ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

murder

M ER1 D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murder-, *murder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
murder(vt) ฆาตกรรม, See also: ฆ่า, สังหาร, ทำลายชีวิต, Syn. kill, assassinate, slaughter, slay
murder(vt) ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, Syn. destroy, spoil, mangle, mutilate
murder(n) การฆาตกรรม, See also: การฆ่าฟัน, การสังหาร, Syn. killing, slaying, crime
murderer(n) ฆาตกร, See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน, Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer(n) ฆาตกร
murderess(n) ฆาตกรหญิง
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม, See also: เกี่ยวกับการฆ่า, Syn. homicidal, bloodthirsty
murderous(adj) ร้ายแรง, See also: รุนแรง, ซึ่งเป็นอันตรายถึงตาย, ซึ่งทำให้ถึงตายได้, Syn. devastating, fatal
murderously(adv) อย่างอันตรายมาก, Syn. cruelly, viciously
murderousness(n) การกระทำฆาตกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
murder(เมอ'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทำฆาตกรรม, ทำลาย, See also: murderer n. murderess n., Syn. slay
murderous(เมอ'เดอเริส) adj. เกี่ยวกับการฆาตกรรม, ยากที่สุด, อันตรายยิ่ง., Syn. homicidal

English-Thai: Nontri Dictionary
murder(n) การฆาตกรรม, การสังหาร, การทำลาย
murder(vt) ฆ่าคน, ทำลาย, สังหาร
murderer(n) ฆาตกร, คนร้าย, มือสังหาร, นักฆ่า
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
murderการฆ่าคน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
murderการฆ่าคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
murderการฆ่าคน [ ดู homicide และ manslaughter ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
murder, premeditatedการฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
murder, premeditatedการฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murderฆาตกรรม [TU Subject Heading]
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก 12 Angry Men (1957)
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา 12 Angry Men (1957)
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์ 12 Angry Men (1957)
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่ 12 Angry Men (1957)
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed. 12 Angry Men (1957)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
You come on my daughter's wedding day and ask me to murder for money.คุณมาในวันแต่งงานของลูกสาวของฉันและถามฉันจะฆ่าเพื่อเงิน The Godfather (1972)
In 25 years, there's never been a shooting or a murder in this town.ใน 25 ปี ไม่เคยมีเหตุยิงกัน หรือฆาตกรรมในเมืองนี่เลย Jaws (1975)
If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it.ถ้าเราได้เสรีภาพมาด้วยการฆ่า และนองเลือด ผมไม่เอาด้วย Gandhi (1982)
Let's consider each murder one by one.ลองพิจารณาคดีฆาตกรรมทีละอัน Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
murderAmbition drove him to murder.
murderCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
murderDid the police find any trace of the murderer?
murderDo you remember the mysterious murder?
murderFingerprints left in the room proved the murderer's guilt.
murderHaving been convicted of murder, he was sentenced to life imprisonment.
murderHe brought out the truth of the murder case.
murderHe committed five murders.
murderHe decided to put the murder trial first in the evening news.
murderHe has a morbid fondness for murder mysteries.
murderHe is accused of murder.
murderHe is allegedly the murderer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข่นฆ่า(v) kill, See also: murder, slaughter, Syn. ฆ่า, เข่น, Example: ศัตรูคอยจ้องจะเข่นฆ่าตระกูลเราให้หมดไปจากโลกนี้, Thai Definition: ทำร้ายโดยใช้กำลังให้ถึงแก่ชีวิตเพราะความโกรธแค้น
ฆาตกร(n) murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร้ายฆ่าคน
ฆาตกรรม(n) murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai Definition: การฆ่าคน
การลอบสังหาร(n) assassination, See also: murder, Syn. การลอบฆ่า, Example: ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อต้านนักศึกษากับขบวนการนักศึกษานำไปสู่การลอบสังหารและทำร้ายผู้นำประชาชน, Thai Definition: การทำลายชีวิตผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้
วิสามัญฆาตกรรม(v) murder legally, See also: extrajudicially kill, Example: ตำรวจปราบปราบยาเสพติดวิสามัญฆาตกรรม 2 ศพ ที่อาคารเจริญสุขแมนชั่น, Thai Definition: ฆาตกรรมที่กระทำตามหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฆ่าคน[kān khā khon] (n, exp) EN: murder ; killing  FR: meurtre [ m ]
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คดีฆาตกรรม[khadī khāttakam] (n, exp) EN: murder case  FR: affaire de meutre [ f ]
ฆ่าคน[khā khon] (v, exp) EN: murder  FR: tuer ; assassiner
ฆ่าคนตาย[khā khon tāi] (v, exp) EN: murder  FR: assassiner
ฆาตกร[khātkakøn] (n) EN: murderer ; killer
ฆาตกร[khāttakøn] (n) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin  FR: meutrier [ m ] ; assassin [ m ] ; tueur [ m ]
ผู้ร้ายฆ่าคน[phūrāi khā khon] (n, exp) EN: killer ; murderer  FR: meurtrier [ m ] ; tueur [ m ] ; assassin [ m ]
ปมสังหาร[pom sanghān] (n, exp) EN: clues of murder ; murder case
สังหาร[sanghān] (v) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate  FR: exterminer ; détruire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MURDER M ER1 D ER0
MURDERS M ER1 D ER0 Z
MURDERED M ER1 D ER0 D
MURDERER M ER1 D ER0 ER0
MURDERERS M ER1 D ER0 ER0 Z
MURDERING M ER1 D ER0 IH0 NG
MURDEROUS M ER1 D ER0 AH0 S
MURDERER'S M ER1 D ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murder (v) mˈɜːʳdər (m @@1 d @ r)
murders (v) mˈɜːʳdəz (m @@1 d @ z)
murdered (v) mˈɜːʳdəd (m @@1 d @ d)
murderer (n) mˈɜːʳdərər (m @@1 d @ r @ r)
murderers (n) mˈɜːʳdərəz (m @@1 d @ r @ z)
murderess (n) mˈɜːʳdərɪs (m @@1 d @ r i s)
murdering (v) mˈɜːʳdərɪŋ (m @@1 d @ r i ng)
murderous (j) mˈɜːʳdərəs (m @@1 d @ r @ s)
murderesses (n) mˈɜːʳdərɪsɪz (m @@1 d @ r i s i z)
murderously (a) mˈɜːʳdərəsliː (m @@1 d @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀害[shā hài, ㄕㄚ ㄏㄞˋ,   /  ] murder #8,487 [Add to Longdo]
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ,  ] murderer #9,325 [Add to Longdo]
谋杀[móu shā, ㄇㄡˊ ㄕㄚ,   /  ] murder; premeditated murder #15,067 [Add to Longdo]
杀气[shā qì, ㄕㄚ ㄑㄧˋ,   /  ] murderous look #19,545 [Add to Longdo]
血案[xuè àn, ㄒㄩㄝˋ ㄢˋ,  ] murder case #24,044 [Add to Longdo]
杀人案[shā rén àn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄢˋ,    /   ] murder case; homicide case #26,205 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] murder a superior #29,123 [Add to Longdo]
杀人犯[shā rén fàn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄈㄢˋ,    /   ] murderer; homicide #32,091 [Add to Longdo]
凶杀[xiōng shā, ㄒㄩㄥ ㄕㄚ,   /  ] murder; killing #34,414 [Add to Longdo]
凶杀案[xiōng shā àn, ㄒㄩㄥ ㄕㄚ ㄢˋ,    /   ] murder case #40,665 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mordprozess { m } [ jur. ]murder trial [Add to Longdo]
Raubmord { m }murder with robbery; holdup murder [Add to Longdo]
Schwarm { m } | Krähenschwarm { m }murder | murder of crows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺人[さつじん, satsujin] (n, adj-no) murder; (P) #1,563 [Add to Longdo]
殺害[さつがい(P);せつがい(ok);せちがい(ok), satsugai (P); setsugai (ok); sechigai (ok)] (n, vs) killing; murder; (P) #2,387 [Add to Longdo]
殺し[ころし, koroshi] (n) a murder; (P) #3,363 [Add to Longdo]
殺意[さつい, satsui] (n) intent to kill; intent to murder; (P) #13,403 [Add to Longdo]
ばらす[barasu] (v5s, vt) (1) to expose; to lay open (e.g. secret); (2) to take to pieces; (3) to kill; to murder; (P) [Add to Longdo]
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
デモサイド[demosaido] (n) democide; the murder of any person or people by a government [Add to Longdo]
悪い事は出来ぬもの[わるいことはできぬもの, waruikotohadekinumono] (exp) (id) (arch) Murder will out [Add to Longdo]
危める;殺める[あやめる, ayameru] (v1, vt) to wound; to murder [Add to Longdo]
兇行;凶行[きょうこう, kyoukou] (n) violence; murder; crime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Murder \Mur"der\, v. t. [imp. & p. p. {Murdered}
   (m[^u]r"d[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Murdering}.] [OE.
   mortheren, murtheren, AS. myr[eth]rian; akin to OHG.
   murdiren, Goth. ma['u]r[thorn]rjan. See {Murder}, n.]
   1. To kill with premediated malice; to kill (a human being)
    willfully, deliberately, and unlawfully. See {Murder}, n.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy; to put an end to.
    [1913 Webster]
 
