Search result for

malignant

(48 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malignant-, *malignant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malignant[ADJ] เป็นอันตราย, See also: ร้ายแรง, มีภัย, อันตรายมาก
malignant[ADJ] ที่มุ่งร้าย
malignantly[ADV] อย่างชั่วร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile

English-Thai: Nontri Dictionary
malignant(adj) ร้าย,ร้ายแรง,ถึงตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malignantร้าย, ร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignant hypertensionความดันเลือดสูงร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malignant tumourเนื้องอกร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malignantมะเร็ง, ชนิดร้าย, ร้ายแรง, ชนิดร้ายแรง, ภาวะร้ายแรง, ชนิดรุนแรง, มะเร็งแท้ [การแพทย์]
Malignant Changesการกลายเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Malignant Formชนิดร้ายแรง [การแพทย์]
Malignant Hyperthermiaความร้อนสูงขั้นรุนแรง [การแพทย์]
Malignant, Potentiallyกลายเป็นเนื้องอกร้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The type of cancer you have is malignant and inoperable.ชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น มันร้ายแรงและรักษาให้หายขาดไม่ได้ Saw VI (2009)
Specializing in psychopathy, malignant narcissism disorder--เชี่ยวชาญโรคจิต อาการคลุ้มคลั่งหลงรักตัวเอง อย่างรุนแรง Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
They look more like malignant tumors.พวกมันดูเหมือนเนื้อร้ายมากกว่านะ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Clusters of malignant sarcomas.กลุ่มเนื้องอกของซาร์โคมาส์ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
She's a malignant narcissist, this is about prestige, power, self-affirmation.เธอเจตนาชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี อำนาจ ประกาศศักดาตัวเอง Episode #1.1 (2010)
Alice Morgan is a malignant narcissist.อลิซ มอร์แกนเจตนาชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว Episode #1.2 (2010)
Flattery to appease a malignant narcissist - a frivolous tactic.ประจบสอพลอเพื่อเอาใจ ชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว... ชั้นเชิงเล็กๆน้อยๆ Episode #1.2 (2010)
MRI suggests a massive intradural malignant schwannoma neurofibrosarcoma extending in the psoas muscle with nerve root compression syndrome and bone erosion.ผลสแกน MRI บอกว่ามีก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ ชวันโนมา นิวโรไฟโบรซาโคม่า.. ลามเข้าไปยังส่วนกล้ามเนื้อ 50/50 (2011)
- It's a malignant tumor.- มันคือก้อนเนื้อร้ายครับ 50/50 (2011)
(VOICE FADING) the P53 gene that causes the growth of malignant cells...ยีนส์ พี53 ทำให้เกิดการเติบโต ของเซลล์ที่ผิดปกติ 50/50 (2011)
Like a malignant tumor She's got no sense of humorเหมือนก้อนเมร็งในสมอง เธอไม่มีอารมณ์ขันเลย A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I mean, someone once said that every seed, even malignant ones...ฉันหมายถึง,ใครคนหนึ่งเคยพูดว่า\ ทุกๆเมล็ดพันธ์,แม้แต่อันที่ชั่วร้าย Divining Rod (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝีกาฬ[N] malignant sore, See also: kind of severe pustule, Syn. โรคฝีกาฬ, Example: ในสมัยก่อน ประชาชนเสียชีวิตเนื่องจากฝีกาฬกันเป็นจำนวนมาก, Count unit: หัว, Thai definition: ฝีสีดำ มีพิษร้าย มักทำให้ผู้ป่วยถึงตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule   
เนื้อร้าย[n. exp.] (neūarai) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene   FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain

CMU English Pronouncing Dictionary
MALIGNANT    M AH0 L IH1 G N AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malignant    (j) (m @1 l i1 g n @ n t)
malignantly    (a) (m @1 l i1 g n @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪疾[あくしつ, akushitsu] (n) malignant or virulent disease [Add to Longdo]
悪質[あくしつ, akushitsu] (adj-na,n) bad quality; malignancy; vicious; malignant; (P) [Add to Longdo]
悪症[あくしょう, akushou] (n) malignant or virulent disease [Add to Longdo]
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P) [Add to Longdo]
悪性リンパ腫;悪性リンパしゅ[あくせいリンパしゅ, akusei rinpa shu] (n) malignant lymphoma [Add to Longdo]
悪性黒色腫[あくせいこくしょくしゅ, akuseikokushokushu] (n) malignant melanoma [Add to Longdo]
悪性腫瘍[あくせいしゅよう, akuseishuyou] (n) malignant tumor; malignant tumour [Add to Longdo]
悪性新生物[あくしょうしんせいぶつ, akushoushinseibutsu] (n) malignant growth [Add to Longdo]
悪性水腫[あくせいすいしゅ, akuseisuishu] (n) malignant edema; malignant oedema [Add to Longdo]
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶性[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation) [Add to Longdo]
恶神[è shén, ㄜˋ ㄕㄣˊ, / ] malignant deity; fiend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invasive \In*va"sive\, a. [LL. invasivus: cf. F. invasif. See
   {Invade}.]
   1. Tending to invade; characterized by invasion; aggressive.
    "Invasive war." --Hoole.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) tending to spread, especially tending to intrude
    into healthy tissue; -- used mostly of tumors. [Narrower
    terms: {malignant}] PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malignant \ma*lig"nant\, a. [L. malignans, -antis, p. pr. of
   malignare, malignari, to do or make maliciously. See
   {Malign}, and cf. {Benignant}.]
   1. Disposed to do harm, inflict suffering, or cause distress;
    actuated by extreme malevolence or enmity; virulently
    inimical; bent on evil; malicious.
    [1913 Webster]
 
       A malignant and a turbaned Turk.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized or caused by evil intentions; pernicious.
    "Malignant care." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Some malignant power upon my life.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Something deleterious and malignant as his touch.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Tending to produce death; threatening a fatal
    issue; virulent; as, malignant diphtheria.
    [1913 Webster]
 
   {Malignant pustule} (Med.), a very contagious disease
    produced by infection of subcutaneous tissues with the
    bacterium {Bacillus anthracis}. It is transmitted to man
    from animals and is characterized by the formation, at the
    point of reception of the infection, of a vesicle or
    pustule which first enlarges and then breaks down into an
    unhealthy ulcer. It is marked by profound exhaustion and
    often fatal. The disease in animals is called {charbon};
    in man it is called {cutaneous anthrax}, and formerly was
    sometimes called simply {anthrax}.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malignant \Ma*lig"nant\, n.
   1. A man of extreme enmity or evil intentions. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Hist.) One of the adherents of Charles I. or Charles
    II.; -- so called by the opposite party.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malignant
   adj 1: dangerous to health; characterized by progressive and
       uncontrolled growth (especially of a tumor) [ant:
       {benign}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top