Search result for

เจ้าเล่ห์

(43 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าเล่ห์-, *เจ้าเล่ห์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าเล่ห์[ADJ] tricky, See also: cunning, sly, wily, Syn. กะล่อน, หัวหมอ, Ant. ซื่อตรง, Example: เพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ เจ้านายจึงไม่ไว้ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าเล่ห์น. ผู้มีกลอุบายพลิกแพลงต่าง ๆ.
เจ้าเล่ห์เพทุบายว. มีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายมาก.
เจ้าเล่ห์แสนกลว. มีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายมาก, แสนกล ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You conniving cunt! (conspiring)คุณนี้มันเจ้าเล่ห์ The Bank Job (2008)
You're a prick, Tim.คุณมันเจ้าเล่ห์ ทิม The Bank Job (2008)
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ Inkheart (2008)
There's a reason they call him Tricky Dick.นั่นแหล่ะคือเหตุว่าทำไม เขาถูกเรียกว่าไอ้เป็ดเจ้าเล่ห์ Frost/Nixon (2008)
Not only with her military skills but also with her schemingไม่เพียงเก่งพิชัยสงคราม แต่ยังเจ้าเล่ห์อีกด้วย Three Kingdoms (2008)
- How does it feel to be a smart-ass?- แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เจ้าเล่ห์ Pilot (2008)
You scared Robbie away with all your scheming and pretending.เธอกลัวว่าร็อบบี้จะหลุดมือ เพราะความเจ้าเล่ห์หลอกลวงของเธอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- I don't know. It's awfully crafty.-ไม่รู้สิ มันเจ้าเล่ห์จะตาย Up (2009)
- You sneaky bugger.- เจ้าเล่ห์ชะมัดเลย Invictus (2009)
And failing to honor that oath would be the worst kind of hypocrisy.และการ ตระบัดคำสาบาน จะทำให้แม่เป็นคนเจ้าเล่ห์ที่เลวที่สุด Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
They're worse than fucking hyenas, because they have all the power.จะบอกให้อย่าง ผู้หญิงทุกคนคือปีศาจเจ้าเล่ห์ พวกเธอโหดสุด ๆ ยิ่งกว่าไฮยีน่า The Girlfriend Experience (2009)
This guy is obviously... he's a little sharper.ไอ้นี่มันชัดเจนดีว่ะ มันต้องเจ้าเล่ห์เลยทีเดียว District 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cunning[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: ฉลาดแกมโกง, Syn. sly, crafty, tricky
designing[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: มีแผน, Syn. tricky
hypocritical[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: หน้าไหว้หลังหลอก, ตีสองหน้า
parlous[ADJ] ฉลาดแกมโกง, See also: เจ้าเล่ห์, มีเล่ห์เหลี่ยม
subtle[ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. cunning, ingenious, shrewd
tricky[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: มีเล่ห์เหลี่ยม, กลิ้งกลอก
wily[ADJ] เต็มไปด้วยเล่ห์, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. crafty, cunning, tricky, Ant. forthright, honest, straightforward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
designing(ดีไซ'นิง) adj. เจ้าเล่ห์,มีแผน n. ศิลปะในการออกแบบ, See also: designingly adv.
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
fox(ฟอคซฺ) n. สนัขจิ้งจอก,หนังสนุขจิ้งจอก,บุคคลเจ้าเล่ห์ vt. หลอกลวง,โกง,ทำอย่างเจ้าเล่ห์ -Phr. (play the fox กระทำอย่างเจ้าเล่ห์), Syn. schemer -pl. foxes,fox
foxy(ฟอค'ซี) adj. คล้ายสุนัข,เจ้าเล่ห์, See also: foxily adv. foxiness n., Syn. crafty
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
roguish(โร'กวิช) adj. พาล,หลอกลวง,โกง,เจ้าเล่ห์,มารยา,เกเร -roguishly adv. -roguishness n., Syn. mischievous,crafty,knavishg
serpentine(เซอ'เพินไทนฺ,-ทิน) adj. คล้ายงู,คล้ายงูเลื้อย,วกวน,คดเคี้ยว,คดโกง,กลับกลอก,ปลิ้นปล้อน,เจ้าเล่ห์,หักหลัง, Syn. zigzag,winding

English-Thai: Nontri Dictionary
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
fox(n) หมาจิ้งจอก,คนเจ้าเล่ห์
foxy(adj) เจ้าเล่ห์,เหมือนสุนัขจิ้งจอก,ฉลาดแกมโกง
huckster(n) พ่อค้าเร่,นักโฆษณา,คนเจ้าเล่ห์,ทหารรับจ้าง
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
kite(n) ว่าว,คนโกง,คนโลภ,คนเจ้าเล่ห์,นักต้มตุ๋น
knavish(adj) คดโกง,ขี้โกง,ไม่ซื่อ,เจ้าเล่ห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
偽善[ぎぜん, gizen] เจ้าเล่ห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top