Search result for

frenzy

(35 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frenzy-, *frenzy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frenzy[N] ความบ้าคลั่ง, See also: ความตื่นเต้นมาก, ความบ้าระห่ำ, Syn. craze, furor, rage, Ant. peace
frenzy[VT] ทำให้บ้าคลั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frenzy(เฟรน'ซี) n. ความตื่นเต้น,อย่างมาก,ความบ้าระห่ำ,ความบ้าคลั่ง,การมีอาการคลุ้มคลั่ง., See also: frenzily adv., Syn. phrensy

English-Thai: Nontri Dictionary
frenzy(n) ความคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความคุ้มคลั่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow , we caused a frenzy again!ว้าว นายทำให้คนอื่นบ้าคลั่งกันอีกแล้ว Scandal Makers (2008)
I cooked artichokes with hollandaise sauce which is melted butter that's been whipped into a frenzy with egg yolks until it's died and gone to heaven.ฉันทำอาร์ทิโชคใส่ซอสฮอลันดา ซึ่งทำจากเนยละลายตีเข้ากับไข่แดง จนกว่ามันจะละลายเข้ากัน Julie & Julia (2009)
You know, this town's in a frenzy because of you.อ้อส่วนนาย ฉันต้องการให้นายกลับไปที่โรงพักเดี๋ยวนี้เลย My Bloody Valentine (2009)
SOMETHING'S CAUSING HIS FRENZY.อะไรบางอย่างทำเขาคลั่ง Zoe's Reprise (2009)
Speaking of the media, When this gets out, It's going to be a frenzy.พูดถึงสื่อ ข่าวรั่วออกไปเมื่อไหร่ ต้องเกิดโกลาหลกันแน่ Omnivore (2009)
I play my endless serpent. Raj will play ecstatic frenzy, which means Larry will have to play chaos overlord.ฉันใช้ไพ่อสรพิษไร้เทียมทาน ราจจะใช้ไพ่อสูรบ้าระห่ำ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Is it God's will that we give ourselves over to frenzy?- กว้าง. - ฉันทราบดี. ไม่มีมะลักใน. Angels & Demons (2009)
Blackwood seems to have got the crowd into some what of a fear frenzy.ดูเหมือนแบล็กวู๊ดจะทำให้ทุกคน แตกตื่นตกใจได้สำเร็จเลยนะเนี่ย Sherlock Holmes (2009)
I've got a public in frenzy out there and if you don't fill me in, I'll have you in there playing Victoria and Albert quicker than a bookies runnerคนทั้งเมืองกลัวกันแทบตาย และถ้าคุณไม่ยอมบอกอะไร Sherlock Holmes (2009)
The people have been Worked into such a frenzyฝูงชนถูกทำให้บ้าคลั่งทีละน้อย Duchess of Mandalore (2010)
Yeah, and he's on a feeding frenzy.ใช่ และเขาไม่แสดงอาการคลุ้มคลั่งออกมา Episode #1.4 (2010)
There's one geek still up on the tank but the others have climbed down and joined the feeding frenzy where the horse went down.มันมีเกรีัยนตัวนึงยังอยู่บนหัวรถถัง อีกตัยไต่ลงไปแล้ว และลงไปจอยอาหารเย็นสุดโหด ขณะที่ม้านายนอนแอ้งแม้งให้มันกินอยู่ Guts (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frenzyThe manufacturing sector is a frenzy over the new monetary policy.
frenzyThere was a problem with the architecture of that company's new computer. They're going through a recall frenzy right now.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRENZY    F R EH1 N Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frenzy    (n) (f r e1 n z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekstase {f} | Ekstasen {pl}frenzy | frenzies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪酔い;悪酔[わるよい, waruyoi] (n,vs) drunken frenzy; drunken sickness [Add to Longdo]
逆上[ぎゃくじょう, gyakujou] (n,vs) frenzy; distraction [Add to Longdo]
狂暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) rage; frenzy [Add to Longdo]
狂乱[きょうらん, kyouran] (n,vs,adj-no) fury; frenzy; madness; (P) [Add to Longdo]
血眼[ちまなこ;ちめ, chimanako ; chime] (n) bloodshot eyes; in a frenzy [Add to Longdo]
酒乱[しゅらん, shuran] (n) drunken frenzy; fighting drunk [Add to Longdo]
熱狂ぶり;熱狂振り[ねっきょうぶり, nekkyouburi] (n) craze; frenzy; enthusiasm [Add to Longdo]
目の色を変える[めのいろをかえる, menoirowokaeru] (exp,v1) to be in a tizzy; to be in a frenzy; to have one's eyes light up; to have a different look in one's eyes [Add to Longdo]
乱酒[らんしゅ, ranshu] (n) drunken spree or frenzy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frenzy \Fren"zy\, v. t.
   To affect with frenzy; to drive to madness [R.] "Frenzying
   anguish." --Southey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frenzy \Fren"zy\ (fr[e^]n"z[y^]), n.; pl. {Frenzies}
   (fr[e^]n"z[i^]z). [OE. frenesie, fransey, F. fr['e]n['e]sie,
   L. phrenesis, fr. Gr. fre`nhsis for freni^tis disease of the
   mind, phrenitis, fr. frhn mind. Cf. {Frantic}, {Phrenitis}.]
   Any violent agitation of the mind approaching to distraction;
   violent and temporary derangement of the mental faculties;
   madness; rage.
   [1913 Webster]
 
      All else is towering frenzy and distraction. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      The poet's eye in a fine frenzy rolling. --Shak.
 
   Syn: Insanity; lunacy; madness; derangement; alienation;
     aberration; delirium. See {Insanity}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frenzy \Fren"zy\, a.
   Mad; frantic. [R.]
   [1913 Webster]
 
      They thought that some frenzy distemper had got into
      his head.                --Bunyan.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frenzy
   n 1: state of violent mental agitation [syn: {craze},
      {delirium}, {frenzy}, {fury}, {hysteria}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top