ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fad

F AE1 D   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fad-, *fad*, fa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fad[ABBR] แฟชั่นสมัยนิยม, Syn. craze, fashion, crank
fade[VI] เลือน, See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, , Syn. vanish
fade[VI] ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop
fadge[SL] ช่องคลอด
fade in[PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) มากขึ้น, Ant. fade out
fade up[PHRV] ค่อยๆ มากขึ้น, See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
fade-in[VI] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in[VT] ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade out[PHRV] ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป, Syn. die away, fade away, Ant. fade in
fade out[PHRV] ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ), Syn. fade in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fad(แฟด) n. สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) ,แฟชั่น., See also: faddish faddy adj. faddishness n. faddism n. faddist n., Syn. rage,craze
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์,ภาพยนต์)
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.
fadge(เฟดจฺ) vt. เหมาะกัน,พ้องกับ,ประสบความสำเร็จ,เจริญ,

English-Thai: Nontri Dictionary
fad(n) แฟชั่น,ความนิยมชั่วขณะ
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade-outเครื่องดับเพราะเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
faddish[/ˈfadɪʃ/] (adj ) เป็นที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว, เป็นที่นิยมอย่างมากในระยะเวลาสั้นๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your сares fade awayคุณใส่ใจจางหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย Rebecca (1940)
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว The Road Warrior (1981)
It's fading!มันจางหายไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Lachance is fading and it's Chambers at the tape.ลาแชนซ์กำลังตกไปแล้ว และเป็นแชมเบอร์ที่เข้าเส้นชัย Stand by Me (1986)
Fade-out: cut to storm.ภาพมืดลง: ตัดไปที่พายุ. Cinema Paradiso (1988)
By tomorrow, it will have faded.พอถึงพรุ่งนี้, มันก็จะร่วงโรย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
For when you do you must strike hard and fade away without a trace.เมื่อคุณทำ ... ... คุณต้องตีอย่างหนักและจางหายไป ... อย่างไร้ร่องรอย ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Oh, this connection, it's fading, Your Majesty.สัญญาณมันไม่ค่อยดีเลย ฝ่าบาท Mannequin: On the Move (1991)
It's fading, it's fading away. I can't hear you no more, you...สัญญาณเหมือนจะขาดแล้ว กระหม่อมไม่ได้ยินพระองค์เลย ฝ่าบาททรง.. Mannequin: On the Move (1991)
The ring line hasn't faded.รอยแหวนยังไม่จางไปเลย Basic Instinct (1992)
# Don't fade away# ไม่จางหายไป The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fadMy concern here is whether the women's movement is fading or not.
fadThe species faded away.
fadFighting the fading light he continued to count their names.
fadWhen we arrived, the crowd had faded away.
fadLoose jackets are the latest fad.
fadThe sun faded the lettering on the sign.
fadThe music faded away.
fadHope of finding the child alive is fading rapidly.
fadAs the sun rose, the stars faded away.
fadFaded jeans are still in fashion.
fadFlowers soon fade when they have been cut.
fadThe beautiful color of the sky soon faded away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย[V] fade, See also: lose freshness, wither, wane, Ant. ตูม, สดชื่น
ลบเลือน[V] fade away, See also: be dim, dissolve, vanish, Syn. เลือน, หายไป, Example: เธอไม่ต้องการให้ชื่อของเธอลบเลือนไปจากความทรงจำของทุกคน, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่รางๆ
ลืมเลือน[V] fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ
โรย[V] wither, See also: fade, wilt, shrivel, Syn. ร่วงโรย, Example: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา, Thai definition: หมดความสดชื่น
