ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assorted

AH0 S AO1 R T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assorted-, *assorted*, assort, assorte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assorted(adj) หลากหลาย, See also: ี่ีหลายชนิด, ประกอบด้วยหลายอย่าง, ที่หลากหลาย, ต่างๆ, ต่างๆ ชนิด, Syn. mixed, varied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว, ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ , หลายชนิด, หลากหลาย, คละกัน, เหมาะสม, แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry, Ant. matching, similar

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He sends his apologies his love and a small box of assorted cookies.- แต่ได้ฝากขออภัยทุกท่าน มาในกล่องขนมเล็กๆ กล่องนี้แล้ว Robots (2005)
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า There Might be Blood (2008)
Assorted meat plate?เนื้อผสมค่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Of the assorted appetizers plateแค่ ? จาน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Mike, gentlemen, assorted ladies, taking over the Buy More is not only illegal, but it's very dangerous, trust me.ไมค์ สุภาพบุรุสและสุภาพสตรี กำลังยึดบายมอร์ มันไม่ใช่แค่ผิดกฏหมายนะ มันอันตรายมาก เชื่อฉันสิ Chuck Versus the Beard (2010)
It's 10 cases of assorted SMGs and PDws... along with 5000 .45 caliber ACP rounds, your personal favorite... and two cases of RPGs.สินค้าที่จะเข้ามีปืนกล และปืนกึ่งอัตโนมัติ รวมสิบลัง ราวห้าพันกระบอก ปืนคาร์ลิเบอร์สี่สิบห้ากระบอก และจรวจอาร์พีจีสอง Batman: Under the Red Hood (2010)
Assorted video games.วิดีโอเกมหลายชนิด The Bozeman Reaction (2010)
Assorted meats. Potted meat.เนื้อต่างๆ เนื้อหมัก Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I flaked some tender young ears of corn on the side of assorted exotic breakfast meats in a Chile sauce reduction.ผมได้ใช้ข้าวโพดอ่อนกรอบบางนิ่ม เป็นเครื่องเคียงให้กับ อาหารเช้าสุดหรู เป็นเนื้อในซอสพริกละมุน Now What? (2010)
- So sit back, relax, and enjoy your low-calorie popcorn and assorted confections while we tell you the strange and bewildering tale of a hero who has yet to enter his own story.เรามาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อเรียงร้อยบทเพลง Rango (2011)
Now, you got your shovel, pickaxe, Benadryl, loofah, assorted snacks, some puzzle books and you're gonna need a permit.เอาล่ะ ครบแล้วทั้งเสียมพลั่วและที่ขัดตัวขนม และนี่คือหนังสืออนุญาตสัมประทาน Rango (2011)
And other assorted debaucheries.และเสวยสุขกัน Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารพัด(adj) various, See also: assorted, Syn. สารพัน, สารพัดสารพัน, Example: ปัจจุบันเรามีการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับงานสารพัดชนิด, Thai Definition: ทั้งหมดทั้งปวง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, ที่มีหลากหลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
คละ[khla] (adj) EN: mixed ; unsorted ; unassorted  FR: mélangé
สารพัด[sāraphat] (adj) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types  FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASSORTED AH0 S AO1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assorted (j) ˈəsˈɔːtɪd (@1 s oo1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミックスサンド[mikkususando] (n) (See サンドイッチ) assorted sandwiches (wasei [Add to Longdo]
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates) [Add to Longdo]
血の道[ちのみち, chinomichi] (n) assorted (female) medical disorders [Add to Longdo]
雑株[ざつかぶ, zatsukabu] (n) assorted stocks [Add to Longdo]
雑件[ざっけん, zakken] (n) assorted matters [Add to Longdo]
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet [Add to Longdo]
雑書[ざっしょ, zassho] (n) assorted books [Add to Longdo]
雑色[ざっしょく;ざっしき;ぞうしき, zasshoku ; zasshiki ; zoushiki] (n, adj-no) assorted colors; assorted colours [Add to Longdo]
雑木[ぞうき;ざつぼく;ぞうぼく, zouki ; zatsuboku ; zouboku] (n) various kinds of small trees; assorted trees [Add to Longdo]
刺身の盛り合わせ[さしみのもりあわせ, sashiminomoriawase] (n) plate of assorted sashimi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assort \As*sort"\, v. t. [imp. & p. p. {Assorted}; p. pr. & vb.
   n. {Assorting}.] [F. assortir; ? (L. ad) + sortir to cast or
   draw lots, to obtain by lot, L. sortiri, fr. sors, sortis,
   lot. See {Sort}.]
   1. To separate and distribute into classes, as things of a
    like kind, nature, or quality, or which are suited to a
    like purpose; to classify; as, to assort goods.
 
   Note: [Rarely applied to persons.]
      [1913 Webster]
 
         They appear . . . no ways assorted to those with
         whom they must associate.     --Burke.
      [1913 Webster]
 
   2. To furnish with, or make up of, various sorts or a variety
    of goods; as, to assort a cargo.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assorted \As*sort"ed\ ([a^]s*s[^o]rt"[e^]d), a.
   Selected; culled.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assorted
   adj 1: consisting of a haphazard assortment of different kinds;
       "an arrangement of assorted spring flowers"; "assorted
       sizes"; "miscellaneous accessories"; "a mixed program of
       baroque and contemporary music"; "a motley crew"; "sundry
       sciences commonly known as social"- I.A.Richards [syn:
       {assorted}, {miscellaneous}, {mixed}, {motley},
       {sundry(a)}]
   2: of many different kinds purposefully arranged but lacking any
     uniformity; "assorted sizes"; "his disguises are many and
     various"; "various experiments have failed to disprove the
     theory"; "cited various reasons for his behavior" [syn:
     {assorted}, {various}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top