Search result for

variety

(71 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -variety-, *variety*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variety[N] ประเภท ชนิด หรือลักษณะ, See also: กลุ่มที่มีลักษณะ ชนิด หรือประเภทต่างกัน, Syn. category, kind, order, rank, type
variety[N] ความหลากหลาย, See also: การมีหลายรูปแบบ, Syn. array, collection, range
Variety is the spice of life.[IDM] ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตน่าสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
variety(วะไร'อิที) n. ลักษณะหลากหลาย,ความแตกต่างกัน,ชนิด,ประเภท,ชนิดต่าง ๆ ,ประเภทต่าง ๆ ,การแสดงร่วม,การแสดงหลายชนิด, Syn. difference,diversity,sort,mixture
garden-variety(การ์เดนวะไร'อิที) adj. ปกติ. ธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
variety(n) ความหลากหลาย,ความแตกต่างกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
varietyพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Variety shows (Television programs)รายการวิพิธทัศนา (รายการโทรทัศน์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see, since the best advice is almost always of the confidential variety, now the tapes have been made public, people are unlikely ever to feel comfortable speaking in confidence at the White House.เห็นมั้ย คำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือ เอาความลับทางราชการ เกือบทั้งหมด เอาเทปนั่น เผยแพร่สู่สาธารณะ Frost/Nixon (2008)
WELL, UH, VARIETY IS THE SPICE OF LIFE.เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดื่ม Soul Mates (2009)
So was it a good, old-fashioned American kiss or are we talking the infinitely superior French variety?งั้นก็คงเป็นจูบลาแบบอเมริกันสมัยเก่า หรือว่าจะเป็นเฟรนช์คิสแบบแลกลิ้น The Story of Lucy and Jessie (2009)
He actually has a wide variety of psychological problems.จริงๆ แล้ว เขามีความหากหลาย ทางด้านปัญหาของจิตใจ Bargaining (2009)
Actually, he's of the hermit variety.จริง ๆ แล้ว เขาเป็นคนสันโดษ Haunted (2009)
We feature a variety of activities for every dog.เรามีกิจกรมมากมายสำหรับสุนัขทุกตัว Hotel for Dogs (2009)
Was it somewhere in the middle of the Sean Parker Variety Hour?ใช่ตอนที่นั่งอยู่ในรายการ วาไรตี้คุณฌอน ปาร์คเกอร์รึเปล่า The Social Network (2010)
There are several pressure plates that, when activated, can give a fighter access to a variety of weapons.มีแผ่น Npressure หลาย ๆ ที่เมื่อเปิดใช้งาน สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงรบ ไม่หลากหลายของอาวุธ Death Race 2 (2010)
There are several pressure plates that, when activated, can give a fighter access to a variety of weapons.มีแผ่น Npressure หลาย ๆ ที่เมื่อเปิดใช้งาน สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงรบ ไม่หลากหลายของอาวุธ Death Race 2 (2010)
And the variety of crepes is endless.และความหลากหลายของเครป ไม่มีที่สิ้นสุด Questions and Antlers (2010)
Strange to see such a variety of birds in one place, let alone all of ‘em dead!ฉันออกจะแปลกใจมาก ที่เห็นนกหลายชนิด กองอยู่รวมกัน แต่บ้าเสียจัง ทุกตัวตายหมดเลย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
But it does appear our victim was in the habit of injuring hielf annually a variety of risky behaviors.แต่มันดูเหมือนว่าเหยื่อของเราอยู่ในกิจวัตร ของการบาดเจ็บเองทุกๆปีด้วยพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่างกัน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
varietyAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
varietyA variety of creatures can be seen under the water.
varietyA variety of people gathered at the meeting.
varietyGive variety to your meals.
varietyGood points: The pleasure of disposing of enemies with a variety of combos.
varietyHe grew a variety of crops.
varietyHe is at home in a variety of fields.
varietyHer dream is to lead a life full of variety.
varietyHis life was full of variety.
varietyIllness usually has a variety of causes, not just one.
varietyI raise a variety of roses in the garden.
varietyIt's just if we have it every day we're bound to get fed up with it. I must increase the variety of my cooking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
วาไรตี้โชว์[N] variety show, Syn. รายการวาไรตี้โชว์, Example: โปรดิวเซอร์นำเด็กๆ อายุระหว่าง 11-19 ปี มาสร้างวาไรตี้โชว์สำหรับสมาชิกเด็ก, Thai definition: รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระหลากหลายเป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ความหลาก[N] variety, See also: diversity, Syn. ความหลากหลาย, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะพบกับความหลากหลายของปฏิกิริยาของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบที่นำเสนอ
กิจจานุกิจ[N] duties, See also: variety of affairs, all kinds of matters, various things:, Syn. การงาน, กิจการ, ภารกิจ, Example: เขาต้องใช้เวลาวันละ 15 ชั่วโมงในการปฏิบัติกิจจานุกิจของเขา, Thai definition: การงานน้อยใหญ่, การงานทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ความหลากหลาย[n.] (khwām lāklāi) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification   FR: diversité [f] ; variété [f]
หลาย[X] (lāi) EN: several ; varied ; various ; a variety of   FR: plusieurs ; divers ; différents ; varié
หลาก[adj.] (lāk) EN: varied ; various ; all sorts of ; a variety of ; different ; divers   FR: varié ; divers
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort   FR: sorte [f] ; genre [m]
พันธุ์[n.] (phan) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race ; ancestry ; clan   FR: variété [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; race [f] ; clan [m]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event   FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
ร้อยแปด[num.] (røi-paēt) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one   FR: mille et un/une
ต่าง ๆ นานา[X] (tāng-tāng nā-nā) EN: all sorts of ; a variety of ; an assortment of   FR: un assortiment de ; toutes sortes de

