Search result for

mali

(136 entries)
(0.1045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mali-, *mali*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mali    [N] สาธารณรัฐในแอฟริกาตะวันตก
malice    [N] ความมุ่งร้าย, Syn. ill-will, maliciousness, spitefulness
malice    [N] ความอาฆาตพยาบาท, Syn. malevolence
malign    [VT] ใส่ร้าย, See also: พูดให้ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. traduce, defame, slander
malign    [ADJ] ร้ายกาจ, Syn. harmful, evil, bad, Ant. benign
malison    [N] คำสาปแช่ง, See also: คำด่า
maligner    [N] คนกล่าวหา, See also: ผู้กล่าวร้าย
malinger    [VI] แกล้งป่วย, Syn. shirk, cheat
malicious    [ADJ] มุ่งร้าย, See also: ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, ผูกพยาบาท, Syn. spiteful, malevolent
malignant    [ADJ] เป็นอันตราย, See also: ร้ายแรง, มีภัย, อันตรายมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maliceเจตนาร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maliceเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice in factเจตนาร้ายที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice in lawเจตนาร้ายตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious accusationการกล่าวหาโดยเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious actการจงใจกระทำผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious arrestการจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damageความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malic Acidกรดมาลิก, กรดมาลิค [การแพทย์]
Malignanciesมะเร็ง [การแพทย์]
Malignancies, Metastaticมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น [การแพทย์]
Malignancies, Radiation Inducedรังสีทำให้เกิดมะเร็ง, เนื้องอกเกิดจากรังสี, เนื้องอกจากรังสี [การแพทย์]
Malignantมะเร็ง, ชนิดร้าย, ร้ายแรง, ชนิดร้ายแรง, ภาวะร้ายแรง, ชนิดรุนแรง, มะเร็งแท้ [การแพทย์]
Malignant Changesการกลายเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Malignant Formชนิดร้ายแรง [การแพทย์]
Malignant Hyperthermiaความร้อนสูงขั้นรุนแรง [การแพทย์]
Malignant, Potentiallyกลายเป็นเนื้องอกร้าย [การแพทย์]
Malingererแกล้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maliGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
maliBen spread a rumor about me out of malice.
maliThere was no malice in what he did.
maliI bear him no malice.
maliThere was no malice intended in what she said.
maliShe bore no malice against you.
maliShe didn't do it out of malice.
maliShe bears malice toward our group.
maliBeware of 'One Ring' malicious nuisance calls!!
maliThere are frequent instances of malicious door-to-door selling, such as pushing water purifiers on people after carrying out water quality tests without permission.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malic(แมล'ลิค,เม'ลิค) adj. เกี่ยวกับแอปเปิ้ล
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย,การผูกพยาบาท,ความจองร้าย
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด
malicious(มะลิช'เชิส) adj. มุ่งร้าย,ปองร้าย,มุ่งร้าย,ผูกพยาบาท., See also: maliciously adv. maliciousness n.
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignance(-'เนินซฺ) n. =malignancy (ดู)
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile
malignity(มะลิก'นิที) n. ความร้าย,การมีอันตรายมาก,ความมุ่งร้าย,การกระทำที่ประสงค์ร้าย, Syn. malice
malinger(มะลิน'เจอะ) vt. แสร้งทำเป็นช่วย (โดยเฉพาะเพื่อเลี่ยงงาน) ., See also: malingerer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
malign(vt) ใส่ร้าย,กล่าวหา
malignant(adj) ร้าย,ร้ายแรง,ถึงตาย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
formalism(n) ความเป็นพิธี,การกระทำตามแบบ,นิสัยเจ้าระเบียบ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาดโคลน    [V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
ให้ร้าย [V] defame, See also: malign, slander, smear, vilify, abuse, Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, Example: เขาได้ใช้วิธีประจบสอพลอเลียเจ้านายหรือแม้กระทั่งให้ร้ายเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ตนเอง, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
ฝีกาฬ    [N] malignant sore, See also: kind of severe pustule, Syn. โรคฝีกาฬ, Example: ในสมัยก่อน ประชาชนเสียชีวิตเนื่องจากฝีกาฬกันเป็นจำนวนมาก, Count unit: หัว, Thai definition: ฝีสีดำ มีพิษร้าย มักทำให้ผู้ป่วยถึงตาย
น่าชัง    [ADJ] hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
เทวศ [N] malice, See also: evil intention, murder, malevolent, malignant, spite, malignancy, Thai definition: ความมุ่งร้าย
อกุศลเจตนา    [N] malice, See also: sinful intention, evil intention, ill intent, vicious intent, Example: เพราะเขามีอกุศลเจตนาตลอดเวลา เขาจึงไม่มีความสุข, Count unit: กุศลเจตนา, Thai definition: ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว, เจตนาชั่ว, เจตนาไม่ดี, Notes: (สันสกฤต)
ความเคียดแค้น    [N] malice, See also: malevolence, ill will, resentment, spitefulness, Syn. ความแค้น, ความอาฆาต, ความพยาบาท, ความเกลียดชัง, Ant. การให้อภัย, Example: นักจิตวิทยากล่าวว่าความเคียดแค้นเป็นจิตใต้สำนึกที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจมนุษย์
ความร้าย    [N] malignance, See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness, Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย, Ant. ความดี, Example: ในที่สุดเขาก็ถูกเปิดโปงความร้ายของเขาออกมา
สาดโคลน    [V] slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ช่างเขียนรูปสัตว์ [n. exp.] (chang khīen rūp sat) FR: animalier [m] ; animalière [f] ; peintre animalier [m]
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule   
ฟอร์มาลิน[n.] (fømālin) EN: formalin ; formol   FR: formol [m]
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious   

