ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malignancy

M AH0 L IH1 G N AH0 N S IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malignancy-, *malignancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malignancy[N] การปองร้าย, See also: เจตนาร้าย, การประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย
malignancy[N] การใส่ร้าย, See also: การพูดให้ร้าย, การกล่าวหา, การทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. malice, fatality, virulence
malignancy[N] เนื้อร้าย, Syn. tumour, cancer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malignancy๑. ความร้าย๒. โรคร้าย๓. มะเร็ง [มีความหมายเหมือนกับ cancer] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The tests showed a malignancy on your left lung.ผลการตรวพบเนื้อร้ายที่ปอดของคุณ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
All those years spent up to your neck in malignancy. All those months looking for Henry madsen.คุณใช้เวลาเหล่านั้นมาหลายปีอาการทางจิตรุนแรง ทุกๆเดือนเหล่านั้นเพื่อตามล่าหาตัวเฮนรี่ เมดเซ่น Episode #1.1 (2010)
But it's like the malignancy of any secret, it just kept getting worse.แต่ก็เหมือนพุิษของทุกความลับ มันยิงทรมาน The Space Between Us (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิษ[adj.] (phit) EN: toxic ; poisonous ; malignancy ; harm   FR: toxique

CMU English Pronouncing Dictionary
MALIGNANCY    M AH0 L IH1 G N AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malignancy    (n) mˈəlˈɪgnənsiː (m @1 l i1 g n @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪質[あくしつ, akushitsu] (adj-na,n) bad quality; malignancy; vicious; malignant; (P) [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P) [Add to Longdo]
悪性度[あくせいど, akuseido] (n) malignancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malignance \Ma*lig"nance\, Malignancy \Ma*lig"nan*cy\, n. [See
   {Malignant}.]
   1. The state or quality of being malignant; extreme
    malevolence; bitter enmity; malice; disposition toward
    evil; intense ill will; as, malignancy of heart.
    [1913 Webster]
 
   2. Unfavorableness; evil nature.
    [1913 Webster]
 
       The malignancy of my fate might perhaps distemner
       yours.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Virulence; tendency to a fatal issue; as, the
    malignancy of an ulcer or of a fever.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: (Med.) A cancerous tumor that is spreading beyond
    the point of origin.
 
   Syn: malignant tumor, malignant neoplasm, metastatic tumor.
     [WordNet 1.5]
 
   5. The state of being a malignant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malignancy
   n 1: (medicine) a malignant state; progressive and resistant to
      treatment and tending to cause death [syn: {malignancy},
      {malignance}]
   2: quality of being disposed to evil; intense ill will [syn:
     {malignity}, {malignancy}, {malignance}] [ant: {benignancy},
     {benignity}, {graciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top