Search result for

variable

(119 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -variable-, *variable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variable[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้, See also: ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งแปรปรวน, Syn. changeable, inconstant, uneven, Ant. reliable, stable
variable[N] ตัวแปร, Syn. factor
variableness[N] การเปลี่ยนแปลง, See also: การผันแปร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
variable(แว'ระเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,ผันแปรได้,ไม่แน่นอน,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,แปรปรวน,เปลี่ยนรูปได้, (ดาวฤกษ์) เปลี่ยนแปลงในความสว่าง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับตัวแปร. n. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้,ตัวแปร,ลมที่ผันแปร., See also: variability n. variableness n. variably a
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
global variableตัวแปรส่วนกลางตัวแปรที่เรียกใช้ได้จากทุก ๆ ซับรูทีน (subroutine) ในโปรแกรมหลักเดียวกันดู local variable เปรียบเทียบ
invariable(อินแวร์'ระเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่เปลี่ยนแปลง,คงที่,ถาวร,สม่ำเสมอ, Syn. unvarying
local variableตัวแปรเฉพาะที่เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อธิบายถึงข้อมูลที่แยกออกไปอยู่ในบางส่วนบางตอนของโปรแกรม เช่น อาจเป็นตัวแปลที่อยู่เฉพาะในโปรแกรมย่อยเท่านั้น
real variableตัวแปรทศนิยมหมายถึงตัวแปรที่กำหนดให้เก็บค่าทศนิยม (real constant) บางภาษากำหนดให้มีลักษณะพิเศษต่างกับตัวแปรที่จะใช้เก็บค่าจำนวนเต็ม (integer)

