ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้มัวหมอง

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้มัวหมอง-, *ทำให้มัวหมอง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลือกกลั้วทำให้มัวหมอง, ทำให้มีมลทิน, เช่น ไม่มีอะไรมาเกลือกกลั้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even tarnished by blood and calamity, such a thing yet can hold value...ทำให้มัวหมองแม้ โดยเลือดและภัยพิบัติ, สิ่งดังกล่าว ยังสามารถเก็บค่า ... Sacramentum (2012)
It dies of weariness, of witherings, of tarnishings."มันตายเพราะความอ่อนแอ การดูหมิ่น และการทำให้มัวหมอง All That Remains (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defile[VT] ทำให้มัวหมองหรือมีมลทิน, See also: ทำให้แปดเปื้อน, ทำลายชื่อเสียง, Syn. dishonor, sully, Ant. honor, appreciate
sully[VT] ทำให้มีมลทิน, See also: ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. blemish, defile, disgrace, dishonor
tarnish[VT] ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. blemish, soil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness

English-Thai: Nontri Dictionary
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top