Search result for

ตัวแปร

(64 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวแปร-, *ตัวแปร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแปร[N] variable, Example: เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราทำงานได้มากหรือน้อย, Thai definition: สิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วย
ตัวแปร[N] variable, Example: เขาอธิบายตัวแปรในเซตให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง, Thai definition: จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลายๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้
ตัวแปร[N] variable, Example: เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราทำงานได้มากหรือน้อย, Thai definition: สิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วย
ตัวแปร[N] variable, Example: เขาอธิบายตัวแปรในเซตให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง, Thai definition: จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลายๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้
ตัวแปร[N] variable, Ant. ตัวคงที่, Example: เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราทำงานได้มากหรือน้อย, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วย
ตัวแปร[N] variable, Example: เขาอธิบายตัวแปรในเซตให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง, Thai definition: จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลายๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้, Notes: คณิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวแปรน. จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลาย ๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
variableตัวแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
variateตัวแปร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instance variableตัวแปรกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
real variableตัวแปรจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
slack variableตัวแปรช่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary variableตัวแปรฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dependent variableตัวแปรตาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
continuous variableตัวแปรต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
independent variableตัวแปรต้น, ตัวแปรอิสระ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exogeneous variableตัวแปรนอกระบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Random variableตัวแปรสุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Variable (Mathematic)ตัวแปร (คณิตศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dummy variablesตัวแปรดัมี [TU Subject Heading]
Random variablesตัวแปรโดยการสุ่ม [TU Subject Heading]
Variables (Mathematics)ตัวแปร (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Demographic Variablesตัวแปรทางประชากรศาสตร์ [การแพทย์]
variableตัวแปร, สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
controlled variableตัวแปรควบคุม, ตัวแปรที่ได้ควบคุมให้เหมือนกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dependent variableตัวแปรตาม, ตัวแปรที่ต้องเปลี่ยนแปรสภาพ หรือลักษณะไปตามอิทธิพลของตัวแปรต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
independent variableตัวแปรต้น, ตัวแปรที่ทำให้สิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือแปรสภาพไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Identify variables. Design the experiment.ระบุตัวแปร สร้างการทดลอง The Happening (2008)
Identify the variables. That's the two groups.ระบุตัวแปร นั่นคือสองกลุ่ม The Happening (2008)
With these parameters,I can probably cross off half the names.จากตัวแปรพวกนั้นก็อาจจะ ตัดรายชื่อออกไปได้ประมาณครึ่งหนึ่ง A Shade of Gray (2009)
So i accessed the internet, and used a simple search parameter.ดังนั้นผมจึงเข้าสู้อินเตอร์เนต และใช้การค้นหาตัวแปรง่ายๆ The Good Wound (2009)
This little guy's a game changer.เด็กคนนี้ จะเป็นตัวแปรในเกมครั้งนี้ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Now, the power flow issues are obviously the biggest variable,ตอนนี้ เรื่องการหมุนเวียนพลังงาน เห็นได้ชัดว่าเป็นตัวแปรสำคัญ Earth (2009)
I've run simulations on a dozen variations of Telford's plan to power the gate, but so far...ผมกำลังดูสถาณการ์ณจำลอง บนตัวแปรนับโหล แผนการของผู้การเทลฟอร์ด พลังงานของเกท Life (2009)
At this height, any variant in trajectory resulting from a simple jump or being pushed off the building will be evident in where they land.ความสูงของที่นี้ และตัวแปรต่างๆ เกิดจากการกระโดดลงไปเอง หรือว่าโดนพลักให้ตก จะเห็นได้จาก หุ่นตกลงไปจุดไหน Blinded by the Light (2009)
Subject to so many variables.ภายใต้ตัวแปรหลายอย่าง Road Kill (2009)
Those variables can mean the differenceตัวแปรเหล่านั้น อาจหมายถึงความแตกต่าง Road Kill (2009)
There's many variables here. Are you sure about this?มีหลายตัวแปรที่นี้ คุณแน่ใจแล้วหรอ ? Light (2009)
Well, the future consists of the culmination of a near infinite number of variables.อืม อนาคตประกอบด้วย ส่วนปลายยอด ของตัวเลขไม่รู้จบ ของตัวแปรต่างๆ Harbingers in a Fountain (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวแปร[n.] (tūapraē) EN: variable   FR: variable [f]
ตัวแปรควบคุม[n.] (tūapraē khwop khum) EN: constant   FR: constante [f]
ตัวแปรตาม[n. exp.] (tūapraē tām) EN: dependant variable   
ตัวแปรอิสระ[n. exp.] (tūapraē itsara) EN: independent variable   
ตัวแปรเชิงปริมาณ[n. exp.] (tūapraē choēng parimān) EN: quantitative variable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parameter[N] ตัวแปร, See also: พารามิเตอร์, ปัจจัยที่กำหนด, Syn. limiting factor
variable[N] ตัวแปร, Syn. factor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allphone(แอล' โลโฟน) n. ตัวแปรที่มี phoneme เดียวกัน -allophonic (al) adj.
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
global variableตัวแปรส่วนกลางตัวแปรที่เรียกใช้ได้จากทุก ๆ ซับรูทีน (subroutine) ในโปรแกรมหลักเดียวกันดู local variable เปรียบเทียบ
local variableตัวแปรเฉพาะที่เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อธิบายถึงข้อมูลที่แยกออกไปอยู่ในบางส่วนบางตอนของโปรแกรม เช่น อาจเป็นตัวแปลที่อยู่เฉพาะในโปรแกรมย่อยเท่านั้น
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
parameterพารามิเตอร์ตัวแปรเสริมหมายถึง ค่า ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเลข หรือตัวอักขระ ที่ใช้ในการสร้างสมการหรือคำสั่ง (statement) ข้อความที่จะเห็นบนจอภาพบ่อย ๆ เช่น "parameter missing" หมายความว่า ใส่ข้อความไม่ครบ เช่น ให้ย้ายแฟ้มข้อมูล A แต่ไม่บอกว่าย้ายไปที่หน่วยบันทึกใด (เช่น จะให้ไปที่ a : หรือ b:)
partial derivativen. (คณิตศาสตร์) derivativeของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่)
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
variable(n) ตัวแปร,สิ่งแปรปรวน
variant(n) ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antecedent (n ) ตัวแปรอิสระ , ตัวแปนต้นเหตุ
univariate (adj ) ตัวแปรเดียว,หนึ่งตัวแปร
xxyyzz (n ) ตัวแปร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
変数[へんすう, hensuu] (n) ตัวแปร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
母数[ぼすう, bosuu] (n) ตัวแปร,พารามิเตอร์ (statistical) parameter

German-Thai: Longdo Dictionary
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top