ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沈-, *沈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[沈, chén, ㄔㄣˊ] to sink, to submerge; addicted; surname
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  冘 (yín ㄧㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,681

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Shěn yáng, ㄕㄣˇ ㄧㄤˊ, / ] Shenyang prefecture level city and capital of Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; old names include Fengtian 奉天, Shengjing 盛京 and Mukden, #3,237 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] variant of 沉; to sink, #6,155 [Add to Longdo]
[Shěn, ㄕㄣˇ, ] surname Shen; place name, #6,155 [Add to Longdo]
阳市[Shěn yáng shì, ㄕㄣˇ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] Shenyang prefecture level city and capital of Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; old names include Fengtian 奉天, Shengjing 盛京 and Mukden, #9,378 [Add to Longdo]
从文[Shěn Cóng wén, ㄕㄣˇ ㄘㄨㄥˊ ㄨㄣˊ, / ] Shen Congwen (1902-1988), novelist, #38,525 [Add to Longdo]
河区[Shěn hé qū, ㄕㄣˇ ㄏㄜˊ ㄑㄩ, / ] Shenhe district of Shenyang city 陽市|阳市, Liaoning, #46,297 [Add to Longdo]
[chén mò, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ, ] silence, #65,390 [Add to Longdo]
国放[shěn guó fàng, ㄕㄣˇ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˋ, / ] Chinese Foreign Ministry spokesperson, #78,949 [Add to Longdo]
[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, ] [of mood] heavy; serious; somber, #96,591 [Add to Longdo]
[Shěn qiū, ㄕㄣˇ ㄑㄧㄡ, ] (N) Shenqiu (place in Henan), #115,969 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
殿[殿, chinden] (n ) การตกตะกอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しずむ, shizumu] Thai: จม English: to sink
[しずむ, shizumu] Thai: หดหู่ English: to feel depressed

Japanese-English: EDICT Dictionary
み込む;みこむ[しずみこむ, shizumikomu] (v5m,vt) to sink [Add to Longdo]
[しずむ, shizumu] (v5m,vi) to sink; to feel depressed; (P) [Add to Longdo]
[しずめ, shizume] (n) (1) sinking; submerging; (2) sinker; weight [Add to Longdo]
める[しずめる, shizumeru] (v1,vt) (1) to sink; to submerge; (2) to floor (an opponent); (P) [Add to Longdo]
んだ心[しずんだこころ, shizundakokoro] (n) low spirits; depressed heart [Add to Longdo]
[ちんか, chinka] (n,vs) sinking; subsidence; (P) [Add to Longdo]
下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood [Add to Longdo]
魚落雁[ちんぎょらくがん, chingyorakugan] (n) the charms of a uniquely beautiful woman (lit [Add to Longdo]
[ちんきん, chinkin] (n) gold-inlaid laquerware (using powdered gold in etched grooves) [Add to Longdo]
金彫;金彫り[ちんきんぼり, chinkinbori] (n) gold-inlaid laquerware [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへ向かう一隻の貨物船が何の痕跡も残さずに地中海で没した。
I interpreted your silence as consent.あなたの黙を同意のしるしと解釈した。
If you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.ある暖かくて湿気の多い日に太陽のむのを見れば、湿気のために太陽の形が変わって見える。
It is silence that is valuable now.いま価値のあるのは黙だ。
When all the group members are silent, somebody must break the ice.グループの人たち全員が黙しているときは、誰かが話の口火を切らねばならない。
This means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.このことは家がみ始め、道路が裂けて街灯が途方もない角度に傾きつつあることを意味する。
The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.この無限の空間に漂う永遠の黙が私を恐怖に陥れる。
There was a silence.しばしの黙があった。
The boat began to take in water and soon sank.そのボートは浸水し始めてまもなくんだ。
The boat sank during the storm.そのボートは嵐の間にんだ。
The boat sank during the storm.そのボードは嵐の間にんだ。
There followed an prolonged silence.その後長い黙が続いた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cause this all kinda neuclearism happening under this ice[JA] 氷の下に核がんでんだろ? The Fate of the Furious (2017)
I'm gonna take that as a yes[JA] 黙は同意ということだな The Fate of the Furious (2017)
Yes, by Shen-Nan-Pin.[CN] 是的,中国画家南苹 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Would you mind rejoining the living? Goose it up a little.[CN] 拜托妳们别死气的 打起精神来 Some Like It Hot (1959)
"But in that solemn silence is heard the whisper...[JA] "厳粛なる黙の中 すべての眠りしものの... Beauty and the Beast (2017)
Manager Fok![CN] 经理,筹到多少? Trivisa (2016)
- Wireless silence, Corporal of Musket.[CN] - 无线电默, 步枪的下士。 How I Won the War (1967)
What I was getting at is silence is golden.[JA] 言いたいのは... "黙は金なり" Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
You get tired, and feel down.[JA] 体は重く 気分も Barbecue (2017)
They told my family she was sunk in battle... but I know what I saw.[JA] 彼らは彼女が戦いで撃された私の家族に言いました... しかし、私は私が見たものを知っています。 Kong: Skull Island (2017)
Mr. Shen![CN] 先生 Hong Kong Nocturne (1967)
- Two or three ships escaped, the rest, sunk or captured.[JA] - 二三隻が逃げ延びた 残りはむか拿捕された The Queen's Justice (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しずむ, shizumu] versinken, sinken [Add to Longdo]
める[しずめる, shizumeru] versenken [Add to Longdo]
[ちんか, chinka] das_Sinken, Senkung [Add to Longdo]
[ちんし, chinshi] tiefes_Nachdenken, tiefes_Nachsinnen [Add to Longdo]
思黙考[ちんしもっこう, chinshimokkou] tief_in_Gedanken_versunken_sein [Add to Longdo]
[ちんぼつ, chinbotsu] Untergang [Add to Longdo]
[ちんたい, chintai] Flaute, Stagnation [Add to Longdo]
[ちんちゃく, chinchaku] gelassen, geistesgegenwaertig [Add to Longdo]
[ちんせい, chinsei] Ruhe, Stille, Flauheit [Add to Longdo]
[ちんもく, chinmoku] das_Schweigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top