CMU English Pronouncing Dictionary
VARIETY    V ER0 AY1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
variety    (n) (v @1 r ai1 @ t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Art {f}; Sorte {f}; Exemplar {n} | seltene Exemplare von Fischenvariety | rare varieties of fishes [Add to Longdo]
Auswahl {f} (an)variety (of) [Add to Longdo]
Unterart {f}; Abart {f}; Varietät {f} [biol.] | Unterarten {pl}; Abarten {pl}; Varietäten {pl}variety | varieties [Add to Longdo]
Varietéaufführung {f}; Varietéschaubühne {f}variety entertainment [Add to Longdo]
Varietétheater {n} | Varietétheater {pl}variety theatre; variety theater [Am.] | variety theatres; variety theaters [Am.] [Add to Longdo]
Varietévorstellung {f} | Varietévorstellungen {pl}variety performance; burlesque show | variety performances [Add to Longdo]
Vielfalt {f}; Vielfältigkeit {f}; Mannigfaltigkeit {f}; Abwechslung {f} | zur Abwechslungvariety | for the sake of variety [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきたこまち[, akitakomachi] (n) Akitakomachi (variety of rice) [Add to Longdo]
はえぬき[, haenuki] (n) Haenuki (variety of rice) [Add to Longdo]
ひとめぼれ[, hitomebore] (n) Hitomebore (variety of rice) [Add to Longdo]
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety) [Add to Longdo]
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[, kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety) [Add to Longdo]
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety) [Add to Longdo]
カラー[, kara-] (n) (1) collar; (2) color; colour; (3) calla (variety of arum lily); (P) [Add to Longdo]
ガメ;ガメイ[, game ; gamei] (n) Gamay (variety of grape) [Add to Longdo]
キヌヒカリ[, kinuhikari] (n) Kinuhikari (variety of rice) [Add to Longdo]
コナ[, kona] (n) Kona (variety of Hawaiian coffee) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名堂[míng tang, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄤ˙, ] variety; result; reason [Add to Longdo]
品色[pǐn sè, ㄆㄧㄣˇ ㄙㄜˋ, ] variety; kind [Add to Longdo]
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] Variety show, programme of assorted entertainment [Add to Longdo]
花色[huā sè, ㄏㄨㄚ ㄙㄜˋ, ] variety; design and color [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variety \Va*ri"e*ty\, n.; pl. {Varieties}. [L. varietas: cf. F.
   vari['e]t['e]. See {Various}.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being various; intermixture or
    succession of different things; diversity;
    multifariousness.
    [1913 Webster]
 
       Variety is nothing else but a continued novelty.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
       The variety of colors depends upon the composition
       of light.               --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       For earth hath this variety from heaven. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       There is a variety in the tempers of good men.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is various. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A number or collection of different things; a varied
      assortment; as, a variety of cottons and silks.
      [1913 Webster]
 
