Search result for

resentment

(42 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resentment-, *resentment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resentment[N] ความไม่พอใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. bitterness, offense, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน

English-Thai: Nontri Dictionary
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spoiled cub with a spike in its paw. Riven with resentment.เหมือนลูกสัตว์ป่าที่ถูกตามใจ พร้อมที่จะใช้เขี้ยวเล็บจิกข่วนไปทั่ว The Other Boleyn Girl (2008)
Your resentment is delicious.มุกเธอ.. ก็ตลกดีนะ Pilot (2009)
It's possible that anyone in the lab could be harboring a grudge or feeling resentment...มันเป็นไปได้ที่ใครบางคนในแล็บอาจมีความแค้นหรือไม่พอใจอยู่ Episode #1.3 (2009)
- Yes? Please investigate any terrorist groups that may harbor resentment towards the police.คุณไปตรวจสอบหากลุ่มก่อการร้าย ที่ต่อต้านตำรวจดูที Episode #1.7 (2009)
Um... Do you have any idea who might harbor resentment against the two of them? I...คุณพอจะรู้หรือนึกถึงใครที่มีความโกรธแค้น กับคนทั้งสองมั๊ยครับ? Episode #1.7 (2009)
It's the kind of work that leaves no lack of seeds of resentment.แต่พวกคุณรู้มั๊ยว่า งานของท่าน มักจะทำให้เราลำบากอยู่เสมอ Episode #1.7 (2009)
And staying in an unhappy marriage... now is not the time or the place... staying in an unhappy marriage, a marriage that I've outgrown, a marriage full of ultimatums and numbness and resentment...และอยู่ ในขีวิตสมรสที่ไม่มีความสุข ตอนนี้ไม่ใช่เวลา หรือสถานที่-- ที่จะต้องจมอยู่กับชีวิตคู่ที่ผิดหวัง ชีวิตคู่ที่หนูนิสัยไม่ดี Holidaze (2009)
So we can look at the community as a single dysfunctional personality, dealing with sexual infidelity, indebtedness, resentment...เอาล่ะเราสามารถมองชุมชน ในฐานะหน่วยหนึ่ง ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ อย่างการเผชิญหน้ากับ การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Well, ten years is a long time to continue with resentment.ว้าว 10 ปีแก้แค้นไม่สายไปหน่อยเหรอ Push (2009)
Resentment.ความน้อยเนื้อต่ำใจ Devil (2010)
I want to not be filled with anger and-and... pain and resentment.ผมไม่อยากรู้สึก โกรธ และ.. เจ็บปวด และไม่พอใจ The X in the File (2010)
Reunions can rekindle old feelings of resentment.งานคืนสู่เหย้าอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจเก่าๆประทุขึ้น The Death of the Queen Bee (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resentmentHe felt a resentment against his uncle for taking him in.
resentmentI feel resentment against your unwarranted criticism.
resentmentThe resentment runs deep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขุ่นข้อง[N] resentment, See also: misgiving, umbrage, offense, Syn. ความขุ่นข้องหมองใจ, Example: เขาพยายามแผ่เมตตาเพื่อดับโทสะ พยาบาท ความขุ่นข้องต่างๆ เสีย, Thai definition: การผิดใจกัน
ความคับแค้นใจ[N] anger, See also: resentment, indignation, wrath, fury, rage, outrage, Syn. ความแค้นใจ, ความคับข้องใจ, Example: หัวหน้ายังคงความสงบเงียบไว้จนคนงานระบายความคับแค้นใจหมดสิ้น
ความน้อยใจ[N] resentment, See also: offense, pique, displeasure, Syn. ความน้อยอกน้อยใจ, ความน้อยเนื้อต่ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
ความไม่เป็นมิตร[n. exp.] (khwām mai pen mit) EN: hostility ; animosity ; resentment   
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESENTMENT    R AH0 Z EH1 N T M AH0 N T
RESENTMENT    R AH0 Z EH1 N M AH0 N T
RESENTMENTS    R AH0 Z EH1 N T M AH0 N T S
RESENTMENTS    R AH0 Z EH1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resentment    (n) (r i1 z e1 n t m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
欝憤;鬱憤[うっぷん, uppun] (n) resentment; grudge; anger [Add to Longdo]
怨嗟[えんさ, ensa] (n,vs) (deeply held) resentment [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]
業腹[ごうはら, gouhara] (adj-na,n) spite; resentment [Add to Longdo]
激憤[げきふん, gekifun] (n,vs) resentment; indignation [Add to Longdo]
欠望;闕望[けつぼう, ketsubou] (n,vs) disappointment; disillusion; resentment [Add to Longdo]
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P) [Add to Longdo]
恨みつらみ;恨み辛み[うらみつらみ, uramitsurami] (n) pent-up resentment; grudges and hard feelings [Add to Longdo]
恨み骨髄に徹する[うらみこつずいにてっする, uramikotsuzuinitessuru] (exp,vs-s) to have a deep grudge; to bear deep resentment towards someone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resentment \Re*sent"ment\ (-ment), n. [F. ressentiment.]
   1. The act of resenting.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of holding something in the mind as a subject of
    contemplation, or of being inclined to reflect upon
    something; a state of consciousness; conviction; feeling;
    impression. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He retains vivid resentments of the more solid
       morality.               --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       It is a greater wonder that so many of them die,
       with so little resentment of their danger. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. In a good sense, satisfaction; gratitude. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The Council taking notice of the many good services
       performed by Mr. John Milton, . . . have thought fit
       to declare their resentment and good acceptance of
       the same.               --The Council
                          Book (1651).
    [1913 Webster]
 
   4. In a bad sense, strong displeasure; anger; hostility
    provoked by a wrong or injury experienced.
    [1913 Webster]
 
       Resentment . . . is a deep, reflective displeasure
       against the conduct of the offender. --Cogan.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Anger; irritation; vexation; displeasure; grudge;
     indignation; choler; gall; ire; wrath; rage; fury.
 
   Usage: {Resentment}, {Anger}. Anger is the broader term,
      denoting a keen sense of disapprobation (usually with
      a desire to punish) for whatever we feel to be wrong,
      whether directed toward ourselves or others.
      Resentment is anger exicted by a sense of personal
      injury. It is, etymologically, that reaction of the
      mind which we instinctively feel when we think
      ourselves wronged. Pride and selfishness are apt to
      aggravate this feeling until it changes into a
      criminal animosity; and this is now the more common
      signification of the term. Being founded in a sense of
      injury, this feeling is hard to be removed; and hence
      the expressions bitter or implacable resentment. See
      {Anger}.
      [1913 Webster]
 
         Anger is like
         A full-hot horse, who being allowed his way,
         Self-mettle tires him.      --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Can heavently minds such high resentment show,
         Or exercise their spite in human woe? --Dryden.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resentment
   n 1: a feeling of deep and bitter anger and ill-will [syn:
      {resentment}, {bitterness}, {gall}, {rancor}, {rancour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top