ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suitably

S UW1 T AH0 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suitably-, *suitably*, suitab
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suitably(adv) อย่างเหมาะสม, See also: อย่างสมควร, Syn. appropriately, properly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you suitably rewarded?พวกคุณได้เงินดีรึเปล่า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suitablyIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเหมาะสม(adv) suitably, See also: appropriately, properly, Syn. อย่างเหมาะควร, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติที่ถูกต้องต่อเพศของตนและต่อเพศตรงข้าม และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม
สมควร(adv) suitably, See also: properly, appropriately, Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม, Example: การบริจาคเงินเพื่อการศึกษา เป็นการใช้เงินเพื่อการกุศลอย่างสมควร
พอเหมาะพอควร(adv) appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี, Example: ลูกควรจะใช้อำนาจและเงินทองให้พอเหมาะพอควรแก่งาน, Thai Definition: อย่างเหมาะเจาะพอดิบพอดี
พอการ(adv) appropriately, See also: suitably, Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน, Example: เถ้าแก่จ่ายค่าจ้างให้ทุกคนอย่างพอการกับเนื้องานของพวกเขา, Notes: (ปาก)
พอสถานประมาณ(adv) appropriately, See also: suitably, moderately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: เขาแก้ปัญหานี้ได้ก็นับว่าเขาฉลาดพอสถานประมาณ
พอเหมาะ(adv) appropriately, See also: suitably, good, Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ, Example: กสิกรจะต้องกำหนดจำนวนสัตว์ให้พอเหมาะกับพื้นที่หนึ่งไร่ในช่วงเวลาหนึ่ง
พอเหมาะ(v) just, See also: suitably, appropriately, Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ, Example: การปรับความเข้มของจอภาพจะต้องพอเหมาะกับสายตาแต่ละคน
ตามสมควร(adv) properly, See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable, Syn. ตามควร, Example: ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ขณะเดียวกันก็จำกัดขอบเขตตามสมควร, Thai Definition: อย่างเป็นไปตามความเหมาะสม
หอมปากหอมคอ(adv) moderately, See also: suitably, appropriately, Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับนักการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมาะสม[mǿsom] (adv) EN: properly ; appropriately ; suitably
สมควร[somkhūan] (adv) EN: suitably ; properly ; appropriately  FR: convenablement
ตามควร[tām khūan] (adv) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably  FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
ต้องกัน[tǿng kan] (adv) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUITABLY S UW1 T AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suitably (a) sˈuːtəbliː (s uu1 t @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp, adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) #7,402 [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv, n-t, adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably #11,527 [Add to Longdo]
ヨロピク;よろぴく[yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me [Add to Longdo]
大概[たいがい, taigai] (n-adv, n-t, adj-no) (1) in general; almost all; (2) mainly; mostly; most likely; (3) moderately; suitably; (P) [Add to Longdo]
適潤[てきじゅん, tekijun] (n, adj-no) suitably damp; adequately wet (e.g. for plants) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suitable \Suit"a*ble\, a.
   Capable of suiting; fitting; accordant; proper; becoming;
   agreeable; adapted; as, ornaments suitable to one's station;
   language suitable for the subject. -- {Suit"a*ble*ness}, n.
   -- {Suit"a*bly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Proper; fitting; becoming; accordant; agreeable;
     competent; correspondent; compatible; consonant;
     congruous; consistent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suitably
   adv 1: in an appropriate manner; "he was appropriately dressed"
       [syn: {appropriately}, {suitably}, {fittingly},
       {befittingly}, {fitly}] [ant: {inappropriately},
       {unsuitably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top