English-Thai: Nontri Dictionary
variable(adj) ผันแปรได้,เปลี่ยนแปลงได้,แปรปรวน
variable(n) ตัวแปร,สิ่งแปรปรวน
invariable(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,สม่ำเสมอ,นิจสิน,คงที่,ถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
variableตัวแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
variable๑. ตัวแปร๒. แปรผันได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
variableแปรผันได้, ตัวแปร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
variable๑. ตัวแปร๒. แปรผันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
variable๑. แปรผันได้๒. ตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
variable addressเลขที่อยู่แปรได้ [มีความหมายเหมือนกับ indexed address] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
variable air volume system; VAV systemระบบลมจ่ายแปรเปลี่ยน, ระบบวีเอวี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
variable annuityเงินรายปีแบบเปลี่ยนแปรได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
variable length blockกลุ่มระเบียนความยาวแปรได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
variable length fieldเขตข้อมูลความยาวแปรได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
variableตัวแปร, สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Variable (Mathematic)ตัวแปร (คณิตศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Variable budgetงบประมาณผันแปร [การบัญชี]
Variable costต้นทุนผันแปร [การบัญชี]
Variable costingการบัญชีต้นทุนผันแปร [การบัญชี]
Variable rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยผันแปร [เศรษฐศาสตร์]
Variable speed driveเครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Variable windลมแปรปรวน [อุตุนิยมวิทยา]
Variables (Mathematics)ตัวแปร (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
variable (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ไทย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is about the great variable.แต่เป็นเรื่องที่ประกันไม่ได้ The Truman Show (1998)
If, and only if, both sides of the numerator is divisible by the inverse of the square root of the two unassigned variables.และจากที่เราเห็นคือโจทย์ข้อนี้ เป็นแบบอินเวอร์ชั่นสแควร์รูทของ 2 ที่ไซน์ไม่เท่ากัน Rushmore (1998)
To him, they are variables in an equation.สำหรับเขาแล้ว มีแค่ตัวแปรกับสมการเท่านั้นแหละ The Matrix Revolutions (2003)
One at a time, each variable must be solved, then countered.เมื่อถึงจุดหนึ่ง ตัวแปรก็จะถูกหาค่า และได้ผลลัพธ์ The Matrix Revolutions (2003)
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล Primer (2004)
- There were a lot of variables to consider.- นั่นก็คิดได้หลายแง่. Fantastic Four (2005)
There were no variables, no math.ไม่ต้องคำนวณ ไม่มีคณิตศาสตร์. Fantastic Four (2005)
No more variables.ไม่ต้องเลือก. Fantastic Four (2005)
We identified the variables that compromises Tests group 7Aเราจำแนกความผันแปรที่เข้ากันกับ กลุ่มทดสอบ 7A Æon Flux (2005)
Right. Just change the variables.โอเค เพียงแค่เปลี่ยนตัวแปร Sex Trek: Charly XXX (2007)
Sir, if you plug them in as variables of longitude and latitude you get Cameroon.ท่านค่ะ ถ้าคิดเป็นตำแหน่งบนแผนที่โลก จะได้ที่แคเมอร The Bourne Ultimatum (2007)
Too many unforeseeable variables.จะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นมากมาย Chuck Versus the Sensei (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
variableA song says a girl's mind is variable.
variableHis opinions are variable.
variableInstead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.
variableThe result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.
variableThe sea ice is highly variable - frozen solid during cold, calm weather and broken up in large areas of open water during storms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมเพลมพัด[N] variable, Syn. แปรปรวน, Example: ผู้หญิงมักจะเกิดอาการลมเพลมพัดมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: ที่มี หรือเกิดอารมณ์แปรปรวน ไม่ปกติโดยไม่มีเหตุผล
ค่าตัวแปร[N] variable, Ant. ตัวคงที่, Example: โจทย์เลขข้อนี้ให้แทนค่าตัวแปรด้วยจำนวนจริงใดๆ, Count unit: ตัว
ตัวแปร[N] variable, Ant. ตัวคงที่, Example: เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราทำงานได้มากหรือน้อย, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วย
ตัวแปร[N] variable, Example: เขาอธิบายตัวแปรในเซตให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง, Thai definition: จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลายๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้, Notes: คณิต
ตัวแปร[N] variable, Example: เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราทำงานได้มากหรือน้อย, Thai definition: สิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วย
ตัวแปร[N] variable, Example: เขาอธิบายตัวแปรในเซตให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง, Thai definition: จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลายๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้
ตัวแปร[N] variable, Example: เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราทำงานได้มากหรือน้อย, Thai definition: สิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วย
ตัวแปร[N] variable, Example: เขาอธิบายตัวแปรในเซตให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง, Thai definition: จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลายๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวแปรแสง[n. exp.] (dāo praē saēng) EN: variable star   FR: étoile variable [f]
ค่าตัวแปร[n. exp.] (khā tūapraē) EN: variable   
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable   FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable
กระรอกหลายสี[n. exp.] (krarøk lāi sī) EN: Variable Squirrel   
กระรอกหลากสีหมอบุญส่ง[n. exp.] (krarøk lāk sī Mø Bunsung) EN: Dr. Boonsong's Variable Squirrel   
งูพงอ้อหลากลาย [n. exp.] (ngū phong-ø lāk lāi) EN: Variable Reed Snake   
นกชายเลนท้องดำ[n. exp.] (nok chāilēn thøng dam) EN: Dunlin   FR: Bécasseau variable [m] ; Bécasseau à dos roux [m] ; Bécasseau cincle [m] ; Pélidne de Schinz [m]
นกรัฟ[n. exp.] (nok raf) EN: Ruff   FR: Combattant varié [m] ; Bécasseau combattant [m] ; Chevalier combattant [m] ; Combattant ordinaire [m] ; Combattant variable [m] ; Paon de mer [m]
เปลี่ยนแปลงได้[adj.] (plīenplaēng dāi) EN: variable   
ตายตัว[adj.] (tāitūa) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible   FR: fixe ; invariable

