Search result for

-rage-

(32 entries)
(0.1118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rage,-rage-, *rage*. Possible hiragana form: -らげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rage    [N] ความเดือดดาล, See also: การแสดงความโกรธแค้น, Syn. anger, furry
rage    [N] ความคลั่งไคล้, See also: ความนิยมชั่วครั้งคราว, แฟชั่น, Syn. craze, fad
rage    [VI] แสดงความเดือดดาล, Syn. bellow
rage    [VI] แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, See also: ลุกลาม, โหมกระหน่ำ, Syn. blow up

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rageI don't want to remember. I feel I'll go mad through rage.
rage"Put this stuff away at once!" she yelled in a rage.
rageI fly into a rage easily.
rageThe child is helpless in his rage.
rageThe Sphinx howled with rage.
rageThe snowstorm raged for a full week.
rageHe broke out into rage.
rageHis constant complaints aroused my rage.
rageHe hit his brother in a rage.
rageHe is boiling with rage.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
rage(n) ความเดือดดาล,ความโกรธ,ความบ้าคลั่ง,คลื่นลมแรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทสะ [N] rage, See also: anger, wrath, fury, rampage, Syn. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห, Example: เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะบันดาลโทสะขึ้นมาเนื่องจากถูกครูผู้หญิงดุด่าจนทำร้ายเธอ
โกรธจัด [V] rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
ขึ้งเคียด    [V] rage, See also: anger, be wrathful, be furious, frenzy, be irate, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: ถ้าเธอยังขึ้งเคียดอยู่แบบนี้เราก็อย่าพึ่งคุยกันดีกว่า, Thai definition: โกรธอย่างชิงชัง, อารมณ์ไม่ดีเพราะโกรธเคืองมาก
ขึ้งโกรธ    [V] rage, See also: anger, be vexed, Syn. โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว, เดือดดาล, โกรธขึ้ง, Example: เขาไม่แสดงอาการขึ้งโกรธเธอเลยสักนิด จะมากังวลทำไม, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
ลุกโชน    [V] blaze, See also: rage, Syn. ลุก, ลุกโหม, ลุกไหม้, Example: ไฟลุกโชนเลียลามไปตามแผงไม้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: อาการที่โหมไหม้ทั่วเต็มที่

CMU English Pronouncing Dictionary
RAGE    R EY1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rage    (v) (r ei1 jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rage {f}rage; fury [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] rage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rage \Rage\ (r[=a]j), n. [F., fr. L. rabies, fr. rabere to rave;
   cf. Skr. rabh to seize, rabhas violence. Cf. {Rabid},
   {Rabies}, {Rave}.]
   1. Violent excitement; eager passion; extreme vehemence of
    desire, emotion, or suffering, mastering the will. "In
    great rage of pain." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       He appeased the rage of hunger with some scraps of
       broken meat.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Convulsed with a rage of grief.    --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, anger accompanied with raving; overmastering
    wrath; violent anger; fury.
    [1913 Webster]
 
       torment, and loud lament, and furious rage.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A violent or raging wind. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. The subject of eager desire; that which is sought after,
    or prosecuted, with unreasonable or excessive passion; as,
    to be all the rage.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Anger; vehemence; excitement; passion; fury. See
     {Anger}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rage \Rage\, v. t.
   To enrage. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rage \Rage\, v. i. [imp. & p. p. {Raged} (r[=a]jd); p. pr. & vb.
   n. {Raging} (r[=a]"j[i^]ng).] [OF. ragier. See {Rage}, n.]
   1. To be furious with anger; to be exasperated to fury; to be
    violently agitated with passion. "Whereat he inly raged."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When one so great begins to rage, he is hunted
       Even to falling.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Rage, rage against the dying of the light
       Do not go gentle into that good night. --Dylan
                          Thomas.
    [PJC]
 
   2. To be violent and tumultuous; to be violently driven or
    agitated; to act or move furiously; as, the raging sea or
    winds.
    [1913 Webster]
 
       Why do the heathen rage?       --Ps. ii. 1.
    [1913 Webster]
 
       The madding wheels
       Of brazen chariots raged; dire was the noise.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To ravage; to prevail without restraint, or with
    destruction or fatal effect; as, the plague raged in
    Cairo.
    [1913 Webster]
 
   4. To toy or act wantonly; to sport. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To storm; fret; chafe; fume.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rage
   n 1: a feeling of intense anger; "hell hath no fury like a woman
      scorned"; "his face turned red with rage" [syn: {fury},
      {rage}, {madness}]
   2: a state of extreme anger; "she fell into a rage and refused
     to answer"
   3: something that is desired intensely; "his rage for fame
     destroyed him" [syn: {rage}, {passion}]
   4: violent state of the elements; "the sea hurled itself in
     thundering rage against the rocks"
   5: an interest followed with exaggerated zeal; "he always
     follows the latest fads"; "it was all the rage that season"
     [syn: {fad}, {craze}, {furor}, {furore}, {cult}, {rage}]
   v 1: behave violently, as if in state of a great anger [syn:
      {ramp}, {rage}, {storm}]
   2: be violent; as of fires and storms
   3: feel intense anger; "Rage against the dying of the light!"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rage [raʒ]
   rabies
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rage [raʒə]
   addiction
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rage [raːʒə] (n) , s.(f )
   fury; rage
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top