Search result for

discrete

(52 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discrete-, *discrete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discrete[ADJ] ซึ่งแยกกันโดยสิ้นเชิง, Syn. distinct, separable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discrete(ดิสครีท') adj. ซึ่งแยกกัน,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: discreteness n. ดูdiscrete
indiscrete(อินอิสครีท') adj. ไม่แยกออกเป็นส่วน ๆ ,สนิท,แน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discreteแยกเป็นส่วนชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discreteเต็มหน่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discreteวิยุต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discrete dataข้อมูลวิยุต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discrete mathematicsวิยุตคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discrete probabilityความน่าจะเป็นเชิงวิยุต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discrete random variableตัวแปรสุ่มวิยุต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discrete setเซตวิยุต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discrete simulationการจำลองไม่ต่อเนื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
discrete structureโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discreteแยกได้ชัดเจน,กระจัดกระจาย,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เกาะติดกัน,ตัวเลขที่ได้มาจากการนับ [การแพทย์]
Discrete-time systemsระบบเวลาเต็มหน่วย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've come because you know people who can protect me, discretely.ผมมาเพราะคุณรู้จักคนที่จะปกป้องผมได้ I Lied, Too. (2009)
And I thought you were trying to be discrete.ไหนบอกว่า จะทำงานแบบเงียบๆไง Sherlock Holmes (2009)
On your go, the Ingenieur Minard will provide you and your cargo safe and discrete passage to the Island of Santo Antao.บนทางที่นายไป การจราจร จะทำให้นายและสินค้า ปลอดภัยและต่อเนื่องไปยังเกาะซานโต้ อันเตา On Guard (2011)
I'm very discrete.ฉันรู้สึกเป็นคนแปลกหน้า Murder House (2011)
Hey. Be discrete.เฮ้ ทำต่อสิ Because the Night (2013)
Here. I've gone into the center here and attacked the "r" complex discretely.ผมเข้าไปทำลายความซับซ้อนที่จุดศูนย์กลาง Day of the Dead (1985)
Be discrete. Nothing kills romance faster than a mother's approvalอย่ากระโตกกระตากล่ะ เดี๋ยวรู้ว่าแม่มายุ่งแล้วจะไม่สนุก Saving Face (2004)
Okay. Be discrete but ask him if he's free Fridayเอานี่แหละ อย่าให้โจ่งแจ้งนะ ถามเขาว่าวันศุกร์ว่างมั้ย Saving Face (2004)
- We could do this discretely, Tommy.- เราแอบทำก็ได้นี่ ทอมมี่ - ไม่ได้! The Last King of Scotland (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
หลบหนี[v.] (lopnī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond   FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCRETE    D IH2 S K R IY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discrete    (j) (d i1 s k r ii1 t)
discreteness    (n) (d i1 s k r ii1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスクリート[, deisukuri-to] (n) discrete (semiconductor device) [Add to Longdo]
個別[こべつ, kobetsu] (n,adj-no) particular case; discrete; individual; separate; (P) [Add to Longdo]
個別的[こべつてき, kobetsuteki] (adj-na) individual; particular; discrete; distinct [Add to Longdo]
個別部品[こべつぶひん, kobetsubuhin] (n) {comp} discrete component [Add to Longdo]
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence [Add to Longdo]
別個(P);別箇[べっこ, bekko] (adj-na,adj-no) another; different; separate; discrete; (P) [Add to Longdo]
本狂言[ほんきょうげん, honkyougen] (n) (See 間狂言) discrete kyogen (performed between two noh plays) [Add to Longdo]
約やか[つづまやか, tsudumayaka] (adj-na) (1) concise; brief; (2) humble; frugal; (3) modest; discrete [Add to Longdo]
離散[りさん, risan] (n,vs) (1) dispersal; scattering; (adj-no) (2) discrete; (P) [Add to Longdo]
離散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] (n) {comp} Discrete Cosine Transform; DCT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离散[lí sàn, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ, / ] discrete; scatter; disperse [Add to Longdo]
离散性[lí sàn xìng, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] discreteness [Add to Longdo]
离散数学[lí sàn shù xué, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] discrete mathematics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
個別[こべつ, kobetsu] discrete (a-no) [Add to Longdo]
個別部品[こべつぶひん, kobetsubuhin] discrete component [Add to Longdo]
離散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform [Add to Longdo]
離散フーリエ変換[りさんフーリエへんかん, risan fu-rie henkan] Discrete Fourier Transform, DFT [Add to Longdo]
離散的[りさんてき, risanteki] discrete [Add to Longdo]
離散的データ[りさんてきデータ, risanteki de-ta] discrete data [Add to Longdo]
離散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discrete \Dis*crete"\, a. [L. discretus, p. p. of discernere.
   See {Discreet}.]
   1. Separate; distinct; disjunct. --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Disjunctive; containing a disjunctive or discretive
    clause; as, "I resign my life, but not my honor," is a
    discrete proposition.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Separate; not coalescent; -- said of things usually
    coalescent.
    [1913 Webster]
 
   {Discrete movement}. See {Concrete movement of the voice},
    under {Concrete}, a.
 
   {Discrete proportion}, proportion where the ratio of the
    means is different from that of either couplet; as,
    3:6::8:16, 3 bearing the same proportion to 6 as 8 does to
    16. But 3 is not to 6 as 6 to 8. It is thus opposed to
    continued or {continual proportion}; as, 3:6::12:24.
 
   {Discrete quantity}, that which must be divided into units,
    as number, and is opposed to {continued quantity}, as
    duration, or extension.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discrete \Dis*crete"\, v. t.
   To separate. [Obs.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discrete
   adj 1: constituting a separate entity or part; "a government
       with three discrete divisions"; "on two distinct
       occasions" [syn: {discrete}, {distinct}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top