Search result for

แบบเดียว

(24 entries)
(0.1272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบบเดียว-, *แบบเดียว*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conformแบบเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To be surrounded by people more like me and less like...ที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแบบเดียวกับฉันและไม่เหมือน... New Haven Can Wait (2008)
Her asthma inhaler did the same for you, wiped out your mouth's immune system.โรคหืดของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับคุณ เช็ดปากคุณซะ ระบบภูมิคุ้มกัน Lucky Thirteen (2008)
He's doing it to avoid sunlight and fresh air.เขาทำแบบเดียวกับฉัน เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ The Itch (2008)
We had the same thought.เราก็เคยคิดแบบเดียวกับคุณ And How Does That Make You Kill? (2008)
At Joon-Soo's, I really thought they'd take good care of him.จูนซุเองก็คงคิดแบบเดียวกัน เขาเลี้ยงดูอูแรมดีมาก Baby and I (2008)
Can you see us tooled up, taking on a bank like the (Jesse) James gang?คุณอาจเห็นพวกเราโดนยิง... แบบเดียวกับที่ พวกโจรเจสซี่ เจมส์ไปปล้นธนาคารนะ The Bank Job (2008)
As a fetus, Aurora learned to process information... just like a computer.ขณะที่เป็นตัวอ่อนออโรร่า.. เรียนรู้การประมวลผลข้อมูลต่างๆ แบบเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ Babylon A.D. (2008)
Like the one that guy Mitchell-Hodgkiss? Hedgkiss?แบบเดียวกับที่ มิชเชล รึฮออกคิสอะไรนี่ยพบ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- You did the same thing to me.- คุณทำแบบเดียวกันกับผม The Lazarus Project (2008)
You laugh alike. Talk alike. He has the same speech pattern.นายหัวเราะแบบเดียวกัน พูดแบบเดียวกัน ใช้สำนวนเหมือนๆกันด้วย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
If he gets involved exactly the same way as his father did, who knows what would happen to him.เขาจะเข้าไปเกี่ยวข้อง แบบเดียวกับที่พ่อ ของเขาทำ, ใครจะรู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเขา Episode #1.8 (2008)
He's saying the exact same thing as his father.เขาพูดแบบเดียวกับที่พ่อเขาพูดเลย Episode #1.8 (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in the same way[ADV] ในทำนองเดียวกับ, See also: แบบเดียวกัน, Syn. similarly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bipartite(ไบพาร์'ไททฺ) adj. ประกอบด้วย หรือแบ่งออกเป็นสองส่วน,แบบเดียวกัน 2 ฉบับ
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
cua(ซียูเอ) ย่อมาจาก คำว่า Common User Access ซึ่งหมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
numeric keypadแผงแป้นตัวเลขหมายถึง กลุ่มแป้นพิมพ์ที่มีตัวเลข และเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ จัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เรียงกันแบบเดียวกับเครื่องคิดเลข มักอยู่ทางด้านริมขวาของแผงแป้นอักขระ (keyboard) เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ ถ้าจะพิมพ์เฉพาะตัวเลข มีราว ๆ 10 - 20 แป้น การใช้แป้นใน กลุ่มนี้พิมพ์ตัวเลข จะต้องกดแป้น Num Lock ก่อน (ดู Num Lock) มิฉะนั้นจะใช้เป็นเหมือนแป้นลูกศร หรือพิมพ์ไม่ติดเลย หรืออาจเป็นสัญลักษณ์สั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำคำสั่งอื่น ๆ แทน
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity,unity
unify(ยู'นะไฟ) vt. ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน,รวมกัน,ทำให้เป็นแบบเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน., See also: unifier n., Syn. bind,unite,fuse,link

English-Thai: Nontri Dictionary
uniform(adj) เป็นแบบเดียวกันหมด,เหมือนกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top