ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malice

M AE1 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malice-, *malice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malice(n) ความมุ่งร้าย, Syn. ill-will, maliciousness, spitefulness
malice(n) ความอาฆาตพยาบาท, Syn. malevolence
malice aforethought(n) การปองร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย, การผูกพยาบาท, ความจองร้าย
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
malice(n) ความมุ่งร้าย, การปองร้าย, การผูกพยาบาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maliceเจตนาร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maliceเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice in factเจตนาร้ายที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice in lawเจตนาร้ายตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if my guess is right, Crawley, there's a bit of malice in your soul toward me, isn't there?และถ้าผมเดาถูกนะ ครอว์ลี่ย์ คุณคงผูกใจเจ็บผมอยู่ใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
And into this Ring he poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life.เขาบรรจุความโฉดชั่วของตนลงไป ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นจ้าวแห่งทุกชีวิต The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
However, the fact that you discharged a deadly weapon during the commission of the crime suggests malice to me.อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณพกอาวุธอันตราย ระหว่างก่ออาชญากรรมนั้น แสดงถึงความมุ่งร้าย Pilot (2005)
Your malice is matched by your stupidity!พวกแกมันเลวพอๆ กับโง่เลย Inkheart (2008)
I've never laid a hand on anyone with malice in my life.ฉันไม่เคยมุ่งร้ายใครเลยในชีวิตของฉัน Demonology (2009)
Th-there wasn't a-any malice in it...ระ.. เราไม่เคยมีความแค้นต่อกัน... Episode #1.5 (2009)
Let the record reflect that the State has presented sufficient evidence to show that the defendant, Arnold Hollings, committed criminal acts... that there is probable cause to believe he battered, assaulted and killed Amy Bowers with malice of forethought, จากการพิจารณา หลักฐานนั้นเพียงพอที่จะบอกว่า จำเลย อาร์โนลด์ ฮอล์ลิ่งส์ ได้กระทำการฆาตกรรม... และเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า เขาทำร้ายร่างกาย Out of Time (2009)
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท Cooperative Calligraphy (2010)
♪ Stargate Universe 2x08 ♪ Malice Original Air Date on November 16, 2010 Eli...Stargate Universe Season2 Episode8 "Malice" อีไล... Malice (2010)
On or about the 28th day of April, the accused did knowingly and with malice aforethought deny access to the shared bathroom in a time of emergency, to wit, my back teeth were floating.ณ หรือประมาณวันที่ 28 เดือนเมษายน จำเลยได้กระทำด้วยความรู้เห็นและมีเจตนาประทุษร้าย ในการกักกั้นสิทธิ์เข้าถึงห้องน้ำใช้ร่วมกัน The Agreement Dissection (2011)
That bull had malice and forethought.เจ้ากระทิงนั่นมันร้าย และมันก็เตรียมใจ Out of the Chute (2011)
Innocent, beautiful souls, who never knew malice or anger.วิญญาณที่บริสุทธิ์ สวยงาม ที่ไม่เคยรู้ถึงความอาฆาตพยาบาท หรือว่าโกรธแค้น Rubber Man (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maliceBen spread a rumor about me out of malice.
maliceI bear him no malice.
maliceShe bears malice toward our group.
maliceShe bore no malice against you.
maliceShe didn't do it out of malice.
maliceThere was no malice intended in what she said.
maliceThere was no malice in what he did.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวศ(n) malice, See also: evil intention, murder, malevolent, malignant, spite, malignancy, Thai Definition: ความมุ่งร้าย
อกุศลเจตนา(n) malice, See also: sinful intention, evil intention, ill intent, vicious intent, Example: เพราะเขามีอกุศลเจตนาตลอดเวลา เขาจึงไม่มีความสุข, Count Unit: กุศลเจตนา, Thai Definition: ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว, เจตนาชั่ว, เจตนาไม่ดี, Notes: (สันสกฤต)
ความเคียดแค้น(n) malice, See also: malevolence, ill will, resentment, spitefulness, Syn. ความแค้น, ความอาฆาต, ความพยาบาท, ความเกลียดชัง, Ant. การให้อภัย, Example: นักจิตวิทยากล่าวว่าความเคียดแค้นเป็นจิตใต้สำนึกที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาตมาดร้าย[ākhātmatrāi] (v) EN: have a great malice
อกุศลเจตนา[akusonlajēttanā] (n) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent
เจตนาร้าย[jēttanā rāi] (x) EN: with malice ; with evil intent ; malicious
แค้น[khaēn] (v) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle  FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
คิดร้าย[khit rāi] (v, exp) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts  FR: être animé de mauvaises intentions
แกล้ง[klaēng] (v) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice  FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ประสงค์ร้าย[prasongrāi] (v) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MALICE M AE1 L AH0 S
MALICE M AE1 L IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malice (n) mˈælɪs (m a1 l i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶意[è yì, ㄜˋ ㄧˋ, / ] malice; evil intention, #7,852 [Add to Longdo]
恶感[è gǎn, ㄜˋ ㄍㄢˇ, / ] malice; ill will, #79,102 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] TH: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น  EN: malice

