ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สังเกต

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังเกต-, *สังเกต*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังเกต(v) observe, See also: notice, perceive, Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
สังเกต(v) observe, See also: notice, note, perceive, discern, spot, see, Example: ผมสะดุ้งเล็กน้อย และพยายามไม่ให้อาจารย์ท่านนั้นสังเกตได้, Thai Definition: คอยจับตาดู, หมายจดจำไว้, ฟังหรือดูอย่างละเอียดละออ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สังเกตเห็น(v) notice, See also: see something happen, Syn. มองเห็น, Ant. ไม่ได้สังเกต, Example: คนบางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว แต่ผู้อื่นนั้นสังเกตเห็น
สังเกตการณ์(v) observe, See also: watch, keep an eye on, keep track of, monitor, Example: ด้วยความสนใจ ผมจึงได้แวะไปสังเกตการณ์และเข้าชมโรงเรียนต่างๆ เหล่านี้, Thai Definition: เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สังเกตก. กำหนดไว้, หมายไว้, เช่น ทำเครื่องหมายไว้เป็นที่สังเกต
สังเกตตั้งใจดู, จับตาดู, เช่น ไม่ได้สังเกตว่าวันนี้เขาแต่งตัวสีอะไร สังเกตกิริยาท่าทางเขาไว้ว่าเป็นคนดีหรือคนร้าย.
สังเกตการณ์ก. เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง. น. เรียกผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ว่า ผู้สังเกตการณ์.
วิจิตสังเกต, เห็นแจ้ง, รู้แจ้ง.
อ่านสังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สังเกตคำที่มักเขียนผิด คือ สังเกตุ, Example: กำหนดไว้ หมายไว้ ตั้งใจดู จับตาดู [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps he didn't notice it.บางทีเขาอาจไม่ทันสังเกตเห็นก็ได้ Rebecca (1940)
I don't think he ever notices what I wear.ฉันไม่คิดว่าเขาสังเกตเห็นด้วยซํ้า ว่าฉันสวมใส่อะไร Rebecca (1940)
I noticed that a window wasn't closed and I came up to seeฉันสังเกตเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่ เลยเข้ามาปิดให้ Rebecca (1940)
A watch was kept.และถ้าสังเกตดู Night and Fog (1956)
Did you notice that?คุณไม่ได้สังเกตเห็นว่า? 12 Angry Men (1957)
Why don't you stop making smart remarks?ทำไมคุณไม่หยุดการทำข้อสังเกตมาร์ท? 12 Angry Men (1957)
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"I insist that you observe my orders to the letter"ฉันยืนยันว่าคุณเฝ้าสังเกต order to ของฉัน จดหมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
How come I never noticed that before?ทำไมฉันไม่เคยสังเกตมาก่อน? Suspiria (1977)
- All go back - To the oldที่จุดสังเกตเก่าแก่ The Blues Brothers (1980)
- How often does the train go by? - So often you won't even notice it.รถไฟจะผ่านบ่อยแค่ไหน บ่อยมากถึงคุณจะไม่สังเกตมัน The Blues Brothers (1980)
You are authorized to observe other aspects of our mission.คุณมีสิทธิ์ที่จะสังเกตเห็น ด้านอื่น ๆ ของภารกิจของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังเกต[sangkēt] (v) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor  FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตการณ์[sangkētkān] (v) EN: observe ; watch ; keep an eye on ; keep track of ; monitor  FR: observer
สังเกตออก[sangkēt øk] (v) EN: see ; make out ; perceive ; find out  FR: percevoir
สังเกตเห็น[sangkēt hen] (v, exp) EN: notice ; see something happen  FR: constater ; percevoir ; discerner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cognize(vt) สังเกต, Syn. notice
contemplate(vt) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. gaze at, notice
catch sight of(phrv) สังเกตเห็น, See also: มองเห็น
espy(vt) เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ), See also: สังเกตเห็นในทันทีทันใด, Syn. notice, observe, sight
give to(phrv) สนใจ, See also: สังเกตเห็น, Syn. pay to, take of
mind(vt) สังเกต, See also: เข้าใจ
note(vt) สังเกต
notice(vt) สังเกตเห็น, See also: พบ, เจอ, Syn. discover, examine, observe
observe(vt) สังเกต, See also: สังเกตการณ์, Syn. notice, note, see, Ant. overlook, miss
overlook(vt) ตรวจสอบ, See also: สังเกต, ควบคุม, ดูแล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
cognizancen. การรับรู้, การยอมรับ, การสังเกต, คำสั่งศาล, อำนาจการพิจารณาคดี, อำนาจศาล, วงความรู้, ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
comment(คอม'เมินทฺ) { commented, commenting, comments } n., vi., vt. (ให้) ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ข้อสังเกต, คำอธิบาย, คำวิจารณ์, See also: commenter n.
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น, มองออก, สังเกตออก, เข้าใจ, รู้ดี, หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่นอน, จำเพาะ, เจาะจง, หายาก, น่าสังเกต, แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน, หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical
gazebo(กะซี'โบ) n. สถานที่สังเกตการณ์ -pl. gazebos, gazeboes

English-Thai: Nontri Dictionary
cognizance(n) การยอมรับ, การสังเกต, อำนาจการพิจารณาคดี
comment(n) คำวิจารณ์, คำอธิบาย, ความเห็น, ข้อสังเกต
comment(vt) วิจารณ์, อธิบาย, ให้ข้อสังเกต, เสนอความเห็น
discern(vt) สังเกตเห็น, มองเห็น, มองออก, รู้, วินิจฉัยออก
discernible(adj) ซึ่งมองออก, ซึ่งมองเห็นได้, ซึ่งสังเกตเห็น, ซึ่งวินิจฉัยออก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้, ซึ่งสังเกตได้, ซึ่งแบ่งแยกได้, ซึ่งจำแนกได้
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง, ชัดเจน, โดยอาศัยการสังเกต, ซึ่งได้จากประสบการณ์คี
inspector(n) นายตรวจ, นายตำรวจ, ผู้ตรวจการ, ผู้สังเกตการณ์
mark(vt) ทำเครื่องหมาย, สังเกต, เพ่งเล็ง, บันทึก
mind(vt) ระวัง, เอาใจใส่, สนใจ, สังเกต, ตั้งใจฟัง, รังเกียจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
天体観測[てんたいかんそく, tentaikansoku] สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
気づく[きづく, kiduku] TH: สังเกตเห็น  EN: to perceive
注目[ちゅうもく, chuumoku] TH: สังเกต  EN: observation

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken
merken(vt) |merkte, hat gemerkt| สังเกตเห็น, See also: beobachten
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen
davonจากสิ่งนั้น หรือ เกี่ยวกับสิ่งนั้น (= da + von ใช้ย่อวลีหรือคำที่อยู่หลัง von) เช่น Sie hat fünf Pullover auf einmal gekauft. Zwei davon sind rot. เธอซื้อเสื้อกันหนาวทีเดียวห้าตัว สองตัวเป็นสีแดง (สังเกตว่า davon ณ ที่นี้ หมายถึง von fünf Pullover)
Jugendliche(n) |der, pl. Jugendliche| เด็กวัยรุ่น (สังเกตว่า der Jugendliche แต่ ein Jugendlicher)
anscheinend(adv) เป็นที่เห็นได้ชัด (ตัดสินหรือคาดการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสังเกตได้) เช่น Sein Koffer ist nicht mehr da. Anscheinend ist er schon weggefahren. กระเป๋าเดินทางของเขาไม่อยู่แล้ว เขาคงจะออกเดินทางไปแล้ว, See also: scheinbar, Syn. vermutlich

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top