Search result for

ไตร่ตรอง

(49 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไตร่ตรอง-, *ไตร่ตรอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไตร่ตรอง[V] think over, See also: consider, ponder, Syn. ใคร่ครวญ, ตริตรอง, ตรอง, Ant. บุ่มบ่าม, ไม่รอบคอบ, Example: ผู้บริหารไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน, Thai definition: คิดทบทวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไตร่ตรอง(ไตฺร่ตฺรอง) ก. คิดทบทวน, ตริตรอง.
ไตร่ตรองไว้ก่อนน. คิดหรือวางแผนไว้ก่อนลงมือกระทำความผิด.
วินิจฉัยไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, เช่น คณะกรรมการขอเลื่อนเวลาออกไปอีกเพื่อวินิจฉัยปัญหาให้รอบคอบยิ่งขึ้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must consider who this trap is for.เราคงต้องไตร่ตรองดูว่า กับดักนี่ทำไว้ให้ใคร Lair of Grievous (2008)
Anne. Have you considered what I asked?แอนน์ เจ้าไตร่ตรองเรื่องที่ข้าขอหรือยัง? The Other Boleyn Girl (2008)
It was a premeditated murder.มันเป็นการฆาตกรรมที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า Episode #1.7 (2008)
Yes, I have been thinking about it. Of course I've been thinking about it.ใช่,ฉันกำลังตัดสินใจอยู่ แน่นอนฉันกำลังไตร่ตรองอยู่ Nights in Rodanthe (2008)
I'm gonna look at our time apart as a chance to get to know you even better than I do.ผมจะใช้เวลาที่เราพรากจากกันนี้ไตร่ตรอง เพื่อให้รู้จักคุณมากขึ้นกว่าที่เคย Nights in Rodanthe (2008)
And murder in the first degree.รวมทั้งฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน Eggtown (2008)
Actually, if you take all things into consideration... I do.แต่ถ้าคุณลองไตร่ตรองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ผมสมควร Boxed In (2008)
I'm sure your decision will be well considered.ผมมั่นใจว่าคุณจะตัดสินใจ\ โดยไตร่ตรองอย่างดี They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
-So if you're happy now, go away. -No.แล้วก็ใช่ เรายังคงกล่าวหา เจสัน ว่าฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน Some Kinda Love (2009)
Justice Department have been killed in a series of vicious and premeditated attacks.ยุติธรรม ได้ถูกฆ่าตาย โดยการโจมตีที่ได้ทำการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า Law Abiding Citizen (2009)
When you stole that tape recorder, you said it was a one time thing, an impulsive act of revenge.ตอนที่คุณขโมย เครื่องอัดเสียงนั่น คุณบอกว่ามันแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เป็นการกระทำที่ขาดการไตร่ตรอง \ เพื่อแก้แค้น The Story of Lucy and Jessie (2009)
And if not, you can ponder whyและถ้าไม่, เธอจะได้ไตร่ตรองว่าทำไม You've Got Yale! (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไตร่ตรอง[v.] (traitrøng) EN: ponder ; think over ; reflect on ; medidate   FR: considérer ; peser ; penser à la chose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
cater for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง
chew over[PHRV] ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน, Syn. bite on, chew on
commune with[PHRV] ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
deliberate about[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate on, deliberate over
deliberate on[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate over
deliberate over[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate upon
deliberate upon[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate over
dig over[PHRV] พิจารณาใหม่, See also: ไตร่ตรองใหม่
look over[PHRV] พิจารณา (บางสิ่ง), See also: ไตร่ตรอง (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ,ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
cogitative(คอจ'จิเททิฟว) adj. ซึ่งไตร่ตรอง,ซึ่งพิจารณา,ซึ่งรับรู้., See also: cogitativeness n.
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
contemplative(คัมเทม'พละทิฟว) adj. ซึ่งครุ่นคิด,ซึ่งไตร่ตรอง. n. ผู้ชอบเข้าฌาน (เช่นพระ) ., See also: contemplativeness n. ดูcontemplative, Syn. thoughtful ###A. unreflective
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet

English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ
contemporaneous(adj) ซึ่งไตร่ตรองแล้ว,ซึ่งใคร่ครวญแล้ว
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top