ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malicious

M AH0 L IH1 SH AH0 S   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malicious-, *malicious*, maliciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malicious[ADJ] มุ่งร้าย, See also: ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, ผูกพยาบาท, Syn. spiteful, malevolent
maliciously[ADV] อย่างมุ่งร้าย, See also: อย่างประสงค์ร้าย, อย่างอาฆาตแค้น, อย่างผูกพยาบาท
maliciousness[N] ความมุ่งร้าย, See also: การประสงค์ร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malicious(มะลิช'เชิส) adj. มุ่งร้าย,ปองร้าย,มุ่งร้าย,ผูกพยาบาท., See also: maliciously adv. maliciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious accusationการกล่าวหาโดยเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious actการจงใจกระทำผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious arrestการจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damageความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [ดู criminal damage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious falsehoodข้อความใส่ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious injuryการทำร้ายร่างกายโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious killingการฆ่าคนโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Violence, malicious mischief and disrupting the public.ทำร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท และบุกรุกที่สาธารณะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Your malicious creative exec.นักบริหารมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมของคุณ Happily N'Ever After (2006)
Malicious lies spread by jealous competitors.เรื่องร้าย ๆ จากคู่แข่งที่อิจฉาน่ะ Listen to the Rain on the Roof (2006)
Time, clearly as if it had a malicious intent, slowly ebbed away above me.เวลา... ที่ดูคล้ายจะมีเจตนาร้าย ลดลงช้าๆ ในความรู้สึกของฉัน 5 Centimeters Per Second (2007)
It has been announced, however, that it is technologically impossible to purposely misuse OZ's system for malicious intent.อย่างไรก็ตาม ทางเทคนิคแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ ระบบของ OZ เพื่อก่อเหตุร้ายโดยเจตนา Summer Wars (2009)
You don't know the truth. You badmouth others. You're a malicious comment.เธอมันไม่รู้อะไร แต่เธอกลับแพร่ข่าวลือซี้ซั้วไปทั่ว Episode #1.8 (2010)
You're a victim of malicious comments.งั้นเธอก็ตกเป็นเหยื่อของการนินทา Episode #1.6 (2010)
Malicious comments?คืออะไรหรอ? Episode #1.6 (2010)
I've got a dream) *I'm malicious mean and scary.*font color = "# 808080" [เพลง: "ฉันได้มีความฝัน"] ♪ผมที่เป็นอันตรายและน่ากลัวเฉลี่ย ♪ Tangled (2010)
Unlawful trespass, tampering with a police vehicle, malicious mischief...ข้อหาบุกรุกและ ยุ่งกับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีเจตนาร้าย I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
It looks for malicious intent.มันมองหาจุดประสงค์ร้าย Ghosts (2011)
Callum practices left-- evil, malicious juju.แคลลัม ฝึกมาทางด้านซ้าย... ชั่วร้าย เครื่องรางชั่วร้าย Return (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maliciousBeware of 'One Ring' malicious nuisance calls!!
maliciousMalicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.
maliciousThere are frequent instances of malicious door-to-door selling, such as pushing water purifiers on people after carrying out water quality tests without permission.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าชัง[ADJ] hateful, See also: malicious, malevolent, Syn. น่ารังเกียจ, ต่ำช้า, Ant. น่าสรรเสริญ, น่าชม, น่าชื่นชม, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious   
การฟ้องเท็จ[n. exp.] (kān føng thet) EN: malicious prosecution   
การฆ่าคนโดยเจตนา[n. exp.] (kān khā khon dōi jēttanā) EN: malicious killing   
น่าชัง[v.] (nāchang) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent   
น่าชัง[adj.] (nāchang) EN: hateful ; malicious ; malevolent   FR: abominable
ปองร้าย[v. exp.] (pøng rāi) EN: be malicious ; intend to harm ; have ill will   FR: tramer ; manigancer
ประสงค์ร้าย[v.] (prasongrāi) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm   
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
หวังร้าย[adj.] (wang rāi) EN: malicious ; with ill will   

CMU English Pronouncing Dictionary
MALICIOUS M AH0 L IH1 SH AH0 S
MALICIOUSLY M AH0 L IH1 SH IH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malicious (j) mˈəlˈɪʃəs (m @1 l i1 sh @ s)
maliciously (a) mˈəlˈɪʃəsliː (m @1 l i1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶毒[è dú, ㄜˋ ㄉㄨˊ, / ] malicious, #16,411 [Add to Longdo]
厉鬼[lì guǐ, ㄌㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] malicious spirit; devil, #56,695 [Add to Longdo]
恶声[è shēng, ㄜˋ ㄕㄥ, / ] malicious abuse; lewd song; evil reputation, #129,491 [Add to Longdo]
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] malicious; treacherous; wicked and crafty, #138,203 [Add to Longdo]
恶意中伤[è yì zhōng shāng, ㄜˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄤ, / ] malicious libel; slander [Add to Longdo]
恶意代码[è yì dài mǎ, ㄜˋ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] malicious code (e.g. virus); malware [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
悪心[おしん, oshin] (n) (See おしん) evil thought; malicious motive [Add to Longdo]
悪念[あくねん, akunen] (n) evil thought; malicious motive; spite [Add to Longdo]
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean [Add to Longdo]
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na,n) malicious; ill-tempered; unkind; (P) [Add to Longdo]
陰口(P);蔭口;影口(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P) [Add to Longdo]
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady [Add to Longdo]
害意[がいい, gaii] (n) malice; malicious intent; intent to kill [Add to Longdo]
邪気[じゃき;じゃけ(ok);ざけ(ok), jaki ; jake (ok); zake (ok)] (n) (1) (じゃき only) maliciousness; ill will; (2) (じゃき only) noxious gas; (3) (arch) (See 物の怪) (vengeful) ghost; specter; spectre [Add to Longdo]
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malicious \Ma*li"cious\, a. [Of. malicius, F. malicieux, fr. L.
   malitiosus. See {Malice}.]
   1. Indulging or exercising malice; harboring ill will or
    enmity.
    [1913 Webster]
 
       I grant him bloody, . . .
       Sudden, malicious, smacking of every sin
       That has a name.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from hatred or ill will; dictated by malice;
    as, a malicious report; malicious mischief.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) With wicked or mischievous intentions or motives;
    wrongful and done intentionally without just cause or
    excuse; as, a malicious act.
    [1913 Webster]
 
   {Malicious abandonment}, the desertion of a wife or husband
    without just cause. --Burrill.
 
   {Malicious prosecution} or {Malicious arrest} (Law), a wanton
    prosecution or arrest, by regular process in a civil or
    criminal proceeding, without probable cause. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ill-disposed; evil-minded; mischievous; envious;
     malevolent; invidious; spiteful; bitter; malignant;
     rancorous; malign.
     [1913 Webster] -- {Ma*li"cious*ly}, adv. --
     {Ma*li"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malicious
   adj 1: having the nature of or resulting from malice; "malicious
       gossip"; "took malicious pleasure in...watching me
       wince"- Rudyard Kipling [ant: {unmalicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top