       [Canst thou] murder thy breath in middle of a word?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To mutilate, spoil, or deform, as if with malice or
    cruelty; to mangle; as, to murder the king's English.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To kill; assassinate; slay. See {Kill}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Murder \Mur"der\ (m[^u]r"d[~e]r), n. [OE. morder, morther, AS.
   mor[eth]or, fr. mor[eth] murder; akin to D. moord, OS.
   mor[eth], G., Dan., & Sw. mord, Icel. mor[eth], Goth.
   ma['u]r[thorn]r, OSlav. mr[=e]ti to die, Lith. mirti, W. marw
   dead, L. mors, mortis, death, mori, moriri, to die, Gr.
   broto`s (for mroto`s) mortal, 'a`mbrotos immortal, Skr. m[.r]
   to die, m[.r]ta death. [root]105. Cf. {Amaranth}, {Ambrosia},
   {Mortal}.]
   The offense of killing a human being with malice prepense or
   aforethought, express or implied; intentional and unlawful
   homicide. "Mordre will out." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The killing of their children had, in the account of
      God, the guilt of murder, as the offering them to idols
      had the guilt of idolatry.        --Locke.
   [1913 Webster]
 
      Slaughter grows murder when it goes too far. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Note: Murder in the second degree, in most jurisdictions, is
      a malicious homicide committed without a specific
      intention to take life. --Wharton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 murder
   n 1: unlawful premeditated killing of a human being by a human
      being [syn: {murder}, {slaying}, {execution}]
   v 1: kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss
      ordered his enemies murdered" [syn: {murder}, {slay},
      {hit}, {dispatch}, {bump off}, {off}, {polish off},
      {remove}]
   2: alter so as to make unrecognizable; "The tourists murdered
     the French language" [syn: {mangle}, {mutilate}, {murder}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top