ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

var

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -var-, *var*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vary(vi) ปรวนแปร, See also: แปรปรวน, ผันแปร, แตกต่าง, Syn. alter, change, differ, fluctuate, Ant. fixed, mootonous
vary(vt) เปลี่ยนแปลง, See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้แปรปรวน, ทำให้หลากหลาย, Syn. alter, change, diverge, Ant. retain, stabilize
varda(sl) มอง
varied(adj) แตกต่างกัน, See also: ต่างๆ นานา, คละกันไป, หลากหลาย, หลายรูปแบบ, Syn. assorted, discrete, various, Ant. unvaried, uniform
varlet(n) คนใช้, See also: คนรับใช้, Syn. servant, valet
variant(adj) ต่างจากปกติ, Syn. different, irregular
variant(adj) ที่เปลี่ยนแปลง, See also: ที่แปรผัน, Syn. divergent, modified, various
variant(n) สิ่งที่ผันแปร, See also: สิ่งที่แตกต่างกัน, ตัวแปร, Syn. alternative, modification, variation
variety(n) ประเภท ชนิด หรือลักษณะ, See also: กลุ่มที่มีลักษณะ ชนิด หรือประเภทต่างกัน, Syn. category, kind, order, rank, type
variety(n) ความหลากหลาย, See also: การมีหลายรูปแบบ, Syn. array, collection, range

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
variable(แว'ระเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้, ผันแปรได้, ไม่แน่นอน, ขึ้น ๆ ลง ๆ , แปรปรวน, เปลี่ยนรูปได้, (ดาวฤกษ์) เปลี่ยนแปลงในความสว่าง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับตัวแปร. n. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้, ตัวแปร, ลมที่ผันแปร., See also: variability n. variableness n. variably a
variance(แว'ริเอินซฺ) n. การเปลี่ยนแปลง, ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง, การผันแปร, ลักษณะที่ผันแปร, (สถิติ) จำนวนกำลังสองของคำเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน (standard deviation) , ดีกรีของความอิสระของระบบหนึ่ง, ความแตกต่างระหว่างสองขั้นตอนทางกฎหมาย, การอนุญาตเป็นทางการให้กระทำสิ่งใดที่ต้องห้าม
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, แปรปรวน, แตกต่างกัน, คลาดเคลื่อนกัน, ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน, ตัวแปร, สิ่งที่แตกต่างกัน, สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง, การผันแปร, การแปรปรวน, จำนวนที่เปลี่ยนแปลง, รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง, ความคลาดเคลื่อน, การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม, ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว, การเต้นระบำเดี่ยว, การผันแปรของสนามแม่เหล็ก, การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.
varicella(แวริเซล'ละ) n. โรคอีสุกอีใส., See also: varicellar adj., Syn. chicken pox.
varicolo(u) red (แว'ริคัลเลอร์ดฺ) adj. หลากสี, มีหลายสี, สลับสี, Syn. variegated
varicose(แว'ระโคส) adj. ใหญ่หรือบวมโตผิดปกติ, โป่งขด, เกี่ยวกับโรคหลอดโลหิตดำโป่งขด
varied(แว'ริด) adj. แตกต่างกัน, ต่าง ๆ นานา, หลากหลาย, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, หลายสี, หลายรูปแบบ, Syn. diversified, diverse
variegate(แว'ริอะเกท, แว'ระเกท) vt. ทำให้แตกต่างกัน, ทำให้มีหลายรูปแบบ, ทำให้หลากหลาย
variegated(แว'ริอะเกทิด) adj. แตกต่างกัน, หลากหลาย, หลายสี, หลากสี, กระดำกระด่าง, เป็นแต้มสีหลายสี, Syn. pied, pled, varicoloured

