ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in frage kommen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in frage kommen-, *in frage kommen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
in Frage kommenเหมาะสม เช่น Bei schwierigen Aufgaben muß man überlegen, wer dafür in Fragen kommt., See also: sich eignen
in Frage kommenถูกพิจารณา, ถูกคำนึงถึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We don't want to touch our savings, of course.Unsere Ersparnisse würden natürlich nicht in Frage kommen. Post Mortem (1958)
I mean, there aren't that many jobs that'd be suitable, I mean for someone with your qualifications.Ich meine, es gibt ja nicht so viele Stellen, die in Frage kommen, für jemanden mit deinen Qualifikationen. What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
I'd say your alibi is worthless.Und für die dafür in Frage kommende Zeit ist ihr Alibi leider genauso wertlos wie ein abgelaufener Fahrschein Blood and Black Lace (1964)
I made a list of all the eligible bachelors around here.Ich hab eine Liste aller Junggesellen gemacht, die in Frage kommen. Send Me No Flowers (1964)
I already suspected who could be responsible for these murders.Ich ahnte schon lange, dass nur einer für diese Morde in Frage kommen konnte. Again the Ringer (1965)
Now, who would you suggest I get to replace him?Und wer würde in Frage kommen? The Play (1968)
As of now, the number of missions required before you are eligible for rotation is raised to 75.Ab sofort steigt Zahl der Einsätze, die nötig ist, bevor Sie für einen Wechsel in Frage kommen, auf 75. Catch-22 (1970)
I'd have to be introduced, I expect you need... a card or something.Es könnten alle Leute in Frage kommen. Out 1 (1971)
We plotted every course the plane could have have taken, and the only appreciable landmass he could have flown over was Midway.Wir haben jeden moglichen Kurs dieses FIugzeugs uberpruft, und die einzigen inseln, die in Frage kommen, sind die Midways. Midway (1976)
The leaders of every school... that is, the ones who were eligible, have all been killed by the Seven Deadly Fists.In den letzten drei Monaten sind leider alle in Frage kommenden Bewerber getötet worden. Sie alle waren meiner Technik der "sieben Fäuste" unterlegen. Spiritual Kung Fu (1978)
The Master of the Black Dragon Gang is the only one left.Alle, die in Frage kommen, habe ich überprüft. - So? She he ba bu (1978)
However, I'll have to have detailed information about you and your wife's sex practices... and the names of any parties that were involved. All right?Trotzdem brauche ich detaillierte Angaben über lhre Sexpraktiken und die ihrer Frau... und die Namen der Partner, die diesbezüglich in Frage kommen. American Gigolo (1980)
Calculate every possible destination along their last known trajectory.Berechnen sie anhand ihrer Flugbahn jeden in Frage kommenden Zielort. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Phone tapping and surveillance of suspects is the best way, but it does incur intolerable intrusion on individual privacy.Tja, Minister, wir finden sie am schnellsten, wenn wir Telefone anzapfen, in Frage kommende Verdächtige überwachen, aber das führt natürlich zu intolerabler Verletzung individueller Privatsphäre. The Death List (1981)
- And you'll be eligible because...- Und du wirst in Frage kommen... Dragonslayer (1981)
If Horace Blatt is in the clear and Kenneth Marshall is in the clear and I'm... I'm in the clear, and Patrick Redfern is in the clear and Myra Gardener because she was with him. Then it's all down to little Miss Cringe, isn't it?Wenn Horace Blatt, Kenneth Marshall und ich nicht in Frage kommen... ebenso wie Patrick Redfern und Myra Gardener... dann kann es nur diese kleine Mimose gewesen sein. Evil Under the Sun (1982)
Size seventeen preferred.Blond? Dafür dürftest du in Frage kommen. Fanny Hill (1983)
I'm always willing to help young people... but I'm afraid that crosses are out of the question.Ich bin ja immer bereit, jungen Leuten zu helfen... aber ich fürchte, dass Kreuze nicht in Frage kommen. Fright Night (1985)
You are one of many people who could coordinate their deployment.Es muss viele andere Leute geben, die für diese Aufgabe in Frage kommen. Lessons (1993)
You gotta make a list tailored to the people who are more likely to buy your product. Mm-hmm.Man braucht eine Liste von den Leuten, die als potentielle Kunden in Frage kommen. The Last Seduction (1994)
Okay, Lance is bad in bed. You don't seem to understand.Können Sie das auch für den in Frage kommenden Abend sagen? Bud Hits the Books (1996)
There's only half a dozen guys who could've done the Sullivan job.Es gibt nur ein halbes Dutzend Typen, die für den Einbruch in Frage kommen. Absolute Power (1997)
It could be any of them.- Es könnte jeder in Frage kommen. The Darkness and the Light (1997)
They must want to kill all possible hosts.Sie wollen wohl alle in Frage kommenden Wirte töten. Show and Tell (1999)
Apparently to destroy all possible hosts.Scheinbar weil sie in Frage kommende Wirte töten wollen. Show and Tell (1999)
He was a Maybe?- Er könnte in Frage kommen? Just Friends (2000)
I have conducted a thorough investigation of all the people... who may have inadvertently been witness to the phony murder... at my store last night.Ich habe Ermittlungen bezüglich des vorgetäuschten Mordes durchgeführt, und alle, die als Zeugen in Frage kommen, einem Verhör unterzogen. The Ins and Outs of Inns (2001)
