Search result for

ความแค้น

(7 entries)
(0.0429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความแค้น-, *ความแค้น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแค้นใจ    [N] rancor, See also: resentfulness, malice, Syn. ความแค้น, ความคับแค้นใจ, Example: สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของเธอในเวลานี้คือความแค้นใจที่ถูกประณาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrath    [N] ความโกรธเคือง, See also: ความแค้น, ความโมโห, ความฉุนเฉียว, การมีโทสะ, Syn. anger, fury, rage, Ant. affection, fondness, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon

English-Thai: Nontri Dictionary
ire(n) ความโกรธ,ความแค้น,ความโมโห,ความเดือดดาล
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น

Are you satisfied with the result?

Go to Top