Search result for

blow up

(39 entries)
(0.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blow up-, *blow up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow up[PHRV] (ลม)เริ่มพัด
blow up[PHRV] มากขึ้น, See also: รุนแรงขึ้น, ปะทุขึ้น
blow up[PHRV] เติมลมหรืออากาศ, Syn. pump up
blow up[PHRV] เป่าให้ไฟลุก, See also: พัดให้ไฟลุก
blow up[PHRV] ระเบิดทำลาย, Syn. go up, send up
blow up[PHRV] แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน), See also: ล้มเหลว
blow up[PHRV] ทำให้ใหญ่ขึ้น (เช่น รูป), See also: ขยาย, ขยายออก
blow up[PHRV] กล่าวเกินจริง, See also: ทำให้เกินจริง
blow up[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ, Syn. tell off
blow upon[PHRV] เป่า, See also: พัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blow upขยายภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna blow up your career.นายกำลังจะทำให้อาชีพนายพัง Dying Changes Everything (2008)
I didn't tell them to blow up the station.ข้าไม่ได้สั่ง ให้ระเบิดที่นั่นสักหน่อย Rookies (2008)
I'm gonna blow up that battleship.ก็ไประเบิดพวกมันให้เป็นผงน่ะสิ Shadow of Malevolence (2008)
Ahsoka, you take the squad and blow up those reactors.อาโซก้า เจ้านำทีมไป แล้วระเบิดเตาปฏิกรณ์นั่นซะ Duel of the Droids (2008)
He's gone by now, and he's going to blow up your precious spy station.ตอนนี้เขาคงจากไปแล้ว และเขาจะทำลาย สถานีลับนี้ของเจ้าซะ Duel of the Droids (2008)
If Coleman Reese isn't dead in 60 minutes then I blow up a hospital.ถ้าโคลแมน รีซ ไม่ได้ตายภายใน 60 นาทีนี้ ฉันจะระเบิดโรงพยาบาลซะ The Dark Knight (2008)
Each of you has a remote to blow up the other boat.พวกแกทุกคนมีระเบิด ที่จะระเบิดเรือลำนี้ The Dark Knight (2008)
That's a convenient thing to say... after you try and blow up a plane filled with Americans!นั่นเป็นเรื่องที่พูดออกมาได้เหรอ... หลังจากพวกแกพยายามจะระเบิด เครื่องบินให้กับคนอเมริกา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You go upstairs, you blow up that gold tower thing.แผน บี. นายขึ้นไปบนนั้นแล้วระเบิดเจดีย์ทองนั้น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Time to go to plan B! Blow up the tower!ถึงเวลาของแผน บี ระเปิดหอคอย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- Because we all just let our relationships blow up at the first little temptation.- ก็เพราะ.. we all just let our relationships blow up at the first little temptation. Loyal and True (2008)
All you ever did was blow up every chance we had of getting off this island.ทุกอย่างที่แกทำจะทำให้เรื่องเปลี่ยน เรากำลังจะไปจากเกาะนี้แล้ว The Beginning of the End (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blow upDid you and Joan have a blow up?
blow upThey defused the bomb before it could blow up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดอารมณ์[V] explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
ระเบิด[V] blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
อกแตก[V] explode, See also: blow up, Example: ถ้าฉันต้องอยู่กับเขา ฉันคงอกแตกตายแน่ๆ, Thai definition: อาการของคนที่เก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้จนทนไม่ไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off   FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast   FR: exploser ; éclater

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust) [Add to Longdo]
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge [Add to Longdo]
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain [Add to Longdo]
吹き上げる;噴き上げる[ふきあげる, fukiageru] (v1,vt) to blow up (i.e. wind); to blow upwards; to spout into the air [Add to Longdo]
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big [Add to Longdo]
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1,vt) to blow upon; to provoke; to overcharge [Add to Longdo]
爆破[ばくは, bakuha] (n,vs) destructive blast; explosion; blow up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blow up
   v 1: cause to burst with a violent release of energy; "We
      exploded the nuclear bomb" [syn: {explode}, {detonate},
      {blow up}, {set off}]
   2: make large; "blow up an image" [syn: {blow up}, {enlarge},
     {magnify}] [ant: {reduce}, {scale down}]
   3: get very angry and fly into a rage; "The professor combusted
     when the student didn't know the answer to a very elementary
     question"; "Spam makes me go ballistic" [syn: {flip one's
     lid}, {blow up}, {throw a fit}, {hit the roof}, {hit the
     ceiling}, {have kittens}, {have a fit}, {combust}, {blow
     one's stack}, {fly off the handle}, {flip one's wig}, {lose
     one's temper}, {blow a fuse}, {go ballistic}]
   4: add details to [syn: {embroider}, {pad}, {lard}, {embellish},
     {aggrandize}, {aggrandise}, {blow up}, {dramatize},
     {dramatise}]
   5: burst and release energy as through a violent chemical or
     physical reaction;"the bomb detonated at noon"; "The Molotov
     cocktail exploded" [syn: {detonate}, {explode}, {blow up}]
   6: exaggerate or make bigger; "The charges were inflated" [syn:
     {inflate}, {blow up}, {expand}, {amplify}]
   7: fill with gas or air; "inflate a balloons" [syn: {inflate},
     {blow up}] [ant: {deflate}]
   8: to swell or cause to enlarge, "Her faced puffed up from the
     drugs"; "puffed out chests" [syn: {puff}, {puff up}, {blow
     up}, {puff out}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 blow up
  vi.
 
   1. [scientific computation] To become unstable. Suggests that the
   computation is diverging so rapidly that it will soon overflow or at least
   go {nonlinear}.
 
   2. Syn. {blow out}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top