Search result for

var

(166 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -var-, *var*
English-Thai: Longdo Dictionary
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vary[VI] ปรวนแปร, See also: แปรปรวน, ผันแปร, แตกต่าง, Syn. alter, change, differ, fluctuate, Ant. fixed, mootonous
vary[VT] เปลี่ยนแปลง, See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้แปรปรวน, ทำให้หลากหลาย, Syn. alter, change, diverge, Ant. retain, stabilize
varda[SL] มอง
varied[ADJ] แตกต่างกัน, See also: ต่างๆ นานา, คละกันไป, หลากหลาย, หลายรูปแบบ, Syn. assorted, discrete, various, Ant. unvaried, uniform
varlet[N] คนใช้, See also: คนรับใช้, Syn. servant, valet
variant[ADJ] ต่างจากปกติ, Syn. different, irregular
variant[ADJ] ที่เปลี่ยนแปลง, See also: ที่แปรผัน, Syn. divergent, modified, various
variant[N] สิ่งที่ผันแปร, See also: สิ่งที่แตกต่างกัน, ตัวแปร, Syn. alternative, modification, variation
variety[N] ประเภท ชนิด หรือลักษณะ, See also: กลุ่มที่มีลักษณะ ชนิด หรือประเภทต่างกัน, Syn. category, kind, order, rank, type
variety[N] ความหลากหลาย, See also: การมีหลายรูปแบบ, Syn. array, collection, range

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
variable(แว'ระเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,ผันแปรได้,ไม่แน่นอน,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,แปรปรวน,เปลี่ยนรูปได้, (ดาวฤกษ์) เปลี่ยนแปลงในความสว่าง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับตัวแปร. n. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้,ตัวแปร,ลมที่ผันแปร., See also: variability n. variableness n. variably a
variance(แว'ริเอินซฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,การผันแปร,ลักษณะที่ผันแปร, (สถิติ) จำนวนกำลังสองของคำเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน (standard deviation) ,ดีกรีของความอิสระของระบบหนึ่ง,ความแตกต่างระหว่างสองขั้นตอนทางกฎหมาย,การอนุญาตเป็นทางการให้กระทำสิ่งใดที่ต้องห้าม
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,แปรปรวน,แตกต่างกัน,คลาดเคลื่อนกัน,ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน,สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จำนวนที่เปลี่ยนแปลง,รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง,ความคลาดเคลื่อน,การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม,ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว,การเต้นระบำเดี่ยว,การผันแปรของสนามแม่เหล็ก,การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.
varicella(แวริเซล'ละ) n. โรคอีสุกอีใส., Syn. chicken pox., See also: varicellar adj.
varicolo(u) red (แว'ริคัลเลอร์ดฺ) adj. หลากสี,มีหลายสี,สลับสี, Syn. variegated
varicose(แว'ระโคส) adj. ใหญ่หรือบวมโตผิดปกติ,โป่งขด,เกี่ยวกับโรคหลอดโลหิตดำโป่งขด
varied(แว'ริด) adj. แตกต่างกัน,ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,หลายสี,หลายรูปแบบ, Syn. diversified,diverse
variegate(แว'ริอะเกท,แว'ระเกท) vt. ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้มีหลายรูปแบบ,ทำให้หลากหลาย
variegated(แว'ริอะเกทิด) adj. แตกต่างกัน,หลากหลาย,หลายสี,หลากสี,กระดำกระด่าง,เป็นแต้มสีหลายสี, Syn. pied,pled,varicoloured

