ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความแตกต่าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความแตกต่าง-, *ความแตกต่าง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity, Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน, Ant. ความเหมือน, Example: สัดส่วนจำนวนสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างจากสัดส่วนในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความคลาดความแตกต่างระหว่างตำแหน่งของดาวฤกษ์ หรือเทห์ฟากฟ้าที่สังเกตเห็นกับตำแหน่งจริงของมันในขณะนั้น.
เภทความแตกต่าง, ความแปลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
differenceความแตกต่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortality differenceความแตกต่างของภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
class differenceความแตกต่างทางชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
difference, classความแตกต่างทางชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
significant differenceความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fatal varianceความแตกต่างในข้อเท็จจริงที่สำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Difference (Psychology)ความแตกต่างระหว่างบุคคล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Individual differences in childrenความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคลในเด็ก [TU Subject Heading]
Sex differencesความแตกต่างทางเพศ [TU Subject Heading]
Sex differences (Psychology)ความแตกต่างทางเพศ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Sex differences (Psychology) in literatureความแตกต่างทางเพศ (จิตวิทยา) ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Sex differences in literatureความแตกต่างทางเพศในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Achievement, Differentialความแตกต่างสัมฤทธิผล [การแพทย์]
Beat to Beat Variabilityความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจเด็ก [การแพทย์]
Biological Variation in Individualความแตกต่างระหว่างบุคคล [การแพทย์]
Cohort Differenceความแตกต่างของกลุ่มเริ่มต้นที่ใช้ในการศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't see it like that.ฉันไม่เห็นความแตกต่างเลย The Great Dictator (1940)
That makes a big difference.ที่ทำให้ความแตกต่างใหญ่ Pinocchio (1940)
- What's the difference?- อะไรคือความแตกต่างกันอย่างไร 12 Angry Men (1957)
No, he didn't say "slapped". He said "punched". There's a difference.ไม่มีเขาไม่ได้บอกว่า "ต​​บ" เขากล่าวว่า "ชก" มีความแตกต่างเป็น 12 Angry Men (1957)
- What's the difference?- อะไรคือความแตกต่างกันอย่างไร 12 Angry Men (1957)
That's a difference of seven inches.นั่นคือความแตกต่างของเจ็ดนิ้ว 12 Angry Men (1957)
It doesn't make any difference to me what a man does for a living.มันไม่ได้สร้างความแตกต่างใด ๆ ให้ฉันสิ่งที่มนุษย์ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ The Godfather (1972)
Anyone know the difference between "8", "no-no", and the family?มีใครรู้ความแตกต่างระหว่าง แปด, ไม่มี-ไม่มี และครอบครัวมั้ย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The difference between a boy and a girl is enormousความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชาย and a เด็กผู้หญิงมหึมา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He can't tell the difference.เขาไม่สามารถรู้สึกความแตกต่าง I Spit on Your Grave (1978)
It doesn't make one goddammed bit of difference, Dave, and you know it!มันไม่ได้ทำให้หนึ่งบิตความแตกต่าง เดฟ และคุณรู้จักมัน First Blood (1982)
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแตกต่าง[khwām taēktāng] (n) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation  FR: différence [ f ] ; nuance [ f ]
ความแตกต่างกัน[khwām taēktāng kan] (n, exp) EN: demarcation
ความแตกต่างของราคา[khwām taēktāng khøng rākhā] (n, exp) EN: price differential

English-Thai: Longdo Dictionary
NFT(abbrev, name) ย่อมาจาก Non-fungible token ใช้เรียก cryptographic token แบบที่แต่ละ token มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทดแทนด้วย token อื่นได้ ซึ่งจะต่างจาก fungible token เช่น Bitcoin ที่แต่ละ Bitcoin มีค่าเท่ากัน สามารถแลกเปลี่ยนกันโดยที่มููลค่ายังคงเท่าเดิม ไม่ได้มีความแตกต่าง ขณะที่ NFT แต่ละ token จะมีความแตกต่างกัน. ตัวอย่างเปรียบเทียบในโลกแห่งความจริง ได้แก่ รถยนต์ใหม่ มีลักษณะ fungible คือ ผลิตมาจากโรงงานเหมือนๆ กัน คันไหนก็เหมือนๆ กัน ขณะที่รถยนต์เก่าใช้แล้ว 10 ปี เป็น non-fungible คือ แต่ละคันจะมีความแตกต่างกัน ทดแทนกันไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contradiction(n) ความแตกต่าง, Syn. difference
contradistinction(n) ความแตกต่างกัน, Syn. difference
contrast(n) ความแตกต่าง, See also: ความตรงกันข้าม, Syn. divergence, distinction, incompatibility
contrast(n) ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
degree(n) ความเข้มข้น, See also: ความแตกต่าง, Syn. gradation, shade, variation
difference(n) ความแตกต่าง, See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง, Syn. adaptability, deviation, dissimilarity, Ant. resemblance, similarity, likeness
discrepancy(n) ความแตกต่างกันระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน, Syn. difference, disparity, gap, Ant. accord
disparity(n) ความไม่เหมือนกัน, See also: ความแตกต่างกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. contradiction, deviation, Ant. accord, correspondence
distinction(n) ความแตกต่าง, Syn. difference, Ant. resemblance
divergence(n) ความแตกต่าง, See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย, Syn. difference, divergency, Ant. accord, correspondence, resemblance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n., adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า, ถือเอา, อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider, quality ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ archive แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ read only แฟ้มที่ไม่แสดงตัว hidden และแฟ้มระบบ system หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน, สิ่งค้ำ, ของเล็ก ๆ น้อย ๆ , ครู่เดียว, การกระทำ, บทบาทเล็กน้อย, เหรียญเล็ก ๆ , หน่วย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
chasm(แคซ'ซึม) n. เหว, หุบเหว, ชั้นที่ขาด, ส่วนแตก, ส่วนแยก, ความแตกต่างกันมาก, การขาดตอน, See also: chasmal, chasmic, chasmy adj., Syn. rift
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
contradistinctionn. ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง, See also: contradistinctive adj. ดูcontradistinction

English-Thai: Nontri Dictionary
contrast(n) การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, ความแตกต่าง, ความตรงข้าม
difference(n) ความแตกต่าง, ความไม่เหมือนกัน
differential(n) สิ่งที่แสดงความแตกต่าง
discriminate(vi) แยกแยะได้, เห็นความแตกต่าง, รู้จักเลือก, พินิจพิเคราะห์
distinction(n) ความดีเยี่ยม, ลักษณะพิเศษ, ความเด่น, การแบ่งแยก, ความแตกต่าง,
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง, ทำให้เด่น, แบ่งแยก, จำแนก, ทำให้ผิดแผก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้, ซึ่งสังเกตได้, ซึ่งแบ่งแยกได้, ซึ่งจำแนกได้
divergence(n) การแยกออก, ความผิดแผก, การลู่ออก, ความหลากหลาย, ความแตกต่าง
diversity(n) ความแตกต่าง, ความหลากหลาย
gap(n) ช่องว่าง, ช่องโหว่, ความแตกต่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
バラツキ[ばらつき, baratsuki] (n) ความแตกต่าง(ด้านความสามารถ, ไหวพริบ, ความเข้าใจ)

German-Thai: Longdo Dictionary
unterscheiden(vt) |unterschied, hat unterschieden| แยกความแตกต่าง
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil
verwechseln(vt) |verwechselte, hat verwechselt| แยกความแตกต่างไม่ได้ เช่น Es tut mir leid. Ich habe Sie mit ihrem Bruder verwechselt. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณเป็นน้องชายของคุณ
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top