ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vilify

V IH1 L AH0 F AY2   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vilify-, *vilify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vilify[VT] ใส่ความ, See also: พูดดูถูก, กล่าวให้ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ให้ร้าย, Syn. slander, defame, malign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame

English-Thai: Nontri Dictionary
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want to vilify me for that?ลูกต้องการสบประมาทแม่ กับเรื่องนี้หรือ? Chapter Three 'Acceptance' (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่ไฟ[V] vilify, See also: incite, instigate, Syn. ยั่วยุ, ยุยง, ใส่ร้าย, ใส่ความ, Example: เขาให้ความช่วยเหลือเด็กคนนี้ทุกอย่างแม้จะถูกใส่ไฟมากแค่ไหนก็ตาม, Notes: (สำนวน), (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation

CMU English Pronouncing Dictionary
VILIFY    V IH1 L AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vilify    (v) vˈɪlɪfaɪ (v i1 l i f ai)
vilifying    (v) vˈɪlɪfaɪɪŋ (v i1 l i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vilify \Vil"i*fy\ (v[i^]l"[i^]*f[imac]), v. t. [imp. & p. p.
   {Vilified}; p. pr. & vb. n. {Vilifying}.] [L. vilis vile +
   -fy; cf. L. vilificare to esteem of little value.]
   1. To make vile; to debase; to degrade; to disgrace. [R.]
    [1913 Webster]
 
       When themselves they vilified
       To serve ungoverned appetite.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To degrade or debase by report; to defame; to traduce; to
    calumniate. --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Many passions dispose us to depress and vilify the
       merit of one rising in the esteem of mankind.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To treat as vile; to despise. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I do vilify your censure.       --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vilify
   v 1: spread negative information about; "The Nazi propaganda
      vilified the Jews" [syn: {vilify}, {revile}, {vituperate},
      {rail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top