         He . . . wants more time to do that variety of
         good which his soul thirsts after. --Law.
      [1913 Webster]
    (b) Something varying or differing from others of the same
      general kind; one of a number of things that are akin;
      a sort; as, varieties of wood, land, rocks, etc.
      [1913 Webster]
    (c) (Biol.) An individual, or group of individuals, of a
      species differing from the rest in some one or more of
      the characteristics typical of the species, and
      capable either of perpetuating itself for a period, or
      of being perpetuated by artificial means; hence, a
      subdivision, or peculiar form, of a species.
      [1913 Webster]
 
   Note: Varieties usually differ from species in that any two,
      however unlike, will generally propagate indefinitely
      (unless they are in their nature unfertile, as some
      varieties of rose and other cultivated plants); in
      being a result of climate, food, or other extrinsic
      conditions or influences, but generally by a sudden,
      rather than a gradual, development; and in tending in
      many cases to lose their distinctive peculiarities when
      the individuals are left to a state of nature, and
      especially if restored to the conditions that are
      natural to typical individuals of the species. Many
      varieties of domesticated animals and of cultivated
      plants have been directly produced by man.
      [1913 Webster]
    (d) In inorganic nature, one of those forms in which a
      species may occur, which differ in minor
      characteristics of structure, color, purity of
      composition, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: These may be viewed as variations from the typical
      species in its most perfect and purest form, or, as is
      more commonly the case, all the forms, including the
      latter, may rank as Varieties. Thus, the sapphire is a
      blue variety, and the ruby a red variety, of corundum;
      again, calcite has many Varieties differing in form and
      structure, as Iceland spar, dogtooth spar, satin spar,
      and also others characterized by the presence of small
      quantities of magnesia, iron, manganese, etc. Still
      again, there are varieties of granite differing in
      structure, as graphic granite, porphyritic granite, and
      other varieties differing in composition, as albitic
      granite, hornblendic, or syenitic, granite, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. (Theaters) Such entertainment as in given in variety
    shows; the production of, or performance in, variety
    shows. [Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Geographical variety} (Biol.), a variety of any species
    which is coincident with a geographical region, and is
    usually dependent upon, or caused by, peculiarities of
    climate.
 
   {Variety hybrid} (Biol.), a cross between two individuals of
    different varieties of the same species; a mongrel.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Diversity; difference; kind.
 
   Usage: {Variety}, {Diversity}. A man has a variety of
      employments when he does many things which are not a
      mere repetition of the same act; he has a diversity of
      employments when the several acts performed are unlike
      each other, that is, diverse. In most cases, where
      there is variety there will be more or less of
      diversity, but not always. One who sells railroad
      tickets performs a great variety of acts in a day,
      while there is but little diversity in his employment.
      [1913 Webster]
 
         All sorts are here that all the earth yields!
         Variety without end.       --Milton.
      [1913 Webster]
 
         But see in all corporeal nature's scene,
         What changes, what diversities, have been!
                          --Blackmore.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 variety
   n 1: a collection containing a variety of sorts of things; "a
      great assortment of cars was on display"; "he had a variety
      of disorders"; "a veritable smorgasbord of religions" [syn:
      {assortment}, {mixture}, {mixed bag}, {miscellany},
      {miscellanea}, {variety}, {salmagundi}, {smorgasbord},
      {potpourri}, {motley}]
   2: noticeable heterogeneity; "a diversity of possibilities";
     "the range and variety of his work is amazing" [syn:
     {diverseness}, {diversity}, {multifariousness}, {variety}]
   3: (biology) a taxonomic category consisting of members of a
     species that differ from others of the same species in minor
     but heritable characteristics; "varieties are frequently
     recognized in botany"
   4: a show consisting of a series of short unrelated performances
     [syn: {variety show}, {variety}]
   5: a category of things distinguished by some common
     characteristic or quality; "sculpture is a form of art";
     "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort},
     {form}, {variety}]
   6: a difference that is usually pleasant; "he goes to France for
     variety"; "it is a refreshing change to meet a woman
     mechanic" [syn: {variety}, {change}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 var
 
 1. (kıs.) variant variation, variety.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top