ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evil intention

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evil intention-, *evil intention*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evil intentionDon't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.
evil intentionHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวศ[N] malice, See also: evil intention, murder, malevolent, malignant, spite, malignancy, Thai definition: ความมุ่งร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
เจตนาร้าย[n. exp.] (jēttanā rāi) EN: evil intentions ; ill-will   FR: mauvaises intentions [fpl] ; intention malveillante [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) [Add to Longdo]
害心[がいしん, gaishin] (n) evil intentions; malice [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top