Search result for

varied

(55 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -varied-, *varied*, vari, varie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
varied[ADJ] แตกต่างกัน, See also: ต่างๆ นานา, คละกันไป, หลากหลาย, หลายรูปแบบ, Syn. assorted, discrete, various, Ant. unvaried, uniform
variedly[ADV] อย่างแตกต่างกัน, See also: อย่างคละกันไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
varied(แว'ริด) adj. แตกต่างกัน,ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,หลายสี,หลายรูปแบบ, Syn. diversified,diverse
unvaried(อันแวล'ริด) adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ผันแปร,จืดชืด, Syn. same,unchanged

English-Thai: Nontri Dictionary
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
varied flowvaried flow, การไหลแบบไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reactions from both national and international religious communities have been varied.ปฎิกริยาจากทั้งในและระหว่างประเทศ ศาสนชุมชนเห็นต่างขั้วกัน The Day the Earth Stood Still (2008)
I've heard rumors of its varied applications.ผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับประโยชน์ของมันมามากมาย Cowboys and Indians (2009)
The preference was too varied.รูปแบบเหยื่อหลากหลายเกินไป The Fight (2010)
The thing is, C-14 ratios in the atmosphere have varied dramatically, especially since the 1940s.ส่วนนี่คือ อัตราส่วน C-14 ที่ในชั้นบรรยากาศมี ความผันแปรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940 Sudden Death (2010)
Yeah, but the content varied.ใช่ แต่ข้อความก็มีหลากหลาย Remembrance of Things Past (2010)
Crowley's wife said he varied his workout route.ภรรขาของคราวลี่ย์บอกว่า เขามีเส้นทางไปทำงานหลายแห่ง Restoration (2013)
Its varied and seemingly random symptoms, its resistance to both traditional and new age medicine, why Changnesia affects the memory but not the ability to make forced puns...มันมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ ทั้งการแพทย์แผนโบราณ และสมัยใหม่ก็ใช้รักษาไม่ได้ ทำไมแชงนีเชียถึงส่งผลกระทบต่อความทรงจำ Advanced Documentary Filmmaking (2013)
The building blocks of the human personality are complex, varied, and multi-faceted.จริงๆแล้ว บุคลิกของมนุษย์นั้น มีความแตกต่าง ซับซ้อน In the Blood (2013)
The names and personalities of the gods, heroes, farm animals or familiar objects varied from culture to culture.ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือวัตถุที่คุ้นเคย แตกต่างจากการ เพาะเลี้ยงในการเพาะเลี้ยง Sisters of the Sun (2014)
...future of flight in all its varied and promising phases. What kind of ice cream have we got, Levar?เรามีไอศกรีมรสอะไรบ้าง เลอวาร์ Rules Don't Apply (2016)
Your career by Glenn's account is very varied, but the Guardian needs evidence that...เรื่องอาชีพคุณที่เกลนน์ส่งให้ก็เยอะ เดอะการ์เดี้ยนต้องการหลักฐานว่า... Snowden (2016)
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.س׺ʹѹҹҧ͢, ͹ҧչ١. Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
variedShe gives varied impressions on different occasions.
variedThe prices of commodities varied every week then.
variedThe United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate.
variedThey all get lumped together as English texts. But in fact these books are extremely varied and wide-ranging.
variedVISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลายอย่าง[ADJ] varied, See also: numerous, many, Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: ความกลัวหลายอย่างเกิดขึ้น เพราะการวางเงื่อนไขตั้งแต่เล็กๆ
วิวิธ[ADJ] various, See also: varied, different, multifold, Syn. พิพิธ, Thai definition: ที่มีต่างๆ กัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
หลาย[X] (lāi) EN: several ; varied ; various ; a variety of   FR: plusieurs ; divers ; différents ; varié
หลายสิ่งหลายอย่าง[X] (lāi sing lāi yāng) EN: varied   
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many   FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs
หลาก[adj.] (lāk) EN: varied ; various ; all sorts of ; a variety of ; different ; divers   FR: varié ; divers
ต่างกัน[adj.] (tāngkan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied   FR: différent ; divergent
ต่าง ๆ[X] (tāng-tāng) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more   FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres
วิวิธ[adj.] (wiwitha) EN: various ; varied ; different ; multifold   FR: varié

