ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นานา

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นานา-, *นานา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานา[DET] many, See also: various, diversified, different, numerous, Syn. หลาย, ต่างๆ, มากมาย, หลากหลาย, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ในร้านนี้มีผลไม้นานาชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ, Notes: (บาลี)
นานาเนก[ADV] variously, See also: differently, Syn. นาเนก, มากมาย, หลากหลาย, Thai definition: ต่างๆ กันมากมาย
นานาชาติ[N] various nations, See also: all the nations, various countries, all the countries, Syn. นานาประเทศ, Example: งานวิจัยชิ้นนี้จัดว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อนานาชาติ, Thai definition: ประเทศหลายๆ ประเทศ
นานาชาติ[ADJ] international, See also: internat., Syn. นานาประเทศ, Example: โรงแรมแห่งนี้มีห้องที่จะรองรับนักลงทุนนานาชาติได้อย่างสบาย, Thai definition: ที่มีหลายๆ ประเทศรวมกัน
นานาทัศนะ[N] symposium, See also: forum, Example: ท้ายเล่มมีนานาทัศนะเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: ข้อคิดเห็นต่างๆ
นานาประการ[ADJ] various, See also: diversified, varied, different, numerous, many, Syn. นานัปการ, มากมาย, หลากหลาย, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วย่อมก่อให้เกิดปัญหานานาประการตามมา, Thai definition: ที่มีมากมายหลายอย่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นานาว. ต่าง ๆ.
นานาจิตตังว. ต่างจิตต่างใจ, ต่างคนต่างความคิด.
นานาประการว. มีหลายอย่าง, นานัปการ ก็ว่า.
นานาสังวาสน. “การอยู่ร่วมต่างกัน”, การที่พระสงฆ์มีศีลไม่เสมอกัน ทำอุโบสถหรือสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้.
นานาเนกว. ต่าง ๆ กันมากมาย, ใช้ย่อว่า นาเนก ก็มี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ Contact (1997)
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ Contact (1997)
Countries all over the world still pass on knowledge through pictorial forms.นานาอารยประเทศถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบของภาพ Unbreakable (2000)
Came falling like a rain of flowersตกลงมาเหมือนดอกไม้ต่างๆ นานา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
- I was thinking international law to start. - Okay.- ฉันกำลังคิดกฎหมายนานาประเทศเพื่อเริ่ม High Tension (2003)
In 1999, he established Phoenix Software, which exports various games to international markets.ในปี 1999 เขาได้เปิดบริษัท Phoenix Software ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกเกมส์ต่างๆ ไปยังนานาประเทศ Crazy First Love (2003)
Generally you sell computers and they are used in a variety of ways and you always hope they are using the more positive ways possible.โดยทั่วไป คุณขายคอมพิวเตอร์ มันถูกเอาไปใช้ต่าง ๆ นานา คุณก็หวังเสมอว่า The Corporation (2003)
- True of us all.-นานาจิตตัง The Chronicles of Riddick (2004)
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
What's so national security about this?ความปลอดภัยนานาชาติเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยหรอ The Forgotten (2004)
National security, huh?หน่วยรักษาความปลอดภัยนานาชาติ หืม? The Forgotten (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นานา[adj.] (nānā) EN: many ; various ; diversified ; different ; numerous   FR: divers ; varié ; nombreux
นานา[adv.] (nānā) EN: several ; of all types   FR: plusieurs ; en tout genre
นานาชาติ[n.] (nānāchāt) EN: various nations ; all the nations ; various countries ; all the countries ; foreign countries   
นานาชาติ[X] (nānāchāt) EN: International   FR: international
นานาทัศนะ [n.] (nānāthatsana) EN: symposium   
นานาประการ[adj.] (nānāprakān) EN: various   
นานาประเทศ[X] (nānāprathēt) EN: foreign countries ; various nations   FR: l'étranger [m] ; communauté internationale [f]
นานาเนก[adv.] (nānānēk) EN: variously   

English-Thai: Longdo Dictionary
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manifold[ADJ] หลากหลาย, See also: นานาประการ, นานาชนิด, หลายชนิด, มากมาย, หลายอย่าง, Syn. diverse, numerous, various

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง,ความไม่เห็นกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายชนิดหลายแบบ,ภาวะต่าง ๆ ,นานา, Syn. distinctiveness,difference ###A. uniformity
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
miscellanea(มิสซะเล'เนีย) n. เอกสารต่าง ๆ นานา,สิ่งต่าง ๆ นานา
miscellaneous(มิส'ซะเล'เนียส) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เบ็ดเตล็ด,จิปาถะ. -, Syn. mingled
several(เซฟ'เวอเริล) adj. หลาย,แยะ,มากกว่าสอง,นานา n. หลายคน,หลายสิ่ง,นานา, See also: severally adv.
sundry(ซัน'ไดร) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย pron. -Phr. (all and sundry ทุก ๆ คน)
thick(ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.
topiary(โท'พิเออรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ศิลปะการตัดพุ่มไม้ เป็นรูปต่าง ๆ นานา,พุ่มไม้ดังกล่าวที่ถูกตัด,สวนที่มีพุ่มไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด,ปกิณกะ,จิปาถะ,ต่างๆนานา
motley(adj) ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย
numerous(adj) มาก,หลายอย่าง,นานา
several(adj) หลาย,ต่างๆนานา,รายตัว,เฉพาะตัว
sundry(adj) กระจุกกระจิก,จิปาถะ,ต่างๆนานา
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
国際[こくさい, kokusai] Thai: นานาชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top