ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fluctuate

F L AH1 K CH AH0 W EY2 T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluctuate-, *fluctuate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluctuate[VI] ผันผวน, See also: ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ, Syn. waver, oscillate, Ant. stand, remain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluctuate(ฟลัค'ชุเอท) vi.,vt. (ทำให้) ผันแปร,ขึ้น ๆ ,ลง ๆ ,แกว่งไปมา,เปลี่ยนแปลง, Syn. waver

English-Thai: Nontri Dictionary
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluctuateไม่คงที่,ขึ้นๆลงๆ,น่วม,นุ่มนิ่ม,จำนวนแตกต่างกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your salaries will fluctuates It is a simple, straightforward systemเงินเดือนของคุณจะมีความผันผวน มันเป็นเรื่องง่าย ระบบตรงไปตรงมา GTO (1999)
Their economy fluctuates up and down in a way they can't predict.เศรษฐกิจของพวกเขาขึ้นๆลงๆ ในแบบที่พวกเขาคาดไม่ถึง I Know Who You Are (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluctuateHe fluctuated between hope and despair.
fluctuateThe policy fluctuated between two opinions.
fluctuateThe price of gold fluctuates daily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผันผวน[V] fluctuate, See also: shift, change, Syn. ปั่นป่วน, ผันแปร, แปรผัน, Ant. คงที่, คง, Example: สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ผันผวนสับสนขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: กลับไปกลับมา
ขึ้นๆ ลงๆ[ADV] fluctuate, See also: up and down, sometimes up, sometimes down, Syn. ขึ้นลง, Example: เมื่อเป็นทหารที่ต่างประเทศ ผมถูกให้ฝึกเดินขึ้นๆ ลงๆ เนินเขาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ, Thai definition: ในทิศทางขึ้นลงสลับกันไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นลง[v. exp.] (kheun-long) EN: fluctuate   FR: fluctuer
ผันผวน[v.] (phanphūan) EN: fluctuate ; shift ; change   
เปลี่ยน[v.] (plīen) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange   FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer
แปรผัน[v.] (praēphan) EN: change ; vary ; fluctuate ; modify ; alter   FR: se transformer ; changer
แปรปรวน[v.] (praēprūan) EN: vary ; change ; fluctuate ; transform ; alter   FR: varier ; fluctuer ; changer

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUCTUATE F L AH1 K CH AH0 W EY2 T
FLUCTUATED F L AH1 K CH AH0 W EY2 T IH0 D
FLUCTUATES F L AH1 K CH UW0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluctuate (v) flˈʌktʃuɛɪt (f l uh1 k ch u ei t)
fluctuated (v) flˈʌktʃuɛɪtɪd (f l uh1 k ch u ei t i d)
fluctuates (v) flˈʌktʃuɛɪts (f l uh1 k ch u ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluctuate \Fluc"tu*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Fluctuated}; p.
   pr. & vb. n. {Fluctuating}.] [L. fluctuatus, p. p. of
   fluctuare, to wave, fr. fluctus wave, fr. fluere, fluctum, to
   flow. See {Fluent}, and cf. {Flotilla}.]
   1. To move as a wave; to roll hither and thither; to wave; to
    float backward and forward, as on waves; as, a fluctuating
    field of air. --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   2. To move now in one direction and now in another; to be
    wavering or unsteady; to be irresolute or undetermined; to
    vacillate.
 
   Syn: To waver; vacillate; hesitate; scruple.
 
   Usage: To {Fluctuate}, {Vacillate}, {Waver}. -- Fluctuate is
      applied both to things and persons and denotes that
      they move as they are acted upon. The stocks
      fluctuate; a man fluctuates between conflicting
      influences. Vacillate and waver are applied to persons
      to represent them as acting themselves. A man
      vacillates when he goes backward and forward in his
      opinions and purposes, without any fixity of mind or
      principles. A man wavers when he shrinks back or
      hesitates at the approach of difficulty or danger. One
      who is fluctuating in his feelings is usually
      vacillating in resolve, and wavering in execution.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluctuate \Fluc"tu*ate\, v. t.
   To cause to move as a wave; to put in motion. [R.]
   [1913 Webster]
 
      And fluctuate all the still perfume.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluctuate
   v 1: cause to fluctuate or move in a wavelike pattern
   2: move or sway in a rising and falling or wavelike pattern;
     "the line on the monitor vacillated" [syn: {fluctuate},
     {vacillate}, {waver}]
   3: be unstable; "The stock market fluctuates"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top