ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unvaried

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unvaried-, *unvaried*, unvari, unvarie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unvaried[ADJ] ซึ่งไม่ผันแปร, See also: ซีงไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unchanged, homogeneous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unvaried(อันแวล'ริด) adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่ผันแปร,จืดชืด, Syn. same,unchanged

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unvaried    (j) ˈʌnvˈɛəʴrɪd (uh1 n v e@1 r i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unvaried \Unvaried\
   See {varied}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unvaried
   adj 1: lacking variety [syn: {unvaried}, {unvarying}] [ant:
       {varied}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top