English-Thai: Nontri Dictionary
variability(n) ความผันแปรได้, ความเปลี่ยนแปลงได้, ความแปรปรวน
variable(adj) ผันแปรได้, เปลี่ยนแปลงได้, แปรปรวน
variable(n) ตัวแปร, สิ่งแปรปรวน
variance(n) ความแตกต่าง, การเปลี่ยนแปลง, ความแปรปรวน, การผันแปร
variant(adj) แตกต่าง, เปลี่ยนแปลง, แปรปรวน, ผันแปร
variant(n) ตัวแปร, สิ่งที่แตกต่างกัน
variation(n) ความแตกต่าง, การเปลี่ยนแปลง, ความแปรปรวน, การผันแปร
varied(adj) หลายอย่าง, แตกต่างกัน, ผันแปร, ต่างๆนานา
variegated(adj) แตกต่างกัน, หลายหลาก, หลายสี
variety(n) ความหลากหลาย, ความแตกต่างกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
VAR (value added reseller)วาร์ (ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VAR (value added reseller)วาร์ (ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
variabilityการเปลี่ยนแปร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
variableตัวแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
variable๑. ตัวแปร๒. แปรผันได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
variableแปรผันได้, ตัวแปร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
variable๑. ตัวแปร๒. แปรผันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
variable๑. แปรผันได้๒. ตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
variable addressเลขที่อยู่แปรได้ [ มีความหมายเหมือนกับ indexed address ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
variable air volume system; VAV systemระบบลมจ่ายแปรเปลี่ยน, ระบบวีเอวี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
variableตัวแปร, สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Variable (Mathematic)ตัวแปร (คณิตศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Variable budgetงบประมาณผันแปร [การบัญชี]
Variable costต้นทุนผันแปร [การบัญชี]
Variable costingการบัญชีต้นทุนผันแปร [การบัญชี]
Variable rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยผันแปร [เศรษฐศาสตร์]
Variable speed driveเครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Variable windลมแปรปรวน [อุตุนิยมวิทยา]
Variables (Mathematics)ตัวแปร (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Varianceผลต่าง [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
variable(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ไทย
varietal(n) การจำแนกประเภทของไวน์ตามสายพันธุ์องุ่น เช่น SHIRAZ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Var Dohr, the Nordic fortress.ฟา โด ป้อมปราการนอร์ดิก Underworld: Blood Wars (2016)
But Var Dohr is only a legend.แต่ ฟาโด เป็นเพียงตำนาน Underworld: Blood Wars (2016)
Var Dohr.ฟาโด Underworld: Blood Wars (2016)
You must go north. Var Dohr.คุณจะต้องไปทางทิศเหนือ ฟาโด Underworld: Blood Wars (2016)
Var Dohr is just beyond that ridge.ฟาโด เป็นเพียงแค่เกินสันเขาที่ Underworld: Blood Wars (2016)
The Lycans attacked the fortress of Var Dohr.ไลเคน โจมตีป้อมปราการแห่ง ฟาโด Underworld: Blood Wars (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
varA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
varAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
varA child can play in various ways of his own choosing.
varAir is a mixture of various gases.
varAll containing news of his concerts and various activities.
varAlthough there are various differences, Joan and Ann are friends.
varAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
varApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
varA song says a girl's mind is variable.
varAt present we have various difficulties to cope with.
varA variety of creatures can be seen under the water.
varA variety of people gathered at the meeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย(n) variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai Definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
พืชพรรณ(n) florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: พืชชนิดต่างๆ
วาไรตี้โชว์(n) variety show, Syn. รายการวาไรตี้โชว์, Example: โปรดิวเซอร์นำเด็กๆ อายุระหว่าง 11-19 ปี มาสร้างวาไรตี้โชว์สำหรับสมาชิกเด็ก, Thai Definition: รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระหลากหลายเป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ลมเพลมพัด(n) variable, Syn. แปรปรวน, Example: ผู้หญิงมักจะเกิดอาการลมเพลมพัดมากกว่าผู้ชาย, Thai Definition: ที่มี หรือเกิดอารมณ์แปรปรวน ไม่ปกติโดยไม่มีเหตุผล
ผิดพวกผิดพ้อง(adv) heterogeneously, See also: variously, Example: เขาสูงใหญ่ผิดพวกผิดพ้องคงจะเป็นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอยู่คนเดียว, Thai Definition: อย่างที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไปจากพวกในกลุ่มเดียวกัน
ร้อยแปด(adj) miscellaneous, See also: various, plentiful, a variety of, all sorts/kinds of, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เด็กต้องหอบตำรากันกระเป๋าโตๆ เสียเงินทำกิจกรรมร้อยแปด, Thai Definition: จำนวนมากมายหลายอย่างต่างชนิด, Notes: (ปาก)
หลาก(adj) various, See also: different, Syn. ต่างๆ, นานา, หลาย, หลากหลาย, หลายหลาก, Ant. เดียว, อย่างเดียว, Example: บริเวณลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้าแน่นไปด้วยรถราหลากยี่ห้อ
หลายชนิด(adj) various kinds, See also: different kinds, many kinds, varied, Syn. หลายประเภท, หลายแบบ, หลายอย่าง, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: นอกจากยอดไผ่แล้ว หน่อไม้ก็เป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เก้ง, กวาง, หมูป่า, กระทิง ฯลฯ
หลายอย่าง(adj) varied, See also: numerous, many, Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: ความกลัวหลายอย่างเกิดขึ้น เพราะการวางเงื่อนไขตั้งแต่เล็กๆ
เภท(n) difference, See also: variation, strangeness, Syn. ความแตกต่าง, ความแปลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรทวาราวดี[Ānājak Thawārāwadī] (n, prop) EN: Dhavaravati Kingdom
