ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

category

K AE1 T AH0 G AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -category-, *category*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
category(n) หมวด, See also: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท, Syn. class, type

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท, ลำดับขั้น, ปริมณฑล

English-Thai: Nontri Dictionary
category(n) ประเภท, พวก, ชั้น, ลำดับชั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
categoryประเภท, ปทารถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is impossible for me to ignore that you're in a different category from any person I have ever tried or am likely to try.คงเป็นไปไม่ได้ถ้าศาลจะละเลย ว่าคุณเป็นคนที่แตกต่าง จากคนที่ศาลเคยตัดสิน หรืออยากจะตัดสิน Gandhi (1982)
You just look under the category that you're interested in.มองหาลักษณะที่คุณสนใจ Mannequin: On the Move (1991)
We were Category A... the highest-security class along with the rapists and murderers.เราประเภท A. .. ระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตาม กับ rapists และ murderers In the Name of the Father (1993)
You choose a category and a question... and every time you miss, you strip.ทุกครั้งที่ตอบผิด แก้ผ้าซะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Lord Beckett. In the category of questions not answered...ลอร์ด แบ็คเก็ตต์ เล่นถาม กันแบบนั้น มันจะมีคำตอบได้ไง... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
It's worth remembering that when it hit florida, it was a Category One.มันเป็นประโยชน์ที่จะจำไว้ เมื่อมันถล่มฟลอริดา มันรุนแรงระดับ 1 An Inconvenient Truth (2006)
We need a medevac. One man down. Patient care category urgent.เราต้องการหมอ มีคนบาดเจ็บ \ ต้องการรักษาโดยด่วน Transformers (2007)
I'd say Troy Bolton has that category pretty much locked up, don't you think?ถามอย่างงี้ ทรอย บอลตัน ก็ต้องนอนมาอยู่แล้วใช่มะ High School Musical 2 (2007)
B.J., your category is Names of U.S. States.บีเจ คำถามของคุณอยู่ในหมดชื่อของรัฐต่างๆ The First Taste (2008)
Since there's only one person in that category I'm sure she'd feel honored.แผนกนั้นมีเธอคนเดียวซะด้วย ฉันเชื่อว่าเธอคงปลื้มแน่ ๆ Fireproof (2008)
which falls into the category of be careful what you wish for... sweetheart.แต่ขอเตือนว่า ให้ระวังสิ่งที่คุณร้องขอด้วย ที่รัก Pilot (2008)
And it would fall under the category of socializingแล้วมันก็จะต้องอยู่ใต้การแบ่งแยกทางสังคม Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
categoryHis latest work belongs to a different category.
categoryIncluded in the printed matter category is what is called 'special mailbag printed matter'.
categoryInto this broad category fall companies that run money lending and insurance businesses.
categoryIt is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.
categoryThey don't belong under that category.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมวดหมู่(n) classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา
หมวด(clas) category, See also: group, type, division, section, sort, class, grade, Syn. กลุ่ม, หมู่, พวก, Example: หนังสือเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็น 12 หมวด, Thai Definition: ลักษณนามที่ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน
พรรณ(n) kind, See also: category, species, type, variety, Syn. ชนิด, ประเภท, Example: พรรณไม้น้ำหลายชนิดเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทยและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จำพวก(n) kind, See also: category, type, sort, group, species, Syn. พวก, ประเภท, ชนิด, Example: กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า, Count Unit: จำพวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิด[chanit] (n) EN: kind ; type ; species ; category ; variety  FR: sorte [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; exemple [ m ]
จำพวก[jamphūak] (n) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot  FR: groupe [ m ] ; association [ f ] ; classe [ f ] ; catégorie [ f ] ; genre [ m ]
จำพวกเดียวกัน[jamphūak dīokan] (v) EN: be of the same kind ; belong to the same category  FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie
เหล่า[lao] (n) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number  FR: race [ f ] ; espèce [ f ] ; famille [ f ] ; groupe [ m ] ; catégorie [ f ]
หมวด[mūat] (n) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; platoon ; section  FR: groupe [ m ] ; sélection [ f ] ; catégorie [ f ] ; peloton [ m ]
พรรณ[phan] (n) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort  FR: sorte [ f ] ; genre [ m ]
เภท[phēt] (n) EN: sort ; kind ; type ; class ; category  FR: sorte [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; classe [ f ]
ประเภท[praphēt] (n) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event  FR: catégorie [ f ] ; classe [ f ] ; type [ m ] ; genre [ m ] ; espèce [ f ] ; sorte [ f ]
อย่าง[yāng] (n) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner  FR: sorte [ f ] ; espèce [ f ] ; façon [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; guise [ f ] ; manière [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CATEGORY K AE1 T AH0 G AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
category (n) kˈætɪgəriː (k a1 t i g @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute #1,630 [Add to Longdo]
范畴[fàn chóu, ㄈㄢˋ ㄔㄡˊ, / ] category #7,703 [Add to Longdo]
品类[pǐn lèi, ㄆㄧㄣˇ ㄌㄟˋ, / ] category; kind #26,834 [Add to Longdo]
部类[bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, / ] category; division #74,529 [Add to Longdo]
第五类[dì wǔ lèi, ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄌㄟˋ, / ] category 5; CAT 5 (cable) #100,988 [Add to Longdo]
範畴[fàn chóu, ㄈㄢˋ ㄔㄡˊ, / ] category [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kategorie { f }; Rubrik { f } | Kategorien { pl }category | categories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, n-suf) (1) sphere; circle; range; (2) { math } category (only in the context of "category theory") #927 [Add to Longdo]
種類[しゅるい, shurui] (n) (1) variety; kind; type; category; (ctr) (2) counter for different sorts of things; (P) #989 [Add to Longdo]
部門[ぶもん, bumon] (n, adj-no) division (of a larger group); branch; field; class (subclass); group; category; department; (P) #1,111 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) #1,313 [Add to Longdo]
カテゴリー(P);カテゴリ[kategori-(P); kategori] (n) category (ger #5,969 [Add to Longdo]
範疇;範ちゅう[はんちゅう, hanchuu] (n) category #13,821 [Add to Longdo]
職種[しょくしゅ, shokushu] (n) type of occupation; occupational category; (P) #14,606 [Add to Longdo]
当てはまる(P);当て嵌まる[あてはまる, atehamaru] (v5r) to apply (a rule); to be applicable; to come under (a category); to fulfill; (P) #17,111 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カテゴリ[かてごり, kategori] category [Add to Longdo]
カテゴリィ[かてごりい, kategorii] category [Add to Longdo]
ワークステーション種別[ワークステーションしゅべつ, wa-kusute-shon shubetsu] workstation category [Add to Longdo]
割付け類別[わりつけるいべつ, waritsukeruibetsu] layout category [Add to Longdo]
業務のカテゴリィ[ぎょうむのカテゴリィ, gyoumuno kategorii] functional category [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top