Well, if magical nannies won't work for us, and regular ones are out of the question, then what are we gonna do?Wenn wir kein magisches Kindermädchen kriegen und reguläre nicht in Frage kommen, was sollen wir dann machen? Sam I Am (2002)
Can I say this? Wealths-es of our various eligible guests....die Vermögens unserer verschiedenen in Frage kommenden Gäste. Intolerable Cruelty (2003)
Now, we've already spoken to six caterers, they're all excited to bid on the project, but a couple are so expensive thatWir haben mit 6 Catering-Firmen gesprochen. Alle würden den Auftrag gern bekommen, aber einige sind so teuer, dass sie nicht dafür in Frage kommen, so viel steht fest. Keg! Max! (2003)
The body in question is made by Locus Solus Company.[ Locus Solus = Ort der Einsamkeit ] Der in Frage kommende Körper stammt von der Locus Solus Gesellschaft. Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
Considering the possible vectors and size of the ship they encountered, - the ship must have originated near the other end of the maggot hole.Ich habe alle in Frage kommenden Bewegungsvektoren des fremden Schiffes analysiert. In Anbetracht dessen und der Größe des Schiffes kann es es nur von der anderen Seite des Madenlochs stammen. Star Wreck: In the Pirkinning (2005)
There are 11 outs on the first floor and other 8 or 9 in the second.Es gibt elf mögliche Fluchtwege im Erdgeschoss. Und acht oder neun aus dem ersten Stock, die in Frage kommen könnten. Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon (2006)
-I have a pretty good idea.Ich kenne die Leute, die in Frage kommen. Jokern (2006)
All right, after Great Adventure, the next roller coaster could be here at Lake Compounce, Also, nach der Great Adventure ist die nächste in Frage kommende Achterbahn hier am Lake Compounce Bon Voyage (2007)
These are the candidates from uniform for the DC job.Das sind die Kandidaten der Uniformierten, die für den DC-Job in Frage kommen. Episode #2.1 (2007)
We try to limit the number of possible workshop premises in Kastrup.Wir arbeiten mit Hochdruck und überprüfen alle in Frage kommenden Ateliers im Umkreis von Kastrup. The Torso (2007)
Maybe you too were born for matrimony.Vielleicht erleben wir es noch, dass für dich eine Ehe in Frage kommen wird. Diary of a Nymphomaniac (2008)
This one kid would come by-- Musician, I think--Dieser Junge würde in Frage kommen. The Angel Maker (2008)
Now, we don't know whether he's armed or not, but I've got 250 wedding guests as suspects.Wir wissen nicht, ob er bewaffnet ist. Dafür haben wir 250 Hochzeitsgäste, die als potenzielle Täter in Frage kommen. Love Always (2009)
CU isn't going to happen.CU wird für dich nicht in Frage kommen. Environmental Hazards (2009)
There's really no one particular person who maybe stands out as a candidate?Es gibt keine bestimmte Person, die in Frage kommen könnte? The Garden of Forking Paths (2010)
So all prospective candidates, please email your photos, preferably nudes, to Captain Jack at pvpirateradio.Ich bitte alle in Frage kommenden Kandidatinnen, mir ein Foto, besser ein Nacktfoto, zu mailen. Sharktopus (2010)
Then, of the guys that they approve, I'll choose one.Dann, von denen die In Frage kommen, wähle ich einen aus. Party of Five (2010)
All right, I think I've got a couple that, you know, might work for us, and if we start saving now, I think we should be able to afford it.Okay, ich glaube, ich habe hier ein paar, die für uns in Frage kommen könnten, und wenn wir jetzt anfangen, zu sparen, glaube ich, sollten wir es uns leisten können. '57 Chevy Bel Air (2011)
Drag her through the mud. For a gentleman, there's such a thing as...Aber er bietet mir mehr als jeder andere in Frage kommende Mann in London. Episode #1.1 (2012)
And there could be a boyfriend we should be suspecting somewhere if we dig a little deeper.Vielleicht finden wir ja auch einen Freund, der als Täter in Frage kommen könnte. Wenn wir etwas tiefer graben. Murder in the Dark (2012)
The only ones in New York are the ones I just mentioned.Die in Frage kommenden Gewässer sind die, die ich nannte. Flight Risk (2012)
Among the few remaining Representatives who seem remotely plausible, there is a perceptible increase in resistance.Unter den wenigen Abgeordneten, die noch in Frage kommen, regt sich zunehmend Widerstand. Lincoln (2012)
Which means you have exactly five minutes to convince me that you're the one.Was bedeutet, dass Sie genau fünf Minuten Zeit haben, um mich davon zu überzeugen, dass Sie für mich in Frage kommen. Blind-Sided (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frage { f } | Fragen { pl } | einfache Frage; Frage, die leicht zu beantworten ist | eine Frage der Zeit | eine Frage zu etw. | ohne Frage | an jdn. eine Frage haben | eine Frage stellen | eine Frage aufwerfen | jdn. mit Fragen überschütten | in Frage kommen | die deutsche Frage [ hist. ]question | questions | no brainer question | a question of time; a matter of time | a question on sth. | without question; without doubt | to have a question for sb. | to ask a question | to raise a question | to pelt sb. with questions | to be possible; to be worth considering | the German question; the German issue [Add to Longdo]
Möglichkeit { f } | Möglichkeiten { pl } | in Frage kommende Möglichkeitenpossibility | possibilities | possible opportunities [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top