CMU English Pronouncing Dictionary
VARIABLE    V EH1 R IY0 AH0 B AH0 L
VARIABLES    V EH1 R IY0 AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
variable    (n) (v e@1 r i@ b l)
variables    (n) (v e@1 r i@ b l z)
variableness    (n) (v e@1 r i@ b l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变量[biàn liàng, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] variable, #11,782 [Add to Longdo]
变数[biàn shù, ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] variable, #16,391 [Add to Longdo]
无常[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, / ] variable; changeable; fickle; impermanence (Sanskrit: anitya); ghost taking away the soul after death; to pass away; to die, #17,202 [Add to Longdo]
可变[kě biàn, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢˋ, / ] variable, #23,899 [Add to Longdo]
变星[biàn xīng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥ, / ] variable star, #130,423 [Add to Longdo]
与时消息[yǔ shí xiāo xi, ㄩˇ ㄕˊ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, / ] variable with the times; transient; impermanent, #388,156 [Add to Longdo]
可变化合价[kě biàn huà hé jià, ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] variable valency [Add to Longdo]
会变[huì biàn, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] variable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Variable {f} | Variablen {pl} | abhängige Variablevariable | variables | dependent variable [Add to Longdo]
Variablen-Prüfung {f}inspection by variables [Add to Longdo]
Variablenanzahl {f}amount of variables [Add to Longdo]
Variablenname {m}variablename [Add to Longdo]
Variablenübergabe {f}parameter [Add to Longdo]
drehzahlvariabel; stufenlos regelbar {adj}variable speed [Add to Longdo]
variabel langer Operandvariable operand [Add to Longdo]
variabel; veränderbar; veränderlich {adj} | variabler | am variablstenvariable | more variable | most variable [Add to Longdo]
variabel langer Blockvariable block [Add to Longdo]
variabel langer Satzvariable record [Add to Longdo]
variabel langes Feldvariable field [Add to Longdo]
variabel langes Speicherwortvariable word [Add to Longdo]
variable Längevariable length [Add to Longdo]
variable Taktlängevariable cycle [Add to Longdo]
Punabussard {m} [ornith.]Variable Hawk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] (n) {comp} analog variable [Add to Longdo]
インスタンス変数[インスタンスへんすう, insutansu hensuu] (n) {comp} instance variable [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] (n) {comp} global variable [Add to Longdo]
ケフェイド変光星[ケフェイドへんこうせい, kefeido henkousei] (n) (See ケフェウス型変光星) Cepheid variable [Add to Longdo]
ケフェウス型変光星[ケフェウスがたへんこうせい, kefeusu gatahenkousei] (n) Cepheid variable [Add to Longdo]
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] (n) {comp} shell variable [Add to Longdo]
スイッチング変数[スイッチングへんすう, suicchingu hensuu] (n) {comp} switching variable [Add to Longdo]
スカラ変数[スカラへんずう, sukara henzuu] (n) {comp} scalar variable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable [Add to Longdo]
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable [Add to Longdo]
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable [Add to Longdo]
バリアブルビットレイト[ばりあぶるびっとれいと, bariaburubittoreito] variable bit rate [Add to Longdo]
ループ変数[るうぷへんすう, ruupuhensuu] loop variable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variable \Va"ri*a*ble\, a. [L. variabilis: cf. F. variable.]
   1. Having the capacity of varying or changing; capable of
    alternation in any manner; changeable; as, variable winds
    or seasons; a variable quantity.
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to vary; too susceptible of change; mutable;
    fickle; unsteady; inconstant; as, the affections of men
    are variable; passions are variable.
    [1913 Webster]
 
       Lest that thy love prove likewise variable. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His heart, I know, how variable and vain! --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Variable exhaust} (Steam Eng.), a blast pipe with an
    adjustable opening.
 
   {Variable quantity} (Math.), a variable.
 
   {Variable-rate mortgage} (Finance), a mortgage whose
    percentage interest rate varies depending on some agreed
    standard, such as the prime rate; -- used often in
    financing the purchase of a home. Such a mortgage usually
    has a lower initial interest rate than a {fixed-rate
    mortgage}, and this permits buyers of a home to finance
    the purchase a house of higher price than would be
    possible with a fixed-rate loan.
 
   {Variable stars} (Astron.), fixed stars which vary in their
    brightness, usually in more or less uniform periods.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Changeable; mutable; fickle; wavering; unsteady;
     versatile; inconstant.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variable \Va"ri*a*ble\, n.
   1. That which is variable; that which varies, or is subject
    to change.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A quantity which may increase or decrease; a
    quantity which admits of an infinite number of values in
    the same expression; a variable quantity; as, in the
    equation x^{2} - y^{2} = R^{2}, x and y are variables.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.)
    (a) A shifting wind, or one that varies in force.
    (b) pl. Those parts of the sea where a steady wind is not
      expected, especially the parts between the trade-wind
      belts.
      [1913 Webster]
 
   {Independent variable} (Math.), that one of two or more
    variables, connected with each other in any way whatever,
    to which changes are supposed to be given at will. Thus,
    in the equation x^{2} - y^{2} = R^{2}, if arbitrary
    changes are supposed to be given to x, then x is the
    independent variable, and y is called a function of x.
    There may be two or more independent variables in an
    equation or problem. Cf. {Dependent variable}, under
    {Dependent}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 variable
   adj 1: liable to or capable of change; "rainfall in the tropics
       is notoriously variable"; "variable winds"; "variable
       expenses" [ant: {invariable}]
   2: marked by diversity or difference; "the varying angles of
     roof slope"; "nature is infinitely variable" [syn: {varying},
     {variable}]
   3: (used of a device) designed so that a property (as e.g.
     light) can be varied; "a variable capacitor"; "variable
     filters in front of the mercury xenon lights"
   n 1: something that is likely to vary; something that is subject
      to variation; "the weather is one variable to be
      considered"
   2: a quantity that can assume any of a set of values [syn:
     {variable}, {variable quantity}]
   3: a star that varies noticeably in brightness [syn: {variable
     star}, {variable}]
   4: a symbol (like x or y) that is used in mathematical or
     logical expressions to represent a variable quantity

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Variable /variːaːblə/ 
  variable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top