ลับ[V] fade, See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane, Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ, Example: ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลับไปจากความจำของผมเลย
เผือด[ADJ] pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
เลือนลาง[V] fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
สีตก[ADJ] faded, See also: pale, Syn. สีลอก, สีจาง, Example: แม่แยกผ้าสีตกออกจากผ้าชิ้นอื่นๆ ก่อนจะเอาไปซัก, Thai definition: ที่มีสีปนออกมากับน้ำเมื่อซักล้างเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus   
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured   
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดจาง[adj.] (jeūtjāng) FR: affadissant
จืดจางลง[v. exp.] (jeūtjāng long) FR: affadir
ลืมเลือน[v. exp.] (leūm leūoen) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAD    F AE1 D
FADS    F AE1 D Z
FADE    F EY1 D
FADEN    F EY1 D AH0 N
FADEL    F AE1 D AH0 L
FADED    F EY1 D AH0 D
FADES    F EY1 D Z
FADER    F EY1 D ER0
FADDIS    F AE1 D IH2 S
FADELY    F EY1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fad    (n) fˈæd (f a1 d)
fade    (v) fˈɛɪd (f ei1 d)
fads    (n) fˈædz (f a1 d z)
faddy    (j) fˈædiː (f a1 d ii)
faded    (v) fˈɛɪdɪd (f ei1 d i d)
fades    (v) fˈɛɪdz (f ei1 d z)
fading    (v) fˈɛɪdɪŋ (f ei1 d i ng)
faddier    (j) fˈædɪəʴr (f a1 d i@ r)
faddily    (a) fˈædəliː (f a1 d @ l ii)
faddiest    (j) fˈædɪɪst (f a1 d i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc, #410 [Add to Longdo]
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, ] fade; take off (clothes), #10,336 [Add to Longdo]
褪色[tùn sè, ㄊㄨㄣˋ ㄙㄜˋ, ] fade, #25,236 [Add to Longdo]
[niān, ㄋㄧㄢ, ] fade; wither, #40,153 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fadenscheinigkeit {f}flimsiness [Add to Longdo]
Fadenstärke {f}denier [Add to Longdo]
Faden {m}; Zwirn {m} | Fäden {pl} | roter Faden | den Faden verlierenthread | threads | red thread | to lose the thread [Add to Longdo]
Faden {m}; Zwirnsfaden {m}twine [Add to Longdo]
Faden {m}; Draht {m}; Heizfaden {m} | Fäden {pl}filament | filaments [Add to Longdo]
Faden {m} (Maßeinheit, 6 Fuß)fathom (unit of measurement, 6 feet) [Add to Longdo]
Faden {m} (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings [Add to Longdo]
Fadenbruchdetektor {m}thread breakage detector [Add to Longdo]
Fadenkreuz {n} (Optik)reticle [Add to Longdo]
Fadenkreuz {n} [comp.]crosshairs; hair cross [Add to Longdo]
Fadennudeln {pl} [cook.]vermicelli [Add to Longdo]
Fadenzieher {m} (in Textilien)snag [Add to Longdo]
Fadheit {f}vapidness [Add to Longdo]
fad {adj}stale [Add to Longdo]
fad {adv}stalely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data [Add to Longdo]
インティファーダ[, inteifa-da] (n) intifada (ara [Add to Longdo]
オカルトブーム[, okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom [Add to Longdo]
サルファダイアジン[, sarufadaiajin] (n) sulfadiazine [Add to Longdo]
スルファジアジン;スルファダイアジン[, surufajiajin ; surufadaiajin] (n) sulfadiazine [Add to Longdo]
ファッド;ファド[, faddo ; fado] (n) (1) fad (por [Add to Longdo]
フェーディング[, fe-deingu] (n) fading [Add to Longdo]
フェード[, fe-do] (n) fade [Add to Longdo]
フェードアウト[, fe-doauto] (n,vs) fade-out; FO [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fad \Fad\ (f[a^]d), n. [Cf. {Faddle}.]
   1. A hobby; freak; whim.
    [1913 Webster]
 
       It is your favorite fad to draw plans. --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. a practise followed enthusiastically by a number of people
    for a limited period of time; as, the latest fad in
    fashion.
 
   Syn: craze; mania.
     [PJC] -- {Fad"dist}, n.
     -- {Fad"dish}, a.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fad
   n 1: an interest followed with exaggerated zeal; "he always
      follows the latest fads"; "it was all the rage that season"
      [syn: {fad}, {craze}, {furor}, {furore}, {cult}, {rage}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 fad /faːt/
  stale; stalely; undistinctive; undynamic; vapid; vapidly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top