ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

variegated

V EH1 R IH0 G EY0 T AH0 D   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -variegated-, *variegated*, variegat, variegate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variegated[ADJ] ซึ่งมีหลากสี, Syn. colorful, chequered, multcolored, rainbow-colored
variegated[ADJ] หลากหลาย, See also: หลายประเภท, แตกต่างกัน, Syn. diverse, varied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
variegated(แว'ริอะเกทิด) adj. แตกต่างกัน,หลากหลาย,หลายสี,หลากสี,กระดำกระด่าง,เป็นแต้มสีหลายสี, Syn. pied,pled,varicoloured

English-Thai: Nontri Dictionary
variegated(adj) แตกต่างกัน,หลายหลาก,หลายสี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Variegated plantsไม้ด่าง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ผีเสื้อตาลหนามลายเลอะ[n. exp.] (phīseūa tān nām lāi loe) EN: Variegated Rajah   
สลับสี[adj.] (salap sī) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored   FR: bigarré
ซุ้มกระต่ายด่าง [n. exp.] (sumkratāi dāng) EN: Variegated mondo grass   

CMU English Pronouncing Dictionary
VARIEGATED    V EH1 R IH0 G EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
variegated    (j) vˈɛəʳrɪgɛɪtɪd (v e@1 r i g ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, / ] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship), #16,206 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] variegated; parti-colored, #17,442 [Add to Longdo]
斑驳陆离[bān bó lù lí, ㄅㄢ ㄅㄛˊ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] variegated, #125,599 [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] variegated; striped; marbled [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotbrusttinamu {m} [ornith.]Variegated Tinamou [Add to Longdo]
Fleckenflughuhn {n} [ornith.]Variegated Sandgrouse [Add to Longdo]
Königsameisenpitta [ornith.]Variegated Antpitta [Add to Longdo]
Fleckentyrann {m} [ornith.]Variegated Flycatcher [Add to Longdo]
Ohrstreif-Borstentyrann {m} [ornith.]Variegated Bristle Tyrant [Add to Longdo]
Buntkopfalcippe {f} [ornith.]Variegated Fulvetta [Add to Longdo]
Buntflügelhäherling {m} [ornith.]Variegated Laughing Thrush [Add to Longdo]
Weißbauch-Staffelschwanz {m} [ornith.]Variegated Wren [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シチセンムスメベラ[, shichisenmusumebera] (n) Batu coris (Coris batuensis); variegated wrasse; Dapple coris (Coris variegata) [Add to Longdo]
バリゲイティッド・スパインフィッシュ;バリゲイティッドスパインフィッシュ;ヴァリゲイティッドスパインフット[, barigeiteiddo . supainfisshu ; barigeiteiddosupainfisshu ; varigeiteiddosupainfutto] (n) variegated spinefoot (Siganus randalli, species of Western Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
ヴァリアタス[, variatasu] (n) variegated platy (Xiphophorus variatus) (lat [Add to Longdo]
五色[ごしき;ごしょく, goshiki ; goshoku] (n) variegated colors; variegated colours; five colors; five colours [Add to Longdo]
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully [Add to Longdo]
咲き分け[さきわけ, sakiwake] (n) variegated flowering [Add to Longdo]
千寿蘭[せんじゅらん, senjuran] (n) variegated Spanish violet; Yucca Aloifolia [Add to Longdo]
多彩[たさい, tasai] (adj-na,n,adj-no) variegated; varicoloured; multi-colored; diverse; (P) [Add to Longdo]
斑条[はんじょう, hanjou] (n) variegated streaks [Add to Longdo]
斑入り[ふいり, fuiri] (n,adj-no) variegated; spotted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variegate \Va"ri*e*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Variegated}; p.
   pr. & vb. n. {Variegating}.] [L. variegatus, p. p. of
   variegare to variegate; varius various + agere to move, make.
   See {Various}, and {Agent}.]
   To diversify in external appearance; to mark with different
   colors; to dapple; to streak; as, to variegate a floor with
   marble of different colors.
   [1913 Webster]
 
      The shells are filled with a white spar, which
      variegates and adds to the beauty of the stone.
                          --Woodward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variegated \Va"ri*e*ga`ted\, a.
   Having marks or patches of different colors; as, variegated
   leaves, or flowers.
   [1913 Webster]
 
      Ladies like variegated tulips show.   --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 variegated
   adj 1: having a variety of colors [syn: {varicolored},
       {varicoloured}, {variegated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top