ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไตร่ตรอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไตร่ตรอง-, *ไตร่ตรอง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไตร่ตรอง(v) think over, See also: consider, ponder, Syn. ใคร่ครวญ, ตริตรอง, ตรอง, Ant. บุ่มบ่าม, ไม่รอบคอบ, Example: ผู้บริหารไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน, Thai Definition: คิดทบทวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไตร่ตรอง(ไตฺร่ตฺรอง) ก. คิดทบทวน, ตริตรอง.
ไตร่ตรองไว้ก่อนน. คิดหรือวางแผนไว้ก่อนลงมือกระทำความผิด.
วินิจฉัยไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, เช่น คณะกรรมการขอเลื่อนเวลาออกไปอีกเพื่อวินิจฉัยปัญหาให้รอบคอบยิ่งขึ้น.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you consider that... finding pleasure once every fifty to a hundred years is not a big deal.ถ้าลูกลองไตร่ตรองดู.. การขึ้นมาหาความสุข ทุกห้าร้อยปีนั้น มิใช่เรื่องใหญ่เลย Vampire Hunter D (1985)
This Oregon female is the 4th person in her graduating class to die under mysterious circumstances.จากการไตร่ตรองตามหลักการแล้ว สาวชาวโอเรกอน คนนี้ เป็นคนที่ 4 ในชั้นเรียนของเธอ Deep Throat (1993)
Your thoughtfulness does you credit, cousin Elizabeth.การไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีของคุณ กำลังเกิดขึ้น ญาติเอลิซาเบท Episode #1.5 (1995)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
- A second opinion.-ก็ช่วยไตร่ตรองน่ะ The Red Violin (1998)
Good that you can ponder and understandดีมาก ที่คุณสามารถ ไตร่ตรอง และเข้าใจ GTO (1999)
Is it something I should really contemplate doing?มันเป็นอะไรที่ฉันต้องไตร่ตรองก่อนว่าจะทำดีมั้ย Hope Springs (2003)
- We've been through this a thousand times, your sister has allergies and dog hair is bad for her.เราไตร่ตรองเรื่องนี้มาเป็นพันครั้งแล้ว น้องเป็นโรคภูมิแพ้\ ขนหมาทำให้เธออาการกำเริบ 21 Grams (2003)
Consider this. If you fall here now... you'll never rise.ไตร่ตรองดู ถ้าวันนี้เจ้าแพ้ The Chronicles of Riddick (2004)
He took a good look at what he had accomplished, got rip-roaring drunk for 10 days, thought seriously about setting it on fire, then finally put the house up for sale.เขาถ่ายรูปคู่กับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จ ดื่มเหล้าฉลองกันเป็นเวลา 10 วัน ไตร่ตรองอย่างหนัก เรื่องที่จะขายมัน The Notebook (2004)
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน Windstruck (2004)
Mr. Leight, you're under arrest for four counts of premeditated homicide.คุณไลท์ คุณถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรม 4 ศพ โดยที่ขาดการไตร่ตรองก่อน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไตร่ตรอง[traitrøng] (v) EN: ponder ; think over ; reflect on ; medidate  FR: considérer ; peser ; penser à la chose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow for(phrv) พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
cater for(phrv) พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง
chew over(phrv) ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน, Syn. bite on, chew on
commune with(phrv) ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
deliberate about(phrv) ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate on, deliberate over
deliberate on(phrv) ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate over
deliberate over(phrv) ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate upon
deliberate upon(phrv) ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate over
dig over(phrv) พิจารณาใหม่, See also: ไตร่ตรองใหม่
look over(phrv) พิจารณา (บางสิ่ง), See also: ไตร่ตรอง บางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง, สนุกสนาน, บันเทิงใจ, สะเพร่า, ไม่ระวัง, ไม่ไตร่ตรอง, ปราศจากสติ
brash(แบรช) adj. สะเพร่า, หุนหันพลันแล่น, ไม่ไตร่ตรอง, ทะลึ่ง, ก๋ากั่น, เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้, กองขยะ, กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous, Ant. cautious
chew(ชู) { chewed, chewing, chews } vt. เคี้ยว, ขยำ, ทำลาย, ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว, เคี้ยวใบยาสูบ, ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง, ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว, ปริมาณเต็มปาก -S...
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ, ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
cogitative(คอจ'จิเททิฟว) adj. ซึ่งไตร่ตรอง, ซึ่งพิจารณา, ซึ่งรับรู้., See also: cogitativeness n.
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, มุ่งหมาย, เข้าญาน, See also: contemplator n.
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณาอย่างระมัดระวัง, เจตนา, ความมุ่งหมาย, การอธิษฐาน, การเข้าญาน, Syn. thought
contemplative(คัมเทม'พละทิฟว) adj. ซึ่งครุ่นคิด, ซึ่งไตร่ตรอง. n. ผู้ชอบเข้าฌาน (เช่นพระ) ., See also: contemplativeness n. ดูcontemplative, Syn. thoughtful, Ant. unreflective
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย, ช่วยย่อย, เข้าใจ, ไตร่ตรอง, อดทน, จำแนก, แยกแยะ, ทำให้สั้นรัดกุม, สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ, สุขุม, ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet

English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง, สะเพร่า, ใจเร็วด่วนได้, หุนหันพลันแล่น, ทะลึ่ง, ก๋ากั่น
cerebrate(vt) คิด, ใคร่ครวญ, นึก, ไตร่ตรอง, ใช้สมอง
cogitate(vi) ใคร่ครวญ, คิด, ไตร่ตรอง, พิจารณา, ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรึกตรอง
contemplate(vi) นึก, ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ครุ่นคิด
contemplation(n) การนึก, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ
contemporaneous(adj) ซึ่งไตร่ตรองแล้ว, ซึ่งใคร่ครวญแล้ว
digestion(n) การย่อยอาหาร, การไตร่ตรอง, การเก็บข้อความสำคัญ
discreet(adj) สุขุม, ระมัดระวัง, รอบคอบ, พินิจพิเคราะห์, ไตร่ตรอง, ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม, ความรอบคอบ, การตัดสินใจ, ดุลพินิจ, การไตร่ตรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation, -en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top