Search result for

anhaben

(60 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anhaben-, *anhaben*
Possible hiragana form: あんはべん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anhaben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anhaben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then we place it in a box of straw so that it will ride easily and absorb any blows.Dann in eine Schachtel mit Stroh gelegt, damit sie gut gepolstert liegt und Stöße ihr nichts anhaben können. The Pledge (1980)
The army couldn't hurt himDie Soldaten konnten ihm nichts anhabenTwo Champions of Death (1980)
I am immune to threats. Boil me!Drohungen können mir nichts anhabenKagemusha (1980)
Harm us? Nothing could.Nichts kann uns etwas anhabenKagemusha (1980)
Gonna take more than a storm to sink you!Ein Sturm kann dir nichts anhabenThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
I know you're not wearing anything under that coat.Ich weiß, dass Sie unter dem Mantel nichts anhabenStir Crazy (1980)
It's not my fault if they have peepholes."Was kann ich dafür, wenn die Gucklöcher dranhaben?" Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Nothing would do that boy but we would get married on that motorcycle dead center in the middle of that arena.Nichts konnte ihm etwas anhaben. Unsere Trauung fand auf seinem Motorrad statt, mittendrin in der Arena. The Pearls (1981)
We can say what we like about him; he can't do us harm. Democracy is served.Wir können schreiben, was wir wollen und er kann uns nichts anhabenAbsence of Malice (1981)
If we get this out in the open, there's no one that can hurt us.Wenn das an die Öffentlichkeit kommt, kann uns keiner was anhabenBlow Out (1981)
Her reflection cannot harm you.Ihr Spiegelbild kann euch nichts anhabenClash of the Titans (1981)
Your laws cannot crush the incubus.Ihre Gesetze können dem Incubus nichts anhabenDeadly Blessing (1981)
You can't reach me anymore.Du kannst mir nichts mehr anhabenDiva (1981)
Should take 'em around back, scrub 'em take off what they're wearin' and burn it.Bringen wir sie nach hinten, schrubben sie ab, und verbrennen wir, was sie anhabenVictory (1981)
You still believe in all that bullshit that holds it together.Sie können mir gar nichts anhaben, weil Sie immer noch falsch rum denken. Class of 1984 (1982)
This isn't the schoolyard. These people are protected.Diesen Leuten kann man nichts anhabenLégitime violence (1982)
Lovely blouse.Hübsch, was Sie anhabenTootsie (1982)
I love your suit.Mir gefällt, was Sie da anhabenThe Taxicab Wars (1983)
We can't move a damn finger against him.-Wir können ihm nichts anhabenWhite Bird (1983)
Nothing affects you. Not even drugs.Nichts kann dir etwas anhaben, nicht mal die Drogen. Dark Habits (1983)
It didn't affect you because you never watched it!Es konnte dir nichts anhaben, weil du es nie gesehen hast. Videodrome (1983)
She can hurt us.Sie kann uns was anhabenVideodrome (1983)
Anywhere! Just get out of that place.Sie können Euch dann nichts anhabenSuburbia (1983)
Coffee. Whatever. I thought you wanted Kruger to stand trial for his crimes.Diese Waffen konnten Airwolf nichts anhabenFight Like a Dove (1984)
Why you won't tell me what do you have under that skirt?Wieso wollen Sie mir nicht verraten, was Sie anhaben unten ihrem Rock? Bolero (1984)
I suppose nothing hurts you.Dir kann wohl nichts etwas anhabenConan the Destroyer (1984)
You can't touch me, John.- Sie können mir gar nichts anhaben! - Und Sie wissen das. Dreamscape (1984)
This is a magnificent coordination you have going today.Fabelhaft, was Sie anhabenGhostbusters (1984)
