ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

variously

V EH1 R IY0 AH0 S L IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -variously-, *variously*, various
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variously[ADV] อย่างแตกต่างกัน, See also: อย่างหลากหลาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดพวกผิดพ้อง[ADV] heterogeneously, See also: variously, Example: เขาสูงใหญ่ผิดพวกผิดพ้องคงจะเป็นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอยู่คนเดียว, Thai definition: อย่างที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไปจากพวกในกลุ่มเดียวกัน
นานัปการ[ADV] variously, See also: miscellaneously, differently, Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: โครงการฝนหลวงมีประโยชน์นานัปการแก่การเกษตร, Thai definition: มีมากมายหลายอย่าง
นานาเนก[ADV] variously, See also: differently, Syn. นาเนก, มากมาย, หลากหลาย, Thai definition: ต่างๆ กันมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นานาเนก[adv.] (nānānēk) EN: variously   
นาเนก[adv.] (nānēk) EN: variously   
ผิดพวกผิดพ้อง[adv.] (phit phūak phit phøng) EN: heterogeneously ; variously   

CMU English Pronouncing Dictionary
VARIOUSLY    V EH1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
variously    (a) vˈɛəʳrɪəʳsliː (v e@1 r i@ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variously \Va"ri*ous*ly\, adv.
   In various or different ways.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 variously
   adv 1: in diverse ways; "the alternatives that are variously
       represented by the participants"; "the speakers treated
       the subject most diversely" [syn: {variously},
       {diversely}, {multifariously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top