ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suppose

S AH0 P OW1 Z   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suppose-, *suppose*
Possible hiragana form: すっぽせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suppose[VT] สมมุติ, See also: เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน, Syn. assume, guess, conjecture, presume
supposed[ADJ] ซึ่งทึกทักว่าเป็นจริง, See also: ซึ่งสมมุติว่าเป็นจริง, Syn. assumed, presumed, Ant. definited, proved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
presuppose(พรีซัพโพซ') vt. สมมุติล่วงหน้า,คาดคะเนล่วงหน้า,สันนิษฐาน,ส่อ., See also: presupposition n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
presuppose(vt) สมมุติเอา,แสดง,คาดคะเนล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I suppose this is the end. Cigarette?เจ๋ง ฉันคิดว่านี่คือจุดจบ บุหรี่ไหม The Great Dictator (1940)
But the law, suppose they--แต่กฎหมายที่คิด ว่าพวกเขา Pinocchio (1940)
Now where do you suppose he- - Huh?ตอนนี้ที่คุณคิดว่า เขาหือ? Pinocchio (1940)
Where d'you suppose all the kids went to, Lampwick?อยู่ที่ไหนนะคุณคิดว่าเด็กทุกคน ไป, แลมปวิก? Pinocchio (1940)
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง Rebecca (1940)
I suppose he was in love with me and wasn't quite sure of himself.ฉันคิดว่าเขาคงเเอบหลงรักฉัน เเต่อายไม่กล้าสู้หน้า Rebecca (1940)
Poor thing, I suppose he just can't get over his wife's death.น่าสงสารฉันว่าเขาคงยังทําใจไม่ได้ เรื่องการตายของภรรยา Rebecca (1940)
But now, I don't suppose I shall ever see it again.แต่ตอนนี้ผมไม่คิดว่าจะได้กลับไปเห็นมันอีก Rebecca (1940)
I suppose I'd better have it.นี่ฉันต้องกินมันสินะ เเหวะ! Rebecca (1940)
I suppose he just can't get over his wife's death.ฉันว่าเขาคงยังทําใจไม่ได้ เรื่องการตายของภรรยา Rebecca (1940)
I see. I suppose you've had a look at the pro, and he's desperately handsome, and you've conceived a schoolgirl crush on him.ไปเหล่ครูสอนหนุ่มรูปหล่อ... Rebecca (1940)
I was looking for my book. I suppose I've packed it.เอ่อ ฉันกําลังมองหาหนังสืออยู่ เเต่สงสัยคงจะเก็บใส่กระเป๋าไปเเล้ว Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suppose... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
supposeAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
supposeAren't you supposed to be at school today?
supposeBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
supposeChizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."
supposeDo you suppose I should attach the web page's URL on those occasions?
supposeDo you suppose it will rain today?
supposeEating too much fat is supposed to cause heart disease.
supposeEither you or he is supposed to come tomorrow.
supposeEven a child is supposed to have reason.
supposeEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
supposeEverybody is supposed to know the law, but few people really do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
สมมุติ[V] suppose, See also: assume, Syn. คาดว่า, คิดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
สันนิษฐาน[V] presume, See also: suppose, Syn. คาดการณ์, คาดคะเน, คาดเดา, คะเน
สมมติ[V] suppose, See also: take for granted, assume, presume, Syn. สมมุติ, ตี๊ต่าง, Ant. ตามจริง, Example: คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คน เราจะสมมติว่ามันรู้เท่าคนไม่ได้, Thai definition: คิดเรื่องที่มิได้เป็นจริงเสมือนว่าเป็นจริง
อุปโลกน์[V] suppose, See also: assume, Syn. สมมติ, Example: ฉายาที่เขานิยมอุปโลกน์ขึ้นมักจะว่าไปตามรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคล
สมมต[CONJ] if, See also: suppose, supposing, Syn. สมมติ, สมมุติ, ถ้า, หาก, ต่างว่า, Example: กฎระเบียบอันนี้ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมาก สมมตผมอยากไปกู้ ผมก็ต้องชำระที่กู้ไปแล้วให้หมดก่อน
สมมต[V] assume, See also: suppose, Syn. สมมติ, สมมุติ, ถือเอา, คิดเอา, Example: ผมสมมตว่า ถ้าพรุ่งนี้ฝนตก เราจะทำอย่างไร, Thai definition: รู้สึกนึกเห็นอย่างต่างว่า
ตีเสียว่า[V] assume, See also: suppose, approximate, Syn. กะเอาว่า, ประมาณว่า, Example: ระยะทางจากบ้านไปวัดตีเสียว่า 5 กิโลเมตร, Thai definition: ใช้แสดงว่าข้อความที่ตามมาเป็นการประมาณ
นึกเห็น[V] assume, See also: suppose, guess, surmise, imagine, Example: เขานึกเห็นเองว่าเรากีดกันเขา แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่, Thai definition: คิดไปเองต่างๆ
ตั้งสมมติฐาน[V] suppose, See also: assume, Example: นักศึกษาต้องตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์, Thai definition: คิดข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เข้าใจเอาว่า[v. exp.] (khaojai ao wā) EN: suppose   FR: supposer que
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate   FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คิด[v.] (khit) EN: consider ; conceive ; suppose   FR: considérer ; estimer ; supposer ; croire
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall   FR: penser ; s'imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกเอา[v. exp.] (neuk ao) FR: supposer ; imaginer
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume   FR: s'imaginer ; se figurer
นึกเห็น[v. exp.] (neuk hen) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; imagine   
นึกไว้[v. exp.] (neuk wai) EN: expect ; assume ; think ; suppose ; reckon ; imagine ; surmise   
ผิ[conj.] (phi) EN: if ; in case ; lest   FR: si ; supposé que