English-Thai: Nontri Dictionary
variability(n) ความผันแปรได้,ความเปลี่ยนแปลงได้,ความแปรปรวน
variable(adj) ผันแปรได้,เปลี่ยนแปลงได้,แปรปรวน
variable(n) ตัวแปร,สิ่งแปรปรวน
variance(n) ความแตกต่าง,การเปลี่ยนแปลง,ความแปรปรวน,การผันแปร
variant(adj) แตกต่าง,เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร
variant(n) ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน
variation(n) ความแตกต่าง,การเปลี่ยนแปลง,ความแปรปรวน,การผันแปร
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา
variegated(adj) แตกต่างกัน,หลายหลาก,หลายสี
variety(n) ความหลากหลาย,ความแตกต่างกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
VAR (value added reseller)วาร์ (ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VAR (value added reseller)วาร์ (ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
variabilityการเปลี่ยนแปร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
variableตัวแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
variable๑. ตัวแปร๒. แปรผันได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
variableแปรผันได้, ตัวแปร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
variable๑. ตัวแปร๒. แปรผันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
variable๑. แปรผันได้๒. ตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
variable addressเลขที่อยู่แปรได้ [มีความหมายเหมือนกับ indexed address] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
variable air volume system; VAV systemระบบลมจ่ายแปรเปลี่ยน, ระบบวีเอวี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
variableตัวแปร, สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Variable (Mathematic)ตัวแปร (คณิตศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Variable budgetงบประมาณผันแปร [การบัญชี]
Variable costต้นทุนผันแปร [การบัญชี]
Variable costingการบัญชีต้นทุนผันแปร [การบัญชี]
Variable rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยผันแปร [เศรษฐศาสตร์]
Variable speed driveเครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Variable windลมแปรปรวน [อุตุนิยมวิทยา]
Variables (Mathematics)ตัวแปร (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Varianceผลต่าง [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
variable (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ไทย
varietal (n) การจำแนกประเภทของไวน์ตามสายพันธุ์องุ่น เช่น SHIRAZ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The odd thing is the various...สิ่งที่แปลกคือต่างๆ ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
People cry... for various reasons.ผู้คนร้องไห้... ด้วยหลายๆ เหตุผล A Short Film About Love (1988)
Where's the strong box, you varmint?กล่องอยู่ที่ไหน, ไอกร๊วก Goodfellas (1990)
You fucking varmint. Dance!แกไอตับเป็ด เต้นสิ Goodfellas (1990)
Two days after the law is passed that allJews have to wear the star, thejewish tailors are turning them out by the gross... in a variety of fabrics at three zloty each.ยิวทุกคนต้องติดปลอกแขนรูปดาว ช่างยิวรับเย็บกุรุสละ 3 ซล็อตตี้ มีไวน์อะไรบ้าง Schindler's List (1993)
It's probably a safe bet Ray Soames never made the varsity basketball team.- นี่ไม่ใช่วิธการที่ถูกต้องนะ - แน่นอน ? Deep Throat (1993)
Various and sundry.- หลายๆคน Squeeze (1993)
We have these photographs... of your wife tooling around town... wearing various articles... that you claim were destroyed in the fire.ลองดูรูปที่เราถ่ายมาสิ ภรรยาคุณเดินเฉิดฉายไปทั่วเมือง พร้อมเครื่องประดับต่างๆ In the Mouth of Madness (1994)
Through the various nets that you accessed, I also learned of Section 9.ผ่านทางระบบเครือข่ายที่คุณเข้า, ผมเรียนรู้มาจากแผนก 9 นั่นล่ะ. Ghost in the Shell (1995)
There is the possibility that a single virus could destroy an entire set of systems and copies do not give rise to variety and originality.դʵ öҧ ͧҡäѴͧ͡... . Ghost in the Shell (1995)
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.س׺ʹѹҹҧ͢, ͹ҧչ١. Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
varAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
varThe weather varieties from hour to hour.
varThey are made in a variety of sizes.
varWages vary in relation to age of the worker.
varThis room is used for various purposes.
varInstead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.
varThe result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.
varMr Hata told us on television some interesting stories about various animals.
varIn the past, the old used to be looked upon as experts in solving various problems of life.
varManners and customs vary greatly from country to country.
varAt present we have various difficulties to cope with.
varHis life was full of variety.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
พืชพรรณ[N] florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชชนิดต่างๆ
วาไรตี้โชว์[N] variety show, Syn. รายการวาไรตี้โชว์, Example: โปรดิวเซอร์นำเด็กๆ อายุระหว่าง 11-19 ปี มาสร้างวาไรตี้โชว์สำหรับสมาชิกเด็ก, Thai definition: รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระหลากหลายเป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ลมเพลมพัด[N] variable, Syn. แปรปรวน, Example: ผู้หญิงมักจะเกิดอาการลมเพลมพัดมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: ที่มี หรือเกิดอารมณ์แปรปรวน ไม่ปกติโดยไม่มีเหตุผล
