ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

category

K AE1 T AH0 G AO2 R IY0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -category-, *category*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
category[N] หมวด, See also: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท, Syn. class, type

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท,ลำดับขั้น,ปริมณฑล

English-Thai: Nontri Dictionary
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
categoryประเภท, ปทารถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it's unconscious, maybe it is typical of a human category who thinks, who is always in power?แต่มันเป็นไปเอง มันอาจเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ใครจะไปคิด ใครเป็นคนกุมอำนาจมาตลอด  ()
Belongs to a specific category of Greek spirits. The chthonic monsters.ตำนานนี้เป็นของกรีกโดยเฉพาะ ปีศาจใต้พิภพ Inferno (2016)
I do believe, Master Bruce, this falls very firmly into the category of "I told you so".ฉันเชื่อ มาสเตอร์บรูซ ความสูญเสียนี่แน่นอน ในหมวดของ "ฉันบอกนายแล้ว" Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
The subject of today's category is: numbers! Here we go.ประเภทรายการวันนี้คือ ตัวเลข Harvey Dent (2014)
Like a Nobel winner, but her category is mittens.เคยได้รางวัลโนเบลด้วยนะ สาขาถักถุงมือ Upstream Color (2013)
We have two signatures both Category 4s.มีไคจู 2 ตัว ระดับ 4 ทั้งคู่ Pacific Rim (2013)
Dilation indicator, Category 4.ขนาดที่พบ อยู่ที่ระดับ 4 Pacific Rim (2013)
That's a lymph gland from a Category 2!นั่นต่อมน้ำเหลืองไคจูระดับ 2 นี่! Pacific Rim (2013)
Striker it's a Category 5.สไตรเกอร์ มันเป็นระดับ 5 Pacific Rim (2013)
- Category 5-ระดับ 5 Pacific Rim (2013)
Code names: Scunner, Raiju. Both Category 4.โค้ดเนม สกันเนอร์ ไรจู ระดับ 4 ทั้งคู่ Pacific Rim (2013)
Checking the ratios, Category 4.อัตราส่วนตอนนี้น่าจะระดับ 4 ครับ Pacific Rim (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
categoryHis latest work belongs to a different category.
categoryIncluded in the printed matter category is what is called 'special mailbag printed matter'.
categoryInto this broad category fall companies that run money lending and insurance businesses.
categoryIt is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.
categoryThey don't belong under that category.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมวดหมู่[N] classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา
หมวด[CLAS] category, See also: group, type, division, section, sort, class, grade, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: หนังสือเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็น 12 หมวด, Thai definition: ลักษณนามที่ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
พรรณ[N] kind, See also: category, species, type, variety, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: พรรณไม้น้ำหลายชนิดเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทยและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จำพวก[N] kind, See also: category, type, sort, group, species, Syn. พวก, ประเภท, ชนิด, Example: กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า, Count unit: จำพวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dīokan) EN: be of the same kind ; belong to the same category   FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number   FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
หมวด[n.] (mūat) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; platoon ; section   FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f] ; peloton [m]
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort   FR: sorte [f] ; genre [m]
เภท[n.] (phēt) EN: sort ; kind ; type ; class ; category   FR: sorte [f] ; genre [m] ; type [m] ; classe [f]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event   FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
อย่าง[n.] (yāng) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; façon [f] ; genre [m] ; type [m] ; guise [f] ; manière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATEGORY    K AE1 T AH0 G AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
category    (n) kˈætɪgəriː (k a1 t i g @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute, #1,630 [Add to Longdo]
范畴[fàn chóu, ㄈㄢˋ ㄔㄡˊ, / ] category, #7,703 [Add to Longdo]
品类[pǐn lèi, ㄆㄧㄣˇ ㄌㄟˋ, / ] category; kind, #26,834 [Add to Longdo]
部类[bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, / ] category; division, #74,529 [Add to Longdo]
第五类[dì wǔ lèi, ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄌㄟˋ, / ] category 5; CAT 5 (cable), #100,988 [Add to Longdo]
範畴[fàn chóu, ㄈㄢˋ ㄔㄡˊ, / ] category [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kategorie {f}; Rubrik {f} | Kategorien {pl}category | categories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベントカテゴリ[, ibentokategori] (n) {comp} event category [Add to Longdo]
カテゴリー(P);カテゴリ[, kategori-(P); kategori] (n) category (ger [Add to Longdo]
カテゴリーキラー[, kategori-kira-] (n) category killer [Add to Longdo]
カテゴリーミステーク[, kategori-misute-ku] (n) category mistake [Add to Longdo]
カテゴリィ[, kategorii] (n) {comp} category [Add to Longdo]
カテゴリプロパティ[, kategoripuropatei] (n) {comp} category property [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] (n) {comp} workstation category [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) [Add to Longdo]
割付け類別[わりつけるいべつ, waritsukeruibetsu] (n) {comp} layout category [Add to Longdo]
業務のカテゴリィ[ぎょうむのカテゴリィ, gyoumuno kategorii] (n) {comp} functional category [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category [Add to Longdo]
割付け類別[わりつけるいべつ, waritsukeruibetsu] layout category [Add to Longdo]
業務のカテゴリィ[ぎょうむのカテゴリィ, gyoumuno kategorii] functional category [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Category \Cat"e*go*ry\, n.; pl. {Categories}. [L. categoria, Gr.
   ?, fr. ? to accuse, affirm, predicate; ? down, against + ? to
   harrangue, assert, fr. ? assembly.]
   1. (Logic.) One of the highest classes to which the objects
    of knowledge or thought can be reduced, and by which they
    can be arranged in a system; an ultimate or undecomposable
    conception; a predicament.
    [1913 Webster]
 
       The categories or predicaments -- the former a Greek
       word, the latter its literal translation in the
       Latin language -- were intended by Aristotle and his
       followers as an enumeration of all things capable of
       being named; an enumeration by the summa genera
       i.e., the most extensive classes into which things
       could be distributed.         --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   2. Class; also, state, condition, or predicament; as, we are
    both in the same category.
    [1913 Webster]
 
       There is in modern literature a whole class of
       writers standing within the same category. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 category
   n 1: a collection of things sharing a common attribute; "there
      are two classes of detergents" [syn: {class}, {category},
      {family}]
   2: a general concept that marks divisions or coordinations in a
     conceptual scheme

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top