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPOSE S AH0 P OW1 Z
SUPPOSED S AH0 P OW1 Z D
SUPPOSES S AH0 P OW1 Z IH0 Z
SUPPOSEDLY S AH0 P OW1 Z AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suppose (v) sˈəpˈouz (s @1 p ou1 z)
supposed (v) sˈəpˈouzd (s @1 p ou1 z d)
supposes (v) sˈəpˈouzɪz (s @1 p ou1 z i z)
supposedly (a) sˈəpˈouzədliː (s @1 p ou1 z @ d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假设[jiǎ shè, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] suppose that...; hypothesis; conjecture, #7,253 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
はずです;はずだ[, hazudesu ; hazuda] (exp) be supposed or expected to (do); be sure to (do); ought to (do) [Add to Longdo]
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim [Add to Longdo]
泣き黒子;泣きぼくろ[なきぼくろ, nakibokuro] (n) mole under the eye (supposedly due to having cried) [Add to Longdo]
見受ける(P);見うける[みうける, miukeru] (v1,vt) to catch sight of; to see; to suppose; to assume from appearances; (P) [Add to Longdo]
皇別[こうべつ, koubetsu] (n) clans supposedly descended from the imperial family [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) [Add to Longdo]
集合時間[しゅうごうじかん, shuugoujikan] (n) time appointed for meeting (assembling); time one is supposed to meet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suppose \Sup*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Supposed}; p. pr. &
   vb. n. {Supposing}.] [F. supposer; pref. sub- under + poser
   to place; -- corresponding in meaning to L. supponere,
   suppositum, to put under, to substitute, falsify,
   counterfeit. See {Pose}.]
   1. To represent to one's self, or state to another, not as
    true or real, but as if so, and with a view to some
    consequence or application which the reality would involve
    or admit of; to imagine or admit to exist, for the sake of
    argument or illustration; to assume to be true; as, let us
    suppose the earth to be the center of the system, what
    would be the result?
    [1913 Webster]
 
       Suppose they take offence without a cause. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When we have as great assurance that a thing is, as
       we could possibly, supposing it were, we ought not
       to make any doubt of its existence.  --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To imagine; to believe; to receive as true.
    [1913 Webster]
 
       How easy is a bush supposed a bear!  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let not my lord suppose that they have slain all the
       young men, the king's sons; for Amnon only is dead.
                          --2 Sam. xiii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   3. To require to exist or to be true; to imply by the laws of
    thought or of nature; as, purpose supposes foresight.
    [1913 Webster]
 
       One falsehood always supposes another, and renders
       all you can say suspected.      --Female
                          Quixote.
    [1913 Webster]
 
   4. To put by fraud in the place of another. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To imagine; believe; conclude; judge; consider; view;
     regard; conjecture; assume.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suppose \Sup*pose"\, v. i.
   To make supposition; to think; to be of opinion. --Acts ii.
   15.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suppose \Sup*pose"\, n.
   Supposition. [Obs.] --Shak. "A base suppose that he is
   honest." --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suppose
   v 1: express a supposition; "Let us say that he did not tell the
      truth"; "Let's say you had a lot of money--what would you
      do?" [syn: {suppose}, {say}]
   2: expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of
     money with her new novel"; "I thought to find her in a bad
     state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I
     guess she is angry at me for standing her up" [syn: {think},
     {opine}, {suppose}, {imagine}, {reckon}, {guess}]
   3: to believe especially on uncertain or tentative grounds;
     "Scientists supposed that large dinosaurs lived in swamps"
     [syn: {speculate}, {theorize}, {theorise}, {conjecture},
     {hypothesize}, {hypothesise}, {hypothecate}, {suppose}]
   4: take for granted or as a given; suppose beforehand; "I
     presuppose that you have done your work" [syn: {presuppose},
     {suppose}]
   5: require as a necessary antecedent or precondition; "This step
     presupposes two prior ones" [syn: {presuppose}, {suppose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top