It's too strong for our guns, but bury it in a hole...Es ist ziemlich robust, unsere Waffen können ihm nichts anhaben. Aber wenn wir auf die Löcher zielen... Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Don't let them get to you.Die können dir nichts anhabenSupergirl (1984)
That's quite a costume you got there, mister.Das ist ein tolles Kostüm, was Sie da anhaben, Mister. The Devil and Jonathan Smith (1985)
Machine guns have no effect on them. Use the rockets, all of them.Maschinenpistolen können dem Wagen nichts anhabenMany Happy Returns (1985)
- Why not? We can't touch him.- Keiner kann ihm was anhabenThe Heist (1985)
Nobody can mess with you here.Niemand kann dir hier was anhabenThe Falcon and the Snowman (1985)
Okay. lf you're wearing rubbers, leave them outside, would you?Wenn Sie Gummischuhe anhaben, lassen Sie sie draußen. Fletch (1985)
And there's not much a lawman could do even if we had one.Das Gesetz kann ihm nichts anhabenPale Rider (1985)
Well, I have to wear something, don't I ?Ich muss ja etwas anhaben... oder? The Cage (1986)
Believe me, he's gone. All wrapped up and stashed away someplace.Der kann niemandem mehr was anhabenThe Assassin (1986)
That's a lovely dress you're almost wearing, my dear, but why in the world have you got a plum behind your ear?Hübsch, was Sie anhaben, aber warum tragen Sie eine Pflaume hinterm Ohr? Hellowe'en (1987)
So, when the curse of death was put on you, it wasn't really put on you.Ihnen galt der Fluch, darum konnte er euch nichts anhabenThe Poison Pen (1987)
Look what they're wearing.Sieh mal, was sie anhabenSea Cruise (1987)
Because when the bad guys shoot at him, the bullets don't stick.Weil die Kugeln, die die Bösen auf ihn schießen, ihm nichts anhaben können. Amazing Man (1987)
[Heart Monitor Beeping] He's been unconscious ever since his broadcast last night.Nur dass er mir damit nichts anhaben kann. Amen... Send Money (1987)
While I am inside the walls of this embassy, the president himself couldn't touch me.Solange ich in der Botschaft bleibe, kann mir nicht mal der Präsident was anhabenBad Timing (1987)
- Nah, cold never bothers me.- Nee, Kälte kann mir nichts anhabenSpaceballs (1987)
I'm not going to let a car run my life.Diese Karre kann mir nichts anhabenTandem (1987)
As long as you stay here, they can't even touch you.Solange Sie in dieser Klinik bleiben, können die Ihnen nichts anhabenWicked City (1987)
No, not you! The curse doesn't affect me.Der Fluch kann mir nichts anhabenThe Pirate's Promise (1988)
No one can harm you while we are one.Niemand kann dir etwas anhaben, so lang wir zusammen sind. The Voodoo Mambo (1988)
If they're gonna do anything against us, they gotta throw the ball.Wenn sie uns etwas anhaben wollen, müssen sie den Ball werfen. The Whole Nine Yards (1988)

German-Thai: Longdo Dictionary
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Hosen anhabento wear the breeches; to have the pants on [Add to Longdo]
anhaben; umhaben | anhabend; umhabend | angehabt; umgehabtto have on | having on | had on [Add to Longdo]
jdm. nichts anhaben könnento be unable to harm a person [Add to Longdo]
aufgedonnert sein; seine besten Sachen anhabento be dressed to kill [fig.] [Add to Longdo]
tragen; anhaben; aufhaben (Kleidung) | tragend; anhabend; aufhabend | getragen; angehabt; aufgehabt | er/sie trägt; er/sie hat hat an | ich/er/sie trug; ich/er/sie hatte an | er/sie hat/hatte getragen; er/sie hat/hatte angehabtto wear {wore; worn} | wearing | worn | he/she wears | I/he/she wore | he/she has/had worn [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
履く[はく, haku] (Schuhe, Socken) anziehen, anhaben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  anhaben [anhaːbən]
     to have on
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top