บรรดา[bandā] (x) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various  FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บาง[bāng] (x) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all  FR: quelques ; certains
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
ช่างคุย[chang khui] (adj) EN: chatty ; talkative  FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[chang phūt] (adj) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty  FR: bavard ; babillard
ชนิด[chanit] (n) EN: kind ; type ; species ; category ; variety  FR: sorte [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; exemple [ m ]
ฉาบ[chāp] (v) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on  FR: enduire ; recouvrir
ดาวแปรแสง[dāo praē saēng] (n, exp) EN: variable star  FR: étoile variable [ f ]
ฝีดาษ[fīdāt] (n) EN: smallpox  FR: variole [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VARA V AA1 R AH0
VARN V AA1 R N
VARO V AA1 R OW0
VARO V EH1 R OW0
VARI V AA1 R IY0
VARS V AA1 R Z
VARY V EH1 R IY0
VARIN V AA0 R IY1 N
VARCO V AA1 R K OW0
VARMA V AA1 R M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vary (v) vˈɛəʳriː (v e@1 r ii)
varied (v) vˈɛəʳrɪd (v e@1 r i d)
varies (v) vˈɛəʳrɪz (v e@1 r i z)
varlet (n) vˈaːlɪt (v aa1 l i t)
variant (n) vˈɛəʳrɪəʳnt (v e@1 r i@ n t)
variety (n) vˈərˈaɪətiː (v @1 r ai1 @ t ii)
various (j) vˈɛəʳrɪəʳs (v e@1 r i@ s)
varlets (n) vˈaːlɪts (v aa1 l i t s)
varnish (v) vˈaːnɪʃ (v aa1 n i sh)
varsity (n) vˈaːsɪtiː (v aa1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎ, ㄋㄚˇ, ] variant of 哪; how; which #71 [Add to Longdo]
[Shuí, ㄕㄨㄟˊ, / ] variant pronunciation of shei2, who; surname Shui #208 [Add to Longdo]
[huā, ㄏㄨㄚ, ] variant of 花 #1,706 [Add to Longdo]
[me, ㄇㄜ˙, ] variant of 麼|么 #4,143 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] variant of 悌, to do one's duty as a younger brother #5,614 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] variant of 沉; to sink #6,155 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated #6,488 [Add to Longdo]
不一[bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ,  ] vary; differ #6,869 [Add to Longdo]
[pù, ㄆㄨˋ, ] variant of 铺|铺; used in place names #6,990 [Add to Longdo]
各种各样[gè zhǒng gè yàng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ,     /    ] various sorts and varieties #7,954 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Variable { f } | Variablen { pl } | abhängige Variablevariable | variables | dependent variable [Add to Longdo]
Variabilität { f }variability [Add to Longdo]
Variablen-Prüfung { f }inspection by variables [Add to Longdo]
Variablenanzahl { f }amount of variables [Add to Longdo]
Variablenname { m }variablename [Add to Longdo]
Variablenübergabe { f }parameter [Add to Longdo]
Variante { f }; Variation { f } (zu)variation (on) [Add to Longdo]
Variante { f } (Linguistik)variant (of) [Add to Longdo]
Varianz { f }variance [Add to Longdo]
Varianzanalyse { f }analysis of variance (ANOVA) [Add to Longdo]
Variation { f }; Variantenbildung { f }; Veränderung { f }; Wechsel { m } | Variationen { pl }variation | variations [Add to Longdo]
Variationsbreite { f }range of variation [Add to Longdo]
Variationskoeffizient { m }coefficient of variation (CV) [Add to Longdo]
Varieté { n }; Variete { n } | Varietés { pl }; Varietes { pl }vaudeville | vaudevilles [Add to Longdo]
Varietee { n }; Varieté { n }music hall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万(P);萬(oK)[まん(P);よろず, man (P); yorozu] (num) (1) (萬 is sometimes used in legal documents) 10, 000; ten thousand; (n, adj-no) (2) myriad; (n-adv) (3) (よろず only) everything; all; (n, adj-no) (4) (よろず only) (arch) various; (P) #245 [Add to Longdo]
方々(P);方方[ほうぼう, houbou] (n) (1) (hon) they (of people); gentlemen (of the ...); (2) (hon) you (usu. plural); (adv) (3) various; (P) #285 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P) #564 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n, n-suf) (1) kind; variety; (2) (biological) species; (3) (abbr) (See 種概念) (logical) species #565 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) #565 [Add to Longdo]
[はし, hashi] (n, adj-no) pons (pontes); pons Varolii; pontine; part of the brain stem (links the medulla oblongata and cerebellum with the midbrain) #675 [Add to Longdo]
種類[しゅるい, shurui] (n) (1) variety; kind; type; category; (ctr) (2) counter for different sorts of things; (P) #989 [Add to Longdo]
[てん(P);あめ;あま, ten (P); ame ; ama] (n) (1) sky; (2) (てん only) heaven; (3) (てん only) { Buddh } svarga (heaven-like realm visited as a stage of death and rebirth); (4) (てん only) { Buddh } deva (divine being of Buddhism); (P) #1,066 [Add to Longdo]
異なる(P);異る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r, vi) to differ; to vary; to disagree; (P) #1,134 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable [Add to Longdo]
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 var
   n 1: a unit of electrical power in an AC circuit equal to the
      power dissipated when 1 volt produces a current of 1 ampere
      [syn: {volt-ampere}, {var}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 var
  /veir/, /var/, n.
 
   Short for variable. Compare {arg}, {param}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VAR
     Value-Added Reseller
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 var
  where

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top