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bosheit { f }; Arglist { f } | Bosheiten { pl } | aus Bosheit | aus lauter Bosheitmalice | malices | out of malice | from pure malice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n, adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) [Add to Longdo]
悪気[わるぎ, warugi] (n) ill will; malice; evil intent; ill feeling; distrust; (P) [Add to Longdo]
意趣[いしゅ, ishu] (n) grudge; malice; spite [Add to Longdo]
意趣遺恨[いしゅいこん, ishuikon] (n) grudge; spite; malice; rancor [Add to Longdo]
怨念[おんねん, onnen] (n) grudge; malice; hatred [Add to Longdo]
害意[がいい, gaii] (n) malice; malicious intent; intent to kill [Add to Longdo]
害心[がいしん, gaishin] (n) evil intentions; malice [Add to Longdo]
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P) [Add to Longdo]
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1, 釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr, n-suf) (8) counter for stitches; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malice \mal"ice\ (m[a^]l"[i^]s), n. [F. malice, fr. L. malitia,
   from malus bad, ill, evil, prob. orig., dirty, black; cf. Gr.
   me`las black, Skr. mala dirt. Cf. {Mauger}.]
   1. Enmity of heart; malevolence; ill will; a spirit
    delighting in harm or misfortune to another; a disposition
    to injure another; a malignant design of evil. "Nor set
    down aught in malice." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Envy, hatred, and malice are three distinct passions
       of the mind.             --Ld. Holt.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Any wicked or mischievous intention of the mind; a
    depraved inclination to mischief; an intention to vex,
    annoy, or injure another person, or to do a wrongful act
    without just cause or cause or excuse; a wanton disregard
    of the rights or safety of others; willfulness.
    [1913 Webster]
 
   {Malice aforethought} or {Malice prepense}, malice previously
    and deliberately entertained.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Spite; ill will; malevolence; grudge; pique; bitterness;
     animosity; malignity; maliciousness; rancor; virulence.
 
   Usage: See {Spite}. -- {Malevolence}, {Malignity},
      {Malignancy}. Malice is a stronger word than
      malevolence, which may imply only a desire that evil
      may befall another, while malice desires, and perhaps
      intends, to bring it about. Malignity is intense and
      deepseated malice. It implies a natural delight in
      hating and wronging others. One who is malignant must
      be both malevolent and malicious; but a man may be
      malicious without being malignant.
      [1913 Webster]
 
         Proud tyrants who maliciously destroy
         And ride o'er ruins with malignant joy.
                          --Somerville.
      [1913 Webster]
 
         in some connections, malignity seems rather more
         pertinently applied to a radical depravity of
         nature, and malignancy to indications of this
         depravity, in temper and conduct in particular
         instances.            --Cogan.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malice \Mal"ice\, v. t.
   To regard with extreme ill will. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malice
   n 1: feeling a need to see others suffer [syn: {malice},
      {maliciousness}, {spite}, {spitefulness}, {venom}]
   2: the quality of threatening evil [syn: {malevolence},
     {malevolency}, {malice}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top