ผิดพวกผิดพ้อง[ADV] heterogeneously, See also: variously, Example: เขาสูงใหญ่ผิดพวกผิดพ้องคงจะเป็นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอยู่คนเดียว, Thai definition: อย่างที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไปจากพวกในกลุ่มเดียวกัน
ร้อยแปด[ADJ] miscellaneous, See also: various, plentiful, a variety of, all sorts/kinds of, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เด็กต้องหอบตำรากันกระเป๋าโตๆ เสียเงินทำกิจกรรมร้อยแปด, Thai definition: จำนวนมากมายหลายอย่างต่างชนิด, Notes: (ปาก)
หลาก[ADJ] various, See also: different, Syn. ต่างๆ, นานา, หลาย, หลากหลาย, หลายหลาก, Ant. เดียว, อย่างเดียว, Example: บริเวณลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้าแน่นไปด้วยรถราหลากยี่ห้อ
หลายชนิด[ADJ] various kinds, See also: different kinds, many kinds, varied, Syn. หลายประเภท, หลายแบบ, หลายอย่าง, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: นอกจากยอดไผ่แล้ว หน่อไม้ก็เป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เก้ง, กวาง, หมูป่า, กระทิง ฯลฯ
หลายอย่าง[ADJ] varied, See also: numerous, many, Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: ความกลัวหลายอย่างเกิดขึ้น เพราะการวางเงื่อนไขตั้งแต่เล็กๆ
เภท[N] difference, See also: variation, strangeness, Syn. ความแตกต่าง, ความแปลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
ช่างคุย[adj.] (chang khui) EN: chatty ; talkative   FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on   FR: enduire ; recouvrir
ดาวแปรแสง[n. exp.] (dāo praē saēng) EN: variable star   FR: étoile variable [f]
ฝีดาษ[n.] (fīdāt) EN: smallpox   FR: variole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VARA    V AA1 R AH0
VARN    V AA1 R N
VARO    V AA1 R OW0
VARS    V AA1 R Z
VARI    V AA1 R IY0
VARO    V EH1 R OW0
VARY    V EH1 R IY0
VARIN    V AA0 R IY1 N
VARCO    V AA1 R K OW0
VARMA    V AA1 R M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vary    (v) (v e@1 r ii)
varied    (v) (v e@1 r i d)
varies    (v) (v e@1 r i z)
varlet    (n) (v aa1 l i t)
variant    (n) (v e@1 r i@ n t)
variety    (n) (v @1 r ai1 @ t ii)
various    (j) (v e@1 r i@ s)
varlets    (n) (v aa1 l i t s)
varnish    (v) (v aa1 n i sh)
varsity    (n) (v aa1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Variable {f} | Variablen {pl} | abhängige Variablevariable | variables | dependent variable [Add to Longdo]
Variabilität {f}variability [Add to Longdo]
Variablen-Prüfung {f}inspection by variables [Add to Longdo]
Variablenanzahl {f}amount of variables [Add to Longdo]
Variablenname {m}variablename [Add to Longdo]
Variablenübergabe {f}parameter [Add to Longdo]
Variante {f}; Variation {f} (zu)variation (on) [Add to Longdo]
Variante {f} (Linguistik)variant (of) [Add to Longdo]
Varianz {f}variance [Add to Longdo]
Varianzanalyse {f}analysis of variance (ANOVA) [Add to Longdo]
Variation {f}; Variantenbildung {f}; Veränderung {f}; Wechsel {m} | Variationen {pl}variation | variations [Add to Longdo]
Variationsbreite {f}range of variation [Add to Longdo]
Variationskoeffizient {m}coefficient of variation (CV) [Add to Longdo]
Varieté {n}; Variete {n} | Varietés {pl}; Varietes {pl}vaudeville | vaudevilles [Add to Longdo]
Varietee {n}; Varieté {n}music hall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
あきたこまち[, akitakomachi] (n) Akitakomachi (variety of rice) [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎ, ㄋㄚˇ, ] variant of 哪; how; which, #71 [Add to Longdo]
[Shuí, ㄕㄨㄟˊ, / ] variant pronunciation of shei2, who; surname Shui, #208 [Add to Longdo]
[huā, ㄏㄨㄚ, ] variant of 花, #1,706 [Add to Longdo]
[me, ㄇㄜ˙, ] variant of 麼|么, #4,143 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] variant of 悌, to do one's duty as a younger brother, #5,614 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] variant of 沉; to sink, #6,155 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated, #6,488 [Add to Longdo]
不一[bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, ] vary; differ, #6,869 [Add to Longdo]
[pù, ㄆㄨˋ, ] variant of 铺|铺; used in place names, #6,990 [Add to Longdo]
各种各样[gè zhǒng gè yàng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] various sorts and varieties, #7,954 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable [Add to Longdo]
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 var
   n 1: a unit of electrical power in an AC circuit equal to the
      power dissipated when 1 volt produces a current of 1 ampere
      [syn: {volt-ampere}, {var}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 var
  /veir/, /var/, n.
 
   Short for variable. Compare {arg}, {param}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VAR
     Value-Added Reseller
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 var
   where
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top