Search result for

benign

(49 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benign-, *benign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benign[N] เนื้องอก (ไม่อันตราย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benign(บิไนน์') adj. เมตตา,กรุณา,ใจดี,ปรานี,ลักษณะดี, Syn. kindly
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี,มีอิทธิพลที่ดีต่อ,มีประโยชน์ต่อ,ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness

English-Thai: Nontri Dictionary
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benign hypertensionความดันเลือดสูงไม่ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
benign migratory glossitisลิ้นอักเสบลามไม่รุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
benign tumourเนื้องอกไม่ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
benign; benignantไม่ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
benignant; benignไม่ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benignเนื้องอกชนิดธรรมดา,ไม่ร้ายแรง,เนื้องอกธรรมดา,ชนิดไม่ร้ายแรง,ไม่รุนแรง,ชนิดไม่รุนแรง,ไม่ร้าย,ชนิดไม่ร้าย [การแพทย์]
Benign Formอย่างอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Benign, but substantial.เนื้องอกไม่อันตรายแต่เกาะแน่น Nights in Rodanthe (2008)
Even if it had, the chip should have remained benign.ถึงแม้จะเกิดเหตุแบบนั้น ชิปก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดี Dream Logic (2009)
Parker, you know, I used to think it was benign neglect, but now I see that you're intentionally screwing me.Parker รู้ไหม ฉันเคยคิดว่าคุณเมินฉัน แต่ตอนนี้ฉันรุ้แล้วว่าคุณตั้งใจแกล้งฉัน Avatar (2009)
Amy pointed out that between the two of us, our genetic material has the potential of producing the first in a line of intellectually superior, benign overlords to guide humanity to a brighter tomorrow.เอมี่ชี้ให้เห็นว่า ระหว่างเราสองคน กรรมพันธุของเรามีความเป็นไปได้สูง ที่จะสามารถผลิต The Robotic Manipulation (2010)
why do Spirits take the form of such benign things?ทำไมจิตถึงได้เลือกรูปร่างที่อ่อนโยนเช่นนั้นละ? The Last Airbender (2010)
Mass in your kidney could be a complex cyst, it could be benign...ก้อนในไตคุณอาจเป็นถุงที่ดูซับซ้อน อาจเป็นเนื้องอก.. Bombshells (2011)
The tumor was benign.ก้อนคือเนื้องอก Bombshells (2011)
Their conversation was benign, what little we could hear of it.การสนทนานั้นพูดกันอย่างสุภาพ ซึ่งเราได้ยินเพียงนิดหน่อย Clean Skin (2011)
So, you can go back to your policy of benign neglect.พ่อกับแม่จะได้กลับไปใช้นโยบายไม่สนใจหนูเหมือนเดิม Open House (2011)
It's fun, relatively benign and costs about as much as a soda pop at the local drugstore.มันสนุกที่ค่อนข้างอ่อนโยน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการมากที่สุดเท่าที่ เป็นป๊อปโซดาที่ร้านขายยาท้องถิ่น Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
You make it sound like what you do is benign.คุณพูดให้มันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ดี 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
It started out benign.ตอนเริ่มแรกมันก็ดี Beyond Redemption (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจบุญ[X] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious   FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
เมตตา[adj.] (mēttā) EN: charitable ; benign   FR: charitable

CMU English Pronouncing Dictionary
BENIGN    B AH0 N AY1 N
BENIGNA    B EH0 N IY1 G N AH0
BENIGNO    B EH2 N IY1 N Y OW0
BENIGNO    B EH1 N IH0 G N OW0
BENIGNLY    B AH0 N AY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benign    (j) (b i1 n ai1 n)
benignly    (a) (b i1 n ai1 n l ii)
benignant    (j) (b i1 n i1 g n @ n t)
benignity    (n) (b i1 n i1 g n i t ii)
benignantly    (a) (b i1 n i1 g n @ n t l ii)
benignities    (n) (b i1 n i1 g n i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
benigne; gutartig {adj} [med.]benign; non-malignant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過誤腫[かごしゅ, kagoshu] (n) hamartoma; benign malformation resembling a neoplasm [Add to Longdo]
恵み深い[めぐみぶかい, megumibukai] (adj-i) gracious; benign [Add to Longdo]
良性[りょうせい, ryousei] (n,adj-no) benign [Add to Longdo]
良性移動性舌炎[りょうせいいどうせいぜつえん, ryouseiidouseizetsuen] (n) benign migratory glossitis; geographic tongue [Add to Longdo]
良性腫瘍[りょうせいしゅよう, ryouseishuyou] (n) benign tumor; benign tumour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄护腺肿大[shè hù xiàn zhǒng dà, ㄕㄜˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, / ] benign prostate hypertrophy; enlargement of prostate [Add to Longdo]
良性肿瘤[liáng xìng zhǒng liú, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, / ] benign tumor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benign \Be*nign"\, a. [OE. benigne, bening, OF. benigne, F.
   b['e]nin, fem. b['e]nigne, fr. L. benignus, contr. from
   benigenus; bonus good + root of genus kind. See {Bounty}, and
   {Genus}.]
   1. Of a kind or gentle disposition; gracious; generous;
    favorable; benignant.
    [1913 Webster]
 
       Creator bounteous and benign.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting or manifesting kindness, gentleness, favor,
    etc.; mild; kindly; salutary; wholesome.
    [1913 Webster]
 
       Kind influences and benign aspects.  --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Of a mild type or character; as, a benign disease.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Kind; propitious; bland; genial; salubrious; favorable
     salutary; gracious; liberal.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benign
   adj 1: not dangerous to health; not recurrent or progressive
       (especially of a tumor) [ant: {malignant}]
   2: pleasant and beneficial in nature or influence; "a benign
     smile"; "the benign sky"; "the benign influence of pure air"
     [syn: {benign}, {benignant}] [ant: {malign}]
   3: kindness of disposition or manner; "the benign ruler of
     millions"; "benign intentions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top