CMU English Pronouncing Dictionary
MALI    M AA1 L IY0
MALIN    M EY1 L IH2 N
MALIS    M AA1 L IY0 Z
MALIK    M AE1 L IH0 K
MALIN    M AE1 L IH2 N
MALIA    M AA1 L IY0 AH0
MALICE    M AE1 L AH0 S
MALICK    M AE1 L IH0 K
MALIGN    M AH0 L AY1 N
MALINA    M AA0 L IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mali    (n) (m aa1 l ii)
Malibu    (n) (m a1 l i b uu)
Malian    (n) (m aa1 l i@ n)
malice    (n) (m a1 l i s)
malign    (v) (m @1 l ai1 n)
Malians    (n) (m aa1 l i@ n z)
maligns    (v) (m @1 l ai1 n z)
maligned    (v) (m @1 l ai1 n d)
malinger    (v) (m @1 l i1 ng g @ r)
malicious    (j) (m @1 l i1 sh @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
einmalig(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mali [geogr.]Mali (ml) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
アーマライト[, a-maraito] (n) Armalite [Add to Longdo]
アニマリズム[, animarizumu] (n) animalism [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] (n) {comp} normalization transformation; Viewing transformation; window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas) [Add to Longdo]
ソマリバタフライフィッシュ[, somaribatafuraifisshu] (n) Somali butterflyfish (Chaetodon leucopleura) [Add to Longdo]
トルマリン[, torumarin] (n) tourmaline [Add to Longdo]
ノーマライズ[, no-maraizu] (n) normalize; normalise; (P) [Add to Longdo]
ノーマライゼーション[, no-maraize-shon] (n) normalization [Add to Longdo]
ノーマリゼーション[, no-marize-shon] (n) normalization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厉鬼[lì guǐ, ㄌㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] malicious spirit; devil [Add to Longdo]
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] malicious; treacherous; wicked and crafty [Add to Longdo]
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation) [Add to Longdo]
恶性肿瘤[è xìng zhǒng liú, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, / ] malign tumor [Add to Longdo]
恶意[è yì, ㄜˋ ㄧˋ, / ] malice; evil intention [Add to Longdo]
恶意中伤[è yì zhōng shāng, ㄜˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄤ, / ] malicious libel; slander [Add to Longdo]
恶意代码[è yì dài mǎ, ㄜˋ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] malicious code (e.g. virus); malware [Add to Longdo]
恶感[è gǎn, ㄜˋ ㄍㄢˇ, / ] malice; ill will [Add to Longdo]
恶毒[è dú, ㄜˋ ㄉㄨˊ, / ] malicious [Add to Longdo]
恶神[è shén, ㄜˋ ㄕㄣˊ, / ] malignant deity; fiend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format [Add to Longdo]
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization [Add to Longdo]
正規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
正規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mali
   n 1: a landlocked republic in northwestern Africa; achieved
      independence from France in 1960; Mali was a center of West
      African civilization for more than 4,000 years [syn:
      {Mali}, {Republic of Mali}, {French Sudan}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Mali [mali]
   Mali
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Mali [mali]
   Mali
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mali
 
 1. Mali, Batı Afrika'da bir cumhuriyet.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mali [maːliː]
   Mali (ml)
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top