Search result for

กริ้ว

(11 entries)
(0.0613 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กริ้ว-, *กริ้ว*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริ้ว    [V] angry, See also: furious, Syn. โกรธ, กริ้วโกรธ, เคือง, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงร้อนพระทัย และกริ้วกรมหลวงพิชิตปรีชากรมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กริ้ว(กฺริ้ว) ก. โกรธ, เคือง.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
fulminatevi. ร้องด่า,ร้องเสียงดัง,กริ้ว,ฟ้าร้อง,ตำหนิ vt. ทำให้ระเบิด,ร้องด่า.
wrath(รอธ'แรธ,ราธ) n. ความโกรธเคือง,ความกริ้วโกรธ,ความโมโห,ความแก้แค้น adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ, Syn. anger,rage,fury
wrathful(รอธ'ฟูล,ราธ'ฟูล) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathfulness n. wrathfully adv., Syn. furious,angry
wrathy(รอธ'ธี,ราธ'ธี,แรธ'ธี) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathily adv. wrathiness n., Syn. wrathful,angry

English-Thai: Nontri Dictionary
disfavour(vt) ไม่พอใจ,ไม่โปรด,กริ้ว,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,ไม่เห็นด้วย
fulminate(vi) ระเบิด,โมโห,เดือดดาล,กริ้ว,โกรธ,ร้องด่า
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น

Are you satisfied with the result?

Go to Top