ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่างๆ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่างๆ-, *ต่างๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างๆ[DET] all, See also: all sorts/kinds of, a variety of, Syn. หลายชนิด, หลายอย่าง, Example: การทำงานต่างๆ ควรมีการวางแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ, Thai definition: หลายอย่างซึ่งแตกต่างกัน
ต่างๆนาๆ[ADV] various, See also: different, varied, diverse, Syn. หลากหลาย, Example: งานนี้มีอาหารต่างๆนาๆ ให้เลือกกินเลือกซื้อตามใจชอบ, Thai definition: อย่างหลายหลากชนิดซึ่งแตกต่างกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Things haven't been right for a long time, but it'll be different, like in the beginning.สิ่งต่างๆ มันไม่ถูกต้องมานานแล้ว แต่มันจะต่างกัน เหมือนในตอนแรก Airplane! (1980)
Just be patient and I'll work things out.อดทนไว้ แล้วผมจะแก้ไขสิ่งต่างๆ Airplane! (1980)
What's hurt you the most is your record since the war - different cities, different jobs - and not one of them shows you can accept any real responsibility.สิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุด คือประวัติของคุณตั้งแต่สงคราม เมืองต่างๆ งานต่างๆ ไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยอมรับความรับผิดชอบที่แท้จริงได้ Airplane! (1980)
Things used to be different.สิ่งต่างๆ มันเคยแตกต่างจากนี้ Airplane! (1980)
Things haven't been right for a long time, but it'll be different, like in the beginning, remember?สิ่งต่างๆ มันไม่ถูกต้องมานานแล้ว แต่มันจะเปลี่ยนไปนะ เหมือนตอนแรกๆ จำได้มั้ย Airplane! (1980)
He can't afford to worry about those times when... things weren't so good.เขาจะกังวลช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้ เมื่อ... สิ่งต่างๆ มันไม่ดีนัก Airplane! (1980)
- Right now things aren't so good.- ตอนนี้สิ่งต่างๆ ไม่ค่อยดีนัก Airplane! (1980)
I know things must look pretty rough up there.ผมรู้ว่าสิ่งต่างๆ บนนั้น ต้องวิกฤติมากแน่ๆ Airplane! (1980)
Boys, things are bad.ไอ้หนุ่ม สิ่งเลวร้ายต่างๆ The Blues Brothers (1980)
All the things I'm missin'ผมคิดถึงสิ่งต่างๆทั้งหมด The Blues Brothers (1980)
He gave her things that she was needin'เขาให้เธอสิ่งต่างๆที่เธอต้องการ The Blues Brothers (1980)

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multifarious[ADJ] หลายหลาก, See also: ต่างๆ นานา, มากมาย, Syn. numerous, varied, manifold, many, various, Ant. unvaried
severally[ADV] หลากหลาย, See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ, Syn. exclusively, separately
sundry[ADJ] ต่างๆ, See also: หลากหลาย, นานา, ต่างๆ นานา, Syn. diverse, miscellaneous, various, several
varied[ADJ] แตกต่างกัน, See also: ต่างๆ นานา, คละกันไป, หลากหลาย, หลายรูปแบบ, Syn. assorted, discrete, various, Ant. unvaried, uniform

English-Thai: Nontri Dictionary
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด,ปกิณกะ,จิปาถะ,ต่างๆนานา
motley(adj) ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส
mottle(n) แบบสีต่างๆ,จุดด่างดำ
mottle(vt) แต่งเป็นสีต่างๆ,ทำให้เป็นดวงๆ,ทำให้เป็นลายพร้อย
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย
plumbing(n) งานทำท่อต่างๆในบ้าน
several(adj) หลาย,ต่างๆนานา,รายตัว,เฉพาะตัว
sundry(adj) กระจุกกระจิก,จิปาถะ,ต่างๆนานา
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
色々[いろいろ, iroiro] (adj) ต่างๆ นานา

German-Thai: Longdo Dictionary
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
Werk(n) |das, pl. Werke| โรงงานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องเทคนิคต่างๆ
Wert(n) |der, pl. Werte| ค่าหรือผลลัพธ์ที่มาจากการวัดต่างๆ เช่น Der Luftdruck erreicht abends Werte um 780 Torr.
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
neunmalkluges Gerede(n) |das, pl. neunmalkluge Gerede| การแสดงออกหรือคำพูดที่แสดงว่าผู้พูดรู้ในสิ่งต่างๆ ดีกว่าคนอื่นๆ, การอวดรู้, See also: S. die Angeberei
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ

French-Thai: Longdo Dictionary
porte-feuille(n) |m, pl. -s| กระเป๋าเงินที่มีลักษณะยาวใส่ธนบัตรและบัตรต่างๆ, See also: Related: porte-monnaie
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top