Search result for

blow out

(30 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blow out-, *blow out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow out[PHRV] พัดออกไป, See also: พัดพาไป
blow out[PHRV] ทำความสะอาดด้วยการเป่าหรือพัด
blow out[PHRV] เติมให้เต็มด้วยอาหาร อากาศหรืออื่นๆ
blow out[PHRV] ดับ, See also: หยุดลุกไหม้, หยุดโหม, หยุดกระพือ, Syn. put out
blow out[PHRV] หยุดพัด, Syn. rage out
blow out[PHRV] ทำให้ระเบิด
blow out[PHRV] ทำลายด้วยแรงกดหรือแรงอัดจากอากาศเช่น แก๊ส
blow out[PHRV] (เครื่องจักร) หยุดทำงาน
blow out[PHRV] ผลิตน้ำมันออกมาไม่หยุด, See also: พุ่งออกมาไม่หยุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก
ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One day we were laughing about how much snot he could blow out his nose, then he wasn't there anymore.วันนึงเราหัวเราะกันเรื่อง พ่อจะน้ำมูลไหลได้มากแค่ไหน แล้วพ่อก็ตาย WarGames: The Dead Code (2008)
- Blow out the candles.- เป่าเทียนเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Blow out the candles! Come on, come on!เป่าเลยๆ Brothers (2009)
Luke no no like that, then you blow outลูค ไม่ไม่ แบบนี้แล้วก็ระเบิดออก Step Up 3D (2010)
Wait, wait, wait. We didn't have the cake. We didn't blow out the candles.ไม่ได้ เดี๋ยวๆยังไม่ได้เป่าเทียน ตัดเค้กเลย Iron Man 2 (2010)
Blow out. Wait. Close your mouth.สั่งออก เดี๋ยวปิดปากลูก ต้องไปหาไรมากดก่อน Homecoming (2010)
If I open this up, you think the air bag will blow out?ถ้าผมงัดตรงนี้ คุณคิดว่า ถุงลมนิรภัยจะระเบิดออกมาไหม Safe Haven (2010)
If you're not going to pray, we can blow out these candles, right?ถ้าคุณไม่ได้คิดจะสวดมนต์ ขอฉันดับเทียนได้ไหม? Episode #1.3 (2010)
Blow out the candles.เป่าเทียนซิ Episode #1.11 (2010)
Let's go ahead. Let's blow out the candles. Let's get some of that cake in our face.จัดการเลย เป่าเทียน แล้วก็จัดการให้เค้กไปอยู่บนหน้าทุกคน The Switch (2010)
Jeremy, do you think I was born with these powers so I could float feathers and blow out candles?เจเรมี่ เธอคิดว่าฉันเกิดมาพร้อมกับพลังนี้ เพื่อเล่นกลให้ขนนกลอย หรือจุดเทียนไขเล่นแค่นั้นหรือ? Know Thy Enemy (2011)
A nice pair of C-4 bricks rigged to blow outside the summit.แค่ระเบิดซี-โฟร์หนึ่งคู่ พร้อมจะระเบิดด้านนอกงานสัมมนา Girl's Best Friend (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blow outBlow out all the candles on the birthday cake at once.
blow outMake a wish and blow out the candles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยางแตก[V] blow out, Syn. ยางระเบิด, Example: เมื่อยางแตกเราต้องใช้สติและความมั่นคงในจิตใจ เพราะการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอีก, Thai definition: ยางรถระเบิดออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยางแตก[X] (yāng taēk) EN: blow out   FR: le pneu est crevé

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き出る;噴き出る;吹出る;噴出る[ふきでる, fukideru] (v1,vi) to blow out; to spout out [Add to Longdo]
吹き消す[ふきけす, fukikesu] (v5s,vt) to blow out (a flame) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blow out
   v 1: melt, break, or become otherwise unusable; "The lightbulbs
      blew out"; "The fuse blew" [syn: {blow out}, {burn out},
      {blow}]
   2: put out, as of fires, flames, or lights; "Too big to be
     extinguished at once, the forest fires at best could be
     contained"; "quench the flames"; "snuff out the candles"
     [syn: {snuff out}, {blow out}, {extinguish}, {quench}] [ant:
     {ignite}, {light}]
   3: erupt in an uncontrolled manner; "The oil well blew out"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 blow out
  vi.
 
   [prob.: from mining and tunneling jargon] Of software, to fail
   spectacularly; almost as serious as {crash and burn}. See {blow past},
   {blow up}, {die horribly}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top