ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

varicose

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -varicose-, *varicose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
varicose[ADJ] บวมขึ้น, See also: โตขึ้น, พอง, Syn. tumid, swollen
varicose vain[N] เส้นเลือดขอด, See also: เส้นเลือดโป่งพอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
varicose(แว'ระโคส) adj. ใหญ่หรือบวมโตผิดปกติ,โป่งขด,เกี่ยวกับโรคหลอดโลหิตดำโป่งขด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
varicose-หลอดเลือด(ดำ)ขอด, มีลักษณะเป็นหลอดเลือดขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Varicose veinsหลอดเลือดดำขอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And someday, when you have varicose veins,แล้ววันไหนที่เธอเป็นเส้นเลือดขอด The Zazzy Substitution (2010)
AIDS, QUEIQUI, AND PROCTO TESTS - VARICOSE - BOOBSเอดส์ ตรวจเคควี ทำพร็อคโตเทส เส้นเลือดขอด หน้าอก)  ()

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
varicose    (j) vˈærɪkous (v a1 r i k ou s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krampfader {f}; Varix {f} [med.] | Krampfadern {pl}varicose vein | varicoses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Varicose \Var"i*cose`\ (?; 277), a. [L. varicosus, from varix,
   -icis, a dilated vein; cf. varus bent, stretched, crooked.]
   1. Irregularly swollen or enlarged; affected with, or
    containing, varices, or varicosities; of or pertaining to
    varices, or varicosities; as, a varicose nerve fiber; a
    varicose vein; varicose ulcers.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Intended for the treatment of varicose veins; --
    said of elastic stockings, bandages, and the like.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 varicose
   adj 1: abnormally swollen or knotty; "varicose veins"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top