CMU English Pronouncing Dictionary
VARIED    V EH1 R IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
varied    (v) (v e@1 r i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntlori {m} [ornith.]Varied Lorikeet [Add to Longdo]
Halsbanddrossel {f} [ornith.]Varied Trush [Add to Longdo]
Buntklarino [ornith.]Varied Solitaire [Add to Longdo]
Buntmeise {f} [ornith.]Varied Tit [Add to Longdo]
Spiegelkleiber {m} [ornith.]Varied Sitella [Add to Longdo]
Pirolhonigfresser {m} [ornith.]Varied Honeyeater [Add to Longdo]
Vielfarbenfink {m} [ornith.]Varied Bunting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
各種各様[かくしゅかくよう, kakushukakuyou] (n) individual (different) ways of doing things; being different (varied) for each item (type) [Add to Longdo]
山雀[やまがら;ヤマガラ, yamagara ; yamagara] (n) (uk) varied tit (species of titmouse, Poecile varius) [Add to Longdo]
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied [Add to Longdo]
盛り沢山;盛りだくさん[もりだくさん, moridakusan] (adj-na) many; varied; all sorts; crowded [Add to Longdo]
千差万別[せんさばんべつ;せんさまんべつ, sensabanbetsu ; sensamanbetsu] (adj-na,n,adj-no) an infinite variety of; multifarious; being extremely varied and wide-ranging [Add to Longdo]
千種万様[せんしゅばんよう, senshubanyou] (n,adj-na,adj-no) an infinite variety; multifarious; being extremely varied and wide-ranging [Add to Longdo]
多趣味[たしゅみ, tashumi] (adj-na,n) multivaried interests [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] (adj-na,adj-no) diverse; varied; (P) [Add to Longdo]
博識多才[はくしきたさい, hakushikitasai] (n,adj-na) wide knowledge and versatile talents; profound learning and varied attainments [Add to Longdo]
様々(P);様様[さまざま, samazama] (adj-na,n) varied; various; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Varied \Va"ried\, a.
   Changed; altered; various; diversified; as, a varied
   experience; varied interests; varied scenery. --
   {Va"ried*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      The varied fields of science, ever new. --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vary \Va"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Varied}; p. pr. & vb. n.
   {Varying}.] [OE. varien, F. varier, L. variare, fr. varius
   various. See {Various}, and cf. {Variate}.]
   [1913 Webster]
   1. To change the aspect of; to alter in form, appearance,
    substance, position, or the like; to make different by a
    partial change; to modify; as, to vary the properties,
    proportions, or nature of a thing; to vary a posture or an
    attitude; to vary one's dress or opinions.
    [1913 Webster]
 
       Shall we vary our device at will,
       Even as new occasion appears?     --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To change to something else; to transmute; to exchange; to
    alternate.
    [1913 Webster]
 
       Gods, that never change their state,
       Vary oft their love and hate.     --Waller.
    [1913 Webster]
 
       We are to vary the customs according to the time and
       country where the scene of action lies. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To make of different kinds; to make different from one
    another; to diversify; to variegate.
    [1913 Webster]
 
       God hath varied their inclinations.  --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
       God hath here
       Varied his bounty so with new delights. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) To embellish; to change fancifully; to present
    under new aspects, as of form, key, measure, etc. See
    {Variation}, 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 varied
   adj 1: characterized by variety; "immigrants' varied ethnic and
       religious traditions"; "his work is interesting and
       varied" [ant: {unvaried}, {unvarying}]
   2: widely different; "varied motives prompt people to join a
     political party"; "varied ethnic traditions of the
     immigrants" [syn: {varied}, {wide-ranging}]
   3: broken away from sameness or identity or duplication; "her
     quickly varied answers indicated uncertainty"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top