˈuːt (m uu1 t)
moots (v) mˈuːts (m uu1 t s)
mooted (v) mˈuːtɪd (m uu1 t i d)
mooting (v) mˈuːtɪŋ (m uu1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さらり[sarari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[sussutsu ; sussutsu] (adv-to, adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
すべすべ[subesube] (adj-f) smooth; silky [Add to Longdo]
すべすべした[subesubeshita] (adj-f) smooth to the touch [Add to Longdo]
すらすら[surasura] (adv, adv-to) (on-mim) smoothly; (P) [Add to Longdo]
すらり[surari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mot \Mot\ (m[=o]t), v. [Sing. pres. ind. {Mot}, {Mote}, {Moot}
   (m[=o]t), pl. {Mot}, {Mote}, {Moote}, pres. subj. {Mote};
   imp. {Moste}.] [See {Must}, v.] [Obs.]
   May; must; might.
   [1913 Webster]
 
      He moot as well say one word as another --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The wordes mote be cousin to the deed.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Men moot [i.e., one only] give silver to the poore
      freres.                 --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {So mote it be}, so be it; amen; -- a phrase in some rituals,
    as that of the Freemasons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moot \Moot\, v. i.
   To argue or plead in a supposed case.
   [1913 Webster]
 
      There is a difference between mooting and pleading;
      between fencing and fighting.      --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moot \Moot\, n. [AS. m[=o]t, gem[=o]t, a meeting; -- usually in
   comp.] [Written also {mote}.]
   1. A meeting for discussion and deliberation; esp., a meeting
    of the people of a village or district, in Anglo-Saxon
    times, for the discussion and settlement of matters of
    common interest; -- usually in composition; as, folk-moot.
    --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   2. [From {Moot}, v.] A discussion or debate; especially, a
    discussion of fictitious causes by way of practice.
    [1913 Webster]
 
       The pleading used in courts and chancery called
       moots.                --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   {Moot case}, a case or question to be mooted; a disputable
    case; an unsettled question. --Dryden.
 
   {Moot court}, a mock court, such as is held by students of
    law for practicing the conduct of law cases.
 
   {Moot point}, a point or question to be debated; a doubtful
    question.
 
   {to make moot} v. t. to render moot[2]; to moot[3].
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 moot \moot\ (m[=o]t), v.
   See 1st {Mot}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 moot \moot\ (m[=oo]t), n. (Shipbuilding)
   A ring for gauging wooden pins.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moot \Moot\, v. t. [imp. & p. p. {Mooted}; p. pr. & vb. n.
   {Mooting}.] [OE. moten, motien, AS. m[=o]tan to meet or
   assemble for conversation, to discuss, dispute, fr. m[=o]t,
   gem[=o]t, a meeting, an assembly; akin to Icel. m[=o]t, MHG.
   muoz. Cf. {Meet} to come together.]
   1. To argue for and against; to debate; to discuss; to
    propose for discussion.
    [1913 Webster]
 
       A problem which hardly has been mentioned, much less
       mooted, in this country.       --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: To discuss by way of exercise; to argue for
    practice; to propound and discuss in a mock court.
    [1913 Webster]
 
       First a case is appointed to be mooted by certain
       young men, containing some doubtful controversy.
                          --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   3. To render inconsequential, as having no effect on the
    practical outcome; to render academic; as, the ruling that
    the law was invalid mooted the question of whether he
    actually violated it.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moot \Moot\, a.
   1. Subject, or open, to argument or discussion; undecided;
    debatable; mooted.
    [1913 Webster]
 
   2. Of purely theoretical or academic interest; having no
    practical consequence; as, the team won in spite of the
    bad call, and whether the ruling was correct is a moot
    question.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moot
   adj 1: of no legal significance (as having been previously
       decided)
   2: open to argument or debate; "that is a moot question" [syn:
     {arguable}, {debatable}, {disputable}, {moot}]
   n 1: a hypothetical case that law students argue as an exercise;
      "he organized the weekly moot"
   v 1: think about carefully; weigh; "They considered the
      possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your
      mind" [syn: {consider}, {debate}, {moot}, {turn over},
      {deliberate}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 moot /mot/
  slice

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top