ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reconsider

R IY2 K AH0 N S IH1 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconsider-, *reconsider*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconsider(vi) พิจารณาใหม่, Syn. reevaluate, reexamine
reconsider(vt) พิจารณาใหม่, Syn. reevaluate, reexamine
reconsideration(n) การพิจารณาใหม่, See also: การไตร่ตรองใหม่, Syn. review, revision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconsider(รีคันซิด'เดอะ) vt., vi. พิจารณาใหม่, พิจารณาทบทวน, คิดใหม่, แปรญัตติใหม่, See also: reconsideration n., Syn. rethink

English-Thai: Nontri Dictionary
reconsider(vt) ไตร่ตรองใหม่, พิจารณาอีกครั้ง, คิดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reconsiderพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconsider, motion toญัตติขอให้พิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconsiderationการพิจารณาใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you sure you won't reconsider some help?คุณแน่ใจว่าคุณจะไม่พิจารณาความช่วยเหลือบางส่วน? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You must reconsider this plan. Philippe is like a child. He cannot possibly be ready--คิดใหม่เถอะ ฟิลลิปป์เป็นเด็กไร้เดียงสา The Man in the Iron Mask (1998)
She said that it was a sign that I should seriously reconsider cheerleading.เธอบอกว่านั่นก็แค่สัญญาณ ให้ฉันควรคิดถึงเรื่องการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้ดี Hothead (2001)
I wish you'd reconsider coming with us, Lex.ผมอยากให้คุณตัดสินใจใหม่ มากับเราเถอะ เล็ค AVP: Alien vs. Predator (2004)
Please reconsider as the competition is starting soon.โปรดช่วยพิจารณาด้วยนะคะ เพราะการแข่งขันใกล้มาถึงแล้วค่ะ Smile Again (2006)
I beg you to reconsider that.ฉันขอร้องให้เธอคิดดูดีๆอีกที Saw III (2006)
I beg you to reconsider that.ผมขอให้คุณคิดอีกที Saw III (2006)
I will carefully reconsider withdrawing from the project.I will carefully reconsider withdrawing from the project. Unstoppable Marriage (2007)
He will reconsider withdrawing from the project.เขาจะกลับไปพิจารณาเรื่องการร่วมหุ้นในโครงการอีกครั้งหนึ่ง Unstoppable Marriage (2007)
You might want to reconsider that.ผมว่าคุณน่าจะทบทวนใหม่นะ The Mist (2007)
I think you will reconsider that position once you have a chance to study the documents in the envelope.ผมคิดว่าคุณจะพิจารณามัน เมื่อคุณได้อ่านเอกสารในจดหมายนั้น Transporter 3 (2008)
So please reconsider your plan. Okay, bye.โปรดพิจารณาแผนการของคุณใหม่ด้วย ครับ บาย Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reconsiderConflicting reports prompted the director to reconsider her position.
reconsiderI'll reconsider the matter.
reconsiderLet's take advantage of the 'exemption' controversy to reconsider the way we work.
reconsiderThere is no room for reconsideration.
reconsiderWe might otherwise have to reconsider the purchase.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้คิด(v) realize, See also: reconsider, Syn. สำนึก, ตระหนัก, คิด, Example: เขาได้คิดว่าถึงอย่างไรความเลวก็ไม่มีทางชนะความดีไปได้
ทบทวน(v) reconsider, See also: review, Syn. พิจารณา, Example: คุณลองอ่านดูหลายๆ เที่ยวและทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่เล่ามาข้างต้น คุณก็จะเข้าใจดีขึ้น, Thai Definition: พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้คิด[dāi khit] (v, exp) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses
พิจารณาใหม่[phijāranā mai] (v, exp) EN: recon sider  FR: reconsidérer
ทบทวน[thopthūan] (v) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over  FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ย้อนคิดถึง[yøn khittheung] (v, exp) FR: repenser ; reconsidérer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECONSIDER R IY2 K AH0 N S IH1 D ER0
RECONSIDERED R IY2 K AH0 N S IH1 D ER0 D
RECONSIDERING R IY2 K AH0 N S IH1 D ER0 IH0 NG
RECONSIDERATION R IY0 K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconsider (v) rˌiːkənsˈɪdər (r ii2 k @ n s i1 d @ r)
reconsiders (v) rˌiːkənsˈɪdəz (r ii2 k @ n s i1 d @ z)
reconsidered (v) rˌiːkənsˈɪdəd (r ii2 k @ n s i1 d @ d)
reconsidering (v) rˌiːkənsˈɪdərɪŋ (r ii2 k @ n s i1 d @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反省[はんせい, hansei] (n, vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P) #5,606 [Add to Longdo]
見直し[みなおし, minaoshi] (n, vs) review; reconsideration; revision; (P) #6,430 [Add to Longdo]
再考[さいこう, saikou] (n, vs) reconsideration; (P) #16,522 [Add to Longdo]
顧み[かえりみ, kaerimi] (n) (1) looking back; (2) reflecting; reconsidering; (3) consideration; concerning oneself [Add to Longdo]
顧みる(P);省みる(P);顧る(io)[かえりみる, kaerimiru] (v1, vt) (1) to look back (e.g. over shoulder or at the past); to turn around; to review; (2) to reflect; to reconsider; (3) (esp. 省みる) to consider (usu. used in negative); to concern oneself about; (P) [Add to Longdo]
考え直す(P);考えなおす[かんがえなおす, kangaenaosu] (v5s, vt) to reconsider; to rethink; to reassess; (P) [Add to Longdo]
再議[さいぎ, saigi] (n, vs) reconsideration; redeliberation [Add to Longdo]
再考慮[さいこうりょ, saikouryo] (n) reconsideration [Add to Longdo]
再思[さいし, saishi] (n, vs) reconsideration [Add to Longdo]
助命[じょめい, jomei] (n) sparing a life; clemency; reconsidering a dismissal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconsider \Re`con*sid"er\ (r?`k?n*s?d"?r), v. t.
   1. To consider again; as, to reconsider a subject.
    [1913 Webster]
 
   2. (Parliamentary Practice) To take up for renewed
    consideration, as a motion or a vote which has been
    previously acted upon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconsider
   v 1: consider again; give new consideration to; usually with a
      view to changing; "Won't you reconsider your decision?"
   2: consider again (a bill) that had been voted upon before, with
     a view to altering it

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top